Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Konvencia medzi UEFA a SFZ o podpore rozhodcovstva a dodržiavaní minimálnych kritérií pre prácu zväzu v tejto oblasti

(ďalej len Konvencia)

Začiatkom roka 2009 podpísali zástupcovia SFZ a UEFA túto Konvenciu na Kongrese UEFA.

Dokument veľmi podrobne určuje, ako by mal pracovať národný zväz v rozhodcovskej oblasti. Rozdeľuje celú činnosť na 5 základných oblastí:

1. Riadiaca činnosť a organizačná štruktúra

Kladie sa dôraz na to, aby v každom stupni zväzovej štruktúry pracovala Komisia rozhodcov, podporovaná administratívnymi pracovníkmi na plný alebo čiastočný úväzok.

Komisiu rozhodcov by mali tvoriť špecialisti, ktorí majú s touto činnosťou skúsenosti. Preferuje sa najmä aktívna rozhodcovská kariéra najmenej na stupni, zodpovedajúcemu príslušnej komisii, v ktorej majú pôsobiť. Počet členov komisie a počet administratívnych pracovníkov závisí od veľkosti zväzu, počtu rozhodcov a delegátov i súťaží, ktoré riadi.

Základné oblasti, ktoré komisia zabezpečuje sú predovšetkým:

- nominovanie rozhodcov a delegátov (alebo rozhodcovských pozorovateľov) na listiny pre príslušné súťaže a súťažný ročník,

-delegovanie na stretnutia,

-pozorovanie a hodnotenie činnosti rozhodcov a delegátov v jednotlivých stretnutiach,

- hodnotenie činnosti rozhodcov a delegátov z dlhodobého hľadiska,

-permanentné vzdelávanie rozhodcov a delegátov, príprava lektorov.

Komisia pri svojej činnosti môže spolupracovať aj s ďalšími ľuďmi, expertmi v iných odborných oblastiach, úzko súvisiacich s rozhodcovskou a delegátskou činnosťou (kondičná príprava, psychológia, pedagogika, zdravoveda a podobne)

Komisia má výhradnú zodpovednosť za všetky rozhodcovské záležitosti. Podlieha priamo Výkonnému výboru príslušného futbalového zväzu. Musí byť nezávislá na kluboch alebo zoskupeniach, ktoré si riadia kluby.

Treba dbať, aby takáto štruktúra a riadenie platila aj na regionálnej a oblastnej úrovni. Zjednodušene povedané, aby každý člen KR SFZ mal svojho partnera aj v komisii rozhodcov na nižších úrovniach, v regióne i v oblasti.

2. Vzdelávanie

Futbalový zväz má mať prepracovaný systém permanentného vzdelávania rozhodcov, delegátov (rozhodcovských pozorovateľov), lektorov a ďalších osôb, pracujúcich v rozhodcovstve. Vzdelávací program musí zahrňovať od úvodných školení nových rozhodcov a delegátov, cez obnovovacie semináre, licenčné semináre, až po školenia a semináre lektorov a členov komisií. Programy musia mať obsah, časový rozsah a periodicitu ich konaní.

Je užitočné, tieto veci obsahuje podrobný licenčný systém. Ako lektorov si národný zväz musí predovšetkým vyškoliť skúsených odborníkov zo svojich radov, ale je veľmi žiaduce na vysoko špecializované oblasti prizývať aj ďalších odborníkov. Títo by mali najmä na najvyššej úrovni vykonávať aj priamu poradenskú činnosť pre rozhodcov alebo rozhodcovských pozorovateľov.

3. Delegáti (rozhodcovskí pozorovatelia)

Delegát a najmä rozhodcovský pozorovateľ, by mal byť najmä špecialista so skúsenosťami z vlastnej rozhodcovskej rozhodcovskej kariéry v súťaži, primeranej zaradeniu v pozícii delegáta. Nesmie mať priamu väzbu na kluby v súťaži, v ktorej sám pôsobí. Rovnako ako rozhodcovia, aj ľudia v tejto funkcii musia byť hodnotení za svoju činnosť v jednotlivom stretnutí, i z dlhodobého hľadiska. Mali by byť pravidelne školení a preverovaní z úrovne svojich teoretických vedomostí a schopností. V kontexte so všetkým vyššie povedaným, by mali byť zaraďovaní do výkonnostných skupín a podľa toho aj nasadzovaní na súťaže.

4. Práca s talentami

Veľmi dôležitá je oblasť vyhľadávania talentovaných rozhodcov a poskytovanie patričného servisu pre nich, aby

- sa dlhšie obdobie sledovala ich výkonnosť a odhadol potenciál sa zlepšovať

- sa mali možnosť komplexnejšie vzdelávať v špecializovaných oblastiach.

K tomu je potrebné mať prepracovaný systém vyhľadávania talentov na vrcholnej i regionálnych úrovniach. Zapojiť do neho treba skúsených bývalých rozhodcov, ktorí majú schopnosť odhadnúť úroveň talentu a priamo mu pomáhať vo výkonnostnom raste.

Pomôcť môže i organizovanie osobitných seminárov, kde si vybraní rozhodcovia môžu priamo overiť alebo doplniť svoje vedomosti v rôznych oblastiach.

Na úrovni oblastí je vhodné využívať skauting. V skratke to znamená, vyhľadávať mladých začínajúcich rozhodcov, ktorí majú záujem sa vzdelávať osobitnou formou a zlepšovať sa tak aj výkonnostne. Vhodnou cestou je aj realizovanie škôl mladých rozhodcov. Spolupracovať môžu pritom aktívni rozhodcovia z vyšších súťaží i delegáti.

5.Nábor nových rozhodcov a práca s aktívnymi rozhodcami

Cieľom v tejto oblasti je dosiahnuť, aby všetky súťaže rozhodovali kvalifikovaní rozhodcovia. Preto sa treba starať o to, aby úbytok rozhodcov, ktorí z rôznych dôvodov končia predčasne, bol čo najmenší. Treba zvýšiť úsilie, aby sa zväzové orgány v spolupráci s klubmi podieľali na skultúrnení prostredia.

Komisie rozhodcov sa musia usilovať o minimalizovanie veľkých chýb rozhodcov. Ich nemenej vážnou úlohou je získavanie nových rozhodcov. Znovu v spolupráci s klubmi. Ale treba hľadať aj na školách i medzi futbalovými priaznivcami. V tejto súvislosti musia zväzy viesť aj príslušnú evidenciu a databázu, aby sa úsilie v tomto smere dalo pravidelne sledovať i hodnotiť.

Komisia rozhodcov SFZ pracuje v tejto oblasti intenzívne a systematicky. Za obdobie od podpísania Konvencia realizovala a ďalej realizuje viac projektov.

Treba spomenúť "Talent a mentor" program, z ktorého už vyšli aj súčasní FIFA rozhodcovia a asistenti, napríklad J. Valášek, I. Kružliak , V. Vnuk, T. Vorel, P. Chládek. Ďalší už pôsobia v našej najvyššej súťaži (Prešinský, Perašín, Kráľovič, Cuninka, Bóllo, Tomčík). Zorganizovali sme minulý rok seminár pre talenty z regiónov, opäť radi konštatujeme, že niektorí frekventanti už tiež pôsobia v súťažiach, riadených SFZ (Jurenka, Mastiš, Budáč, Kováč, Orlický, Dobrovský, Hancko, Perát). Aj regionálne zväzy majú svoje T & M programy. Oblastné zväzy začali zakladať Školy mladých rozhodcov (Levice, Galanta, Trnava, Bratislava-mesto, Poprad, Žiar n.Hronom, Nitra).

Materiálne sa vybavili všetky komisie rozhodcov v ObFZ i RegFZ laptopmi a projektormi. Špičkovým rozhodcom sme zakúpili komunikačné zariadenia. Prostredníctvom spolupráce s Asociáciou rozhodcov poskytujeme vzdelávacie materiály všetkým na webe Asociácie www.referee.sk a týmto práve začíname stránke SFZ www.futbalsfz.sk. Spracovali sme novú verziu pravidiel futbalu, úplne kompaktibilnú s pravidlami FIFA. Po web verzii prichádza teraz aj knižná verzia. Špičkovým rozhodcom a asistentom sa zakúpili športtestery a pomocou nich sa pravidelne vyhodnocuje ich tréningová aktivita. Rozpracovali sme osobitný projekt samostatného pozorovania asistentov rozhodcov v súťažiach SFZ. Komisia rozhodcov spolupracuje dlhodobo s expertmi na oblasť fyzickej prípravy (Doc.Hianik) a na oblasť psychologickej prípravy (PhDr.Gurský). V pláne sú aj ďalšie projekty o ktorých poinformujeme predsedov KR a lektorov KR na seminári v Banskej Bystrici 15.9.2011.

Teší nás, že projekty Konvencie pomáhajú realizovať funkcionári, rozhodcovia a delegáti na všetkých stupňoch nášho rozhodcovstva. Dúfame, že tak v krátkom čase urobia aj ďalší.

Jozef Marko

Manažér Konvencie rozhodovania SFZ