Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Poriadky vydávané na základe čl. 8 stanov SFZ


Na základe čl. 8 ods. 3 písm. a., b. stanov SFZ volebný poriadok SFZ a rokovací poriadok SFZ schvaľuje konferencia SFZ.

04.06.2016 - VOLEBNÝ poriadok SFZ  Volebný poriadok SFZ na stránke ucps.sk

04.06.2016 - ROKOVACÍ poriadok SFZ  Rokovací poriadok SFZ na stránke ucps.skNa základe čl. 8 ods. 3 písm. c. stanov SFZ ostatné poriadky SFZ schvaľuje výkonný výbor SFZ.


30.04.2015 SÚŤAŽNÝ poriadok futbalu (účinný od 1.7.2015, úplné znenie vrátane novelizácií z 21.6.2015, 8.3.2016 a 6.7.2016)


06.07.2016 REGISTRAČNÝ A PRESTUPOVÝ poriadok (účinný od 6.7.2016)
24.05.2016 REGISTRAČNÝ a PRESTUPOVÝ poriadok (účinný od 15.6.2016)
25.05.2016 novela RAPP prijatá na zasadnutí VV SFZ 09.05.2016 
10.02.2015 REGISTRAČNÝ a PRESTUPOVÝ poriadok (účinný od 3.2.2016)


05.09.2016 - Poriadok KOMORY SFZ pre riešenie sporov (účinný od 5.9.2016)


12.03.2013 - LEGISLATÍVNY poriadok SFZ 


05.11.2013 - DISCIPLINÁRNY poriadok (platný od 11.7.2014, úplné znenie platné od 15.6.2016 na stránke UČPS)


Organizačné poriadky štadiónov

01.02.2014 - Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 1.1.2016)

Podľa § 6 ods. 4 uvedeného zákona:

(4)

Organizátor rizikového podujatia, podujatia s osobitným režimom, podujatia najvyššej celoštátnej súťaže v kategórii dospelých a medzinárodného podujatia vypracuje organizačný poriadok podujatia a návštevný poriadok podujatia, ktoré zverejní na viditeľnom verejne prístupnom mieste na mieste konania podujatia a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Organizačný poriadok obsahuje všetky náležitosti, ktoré súvisia s organizovaním podujatia, zabezpečením a výkonom činnosti usporiadateľskej služby, bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia v priebehu podujatia a v súvislosti s ním. V návštevnom poriadku podujatia organizátor podujatia upraví podrobnosti súvisiace s účasťou divákov na podujatí.

 

http://www.ucps.sk/Zakon_o_organizovani_verejnych_sportovych_podujati_s_dovodovou_spravou2


01.07.2014 - ORGANIZAČNÝ A NÁVŠTEVNÝ poriadok SFZ