Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Stanovy SFZ

Článok 13 - Riešenie sporov

1. V súlade so stanovami SFZ sa členovia SFZ zaväzujú v prípade vzniku sporov v rámci futbalového hnutia, súvisiacich s organizovaním alebo vykonávaním športovej činnosti, ovplyvňujúcich súťaže, účastníkov súťaží, hráčov, funkcionárov a pracovníkov aparátu SFZ, rešpektovať právomoc riešiť takéto spory prednostne prostredníctvom príslušných orgánov SFZ a rešpektovať právomoc rozhodcovského súdu zriadeného SFZ (ďalej len "rozhodcovský súd") pod sankciou discipl inárneho opatrenia v zmysle disciplinárneho poriadku. Na rozhodcovský súd sa dotknutý člen SFZ môže obrátiť až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v konaní pred príslušnými orgánmi SFZ, ak v týchto stanovách alebo v štatúte rozhodcovského súdu nie je stanovené inak.

2. Členovia SFZ uznávajú právomoc a príslušnosť Športového arbitrážneho súdu v Lausanne ("Court of Arbitration for Sport", ďalej tiež "CAS") ako najvyššieho nezávislého a nestranného orgánu pre rozhodovanie sporov s medzinárodným prvkom vo futbale v zmysle príslušných ustanovení stanov FIFA a UEFA a zabezpečia rešpektovanie konečných rozhodnutí týchto orgánov subjektmi, ktorých sa tieto rozhodnutia týkajú, a ktoré podliehajú ich právomoci.