Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Šiesta hlava - Orgány zabezpečenia spravodlivosti SFZ

Článok 58 - Disciplinárna komisia SFZ

1. Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom zabezpečenia spravodlivosti SFZ, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z normatívneho systému SFZ, rozhodnutí orgánov SFZ a jeho členov, za ktoré ukladá disciplinárne opatrenia.

2. Predsedu komisie volí a odvoláva konferencia. Ostatných členov komisie volí a odvoláva výkonný výbor.

3. Za predsedu komisie môže byť navrhnutý iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe.

4. Disciplinárna komisia rozhoduje spravidla v trojčlenných senátoch. Vo veciach určených v disciplinárnom poriadku môže rozhodnúť aj určený člen komisie samostatne. V najzávažnejších veciach môže predseda komisie rozhodnúť, že rozhodnutie bude prijaté po prerokovaní a hlasovaní v pléne tvorenom všetkými členmi komisie.

5. Status, počet členov komisie, ďalšie právomoci a konanie disciplinárnej komisie upravuje disciplinárny poriadok, ktorý je v súlade s disciplinárnym poriadkom FIFA

Článok 59 - Odvolacia komisia SFZ

1. Odvolacia komisia je orgánom zabezpečenia spravodlivosti SFZ s odvolacou a prieskumnou právomocou.

2. Odvolacia komisia je zložená z predsedu a štyroch členov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo majú uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe.

3. Predsedu odvolacej komisie volí a odvoláva konferencia. Štyroch členov komisie volí a odvoláva výkonný výbor. Výkonný výbor zvolí aj najmenej jedného náhradníka komisie, ktorý bude poverený predsedom odvolacej komisie na zastupovanie člena komisie, ktorý dlhodobo (viac ako tri mesiace) nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať svoju funkciu.

4. Odvolacia komisia rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam volebnej komisie, disciplinárnej komisie, proti rozhodnutiam odborných komisií a iných orgánov SFZ vydaných v prvom stupni, proti ktorým je odvolanie prípustné, ak ďalej nie je stanovené inak (článok 60 odsek 2).

5. Odvolacia komisia je oprávnená na základe podnetu preskúmavať právoplatné rozhodnutia a postupy orgánov členov SFZ, ak ďalej nie je stanovené inak. Podmienkou prijatia podnetu na konanie odvolacej komisie je vyčerpanie riadnych opravných prostriedkov pripustných podľa predpisov člena SFZ, ak nejde o podnety podľa odseku 6.

6. Ak vec neznesie odklad, najmä z hľadiska športovo-technických dôsledkov, je odvolacia komisia oprávnená na základe podnetu preskúmať aj neprávoplatné rozhodnutia a postupy orgánov členov SFZ prvého stupňa.

7. Odvolacia komisia na návrh člena SFZ, ktorý preukáže právny záujem na rozhodnutí veci (ďalej len "navrhovateľ"), prerokúva a rozhoduje o:

a. odvolaniach podľa odseku 4,

b. podnetoch podľa odseku 5 a 6 na preskúmanie súladu rozhodnutí a postupov orgánov Únie ligových klubov, Slovenského futsalu a orgánov na úrovni regiónov a oblastí, so všeobecne záväznými právnymi predpismi, so stanovami a ostatnými predpismi a rozhodnutiami SFZ, FIFA a UEFA, ktorých dodržiavanie sa vyžaduje na všetkých úrovniach organizácie a riadenia futbalu,

c. podnetoch v iných veciach, pokiaľ to stanovujú stanovy alebo iný predpis SFZ schválený výkonným výborom alebo konferenciou.

8. Odvolanie alebo podnet podáva navrhovateľ na orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda. Predseda tohto orgánu najneskôr do siedmych dní od doručenia odvolania alebo podnetu spĺňajúceho všetky náležitosti (ďalej len "riadne doručenie") predloží odvolanie alebo podnet s potrebnými podkladmi (ďalej len "predloženie veci") odvolacej komisii, ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda, v tej istej lehote v plnom rozsahu odvolaniu alebo podnetu sám nevyhovie.

9. Ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda, vyhovie sám v plnom rozsahu odvolaniu alebo podnetu, predseda tohto orgánu nepredkladá vec odvolacej komisii, o čom navrhovateľa bezodkladne upovedomí.

10. Ak orgán, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie alebo ktorého postup sa napáda, riadne doručenému odvolaniu alebo podnetu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží vec bez zbytočného odkladu, spravidla prostredníctvom informačného systému slovenského futbalu (ISSF), na rozhodnutie odvolacej komisii alebo inému orgánu príslušnému na rozhodnutie veci a súčasne o tom upovedomí navrhovatel'a.

11. Ak odvolanie alebo podnet nespĺňajú podmienky riadneho doručenia, orgán, ktorý ich prijal vykoná primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, k čomu navrhovateľ poskytne potrebnú súčinnosť, inak bude konanie zastavené.

12. Konanie o odvolaní alebo preskúmavacie konanie o podnete začína riadnym doručením odvolania alebo podnetu navrhovatel'a predsedovi orgánu, ktorého rozhonutie alebo postup sa napáda. O odvolaní alebo podnete je odvolacia komisia povinná rozhodnúť najneskôr do 30 dní, a ak vec neznesie odklad najneskôr do 14 dní od riadneho doručenia odvolania alebo podnetu predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo postup sa napáda, ak o odvolaní alebo podnete nerozhodne orgán podl'a odseku 8 sám.

13. Podmienkou pre začatie konania vo veci v odvolacom i preskúmavacom konaní je zaplatenie stanoveného poplatku, ak konanie nie je od poplatku oslobodené.

14. Rozhodnutia odvolacej komisie sú v súlade s článkom 8 odsek 4 pre členov SFZ záväzné.

15. Odvolacia komisia môže rozhodnúť vo veci formou uznesenia niektorým z nasledovných spôsobov:

a. konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie a rozhodnutie veci, alebo ak sa na základe zistených okolností prípadu javí ďalšie konanie ako neúčelné,

b. odvolanie zamietne, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu bolo vydané v súlade s predpismi SFZ, FIFA, UEFA, ako aj s platným právnym poriadkom SR a EÚ,

c. zmení rozhodnutie orgánu prvého stupňa, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu nebolo vydané v súlade so stanovami alebo inými predpismi SFZ, FIFA alebo UEFA alebo odporuje právnemu poriadku SR alebo EÚ, alebo

d. zruší napadnuté rozhodnutie a vráti vec so svojím stanoviskom orgánu, ktorého rozhodnutie na základe podnetu preskúmavala a zrušila, na nové konanie a rozhodnutie.

16.Výsledkom preskúmavacieho konania môže byt' rozhodnutie, stanovisko, odporúčanie alebo podnet na konanie iného orgánu SFZ alebo jeho člena alebo na zmenu predpisov SFZ alebo jeho člena.

17. Konanie pred odvolacou komisiou a rozhodnutie odvolacej komisie nemá vplyv na súčasné alebo následné rozhodovanie rozhodcovského súdu o nároku na náhradu škody alebo inom súvisiacom nároku. Podanie návrhu na konanie pred rozhodcovským súdom nemá odkladný účinok vo vzťahu k rozhodnutiu odvolacej komisie.

18. Podrobnosti o činnosti odvolacej komisie, jej zložení, pôsobnosti, právomociach, priebehu konania, poplatkoch a spôsobe rozhodovania upravuje štatút odvolacej komisie a ďalšie predpisy SFZ.

Článok 60 - Licenčné orgány SFZ

1. Licenčnými orgánmi sú prvostupňový orgán licenčného konania a odvolací orgán licenčného konania.

2. Odvolací orgán licenčného konania rozhoduje výlučne o odvolaniach podaných voči rozhodnutiam prvostupňového orgánu licenčného konania.

3. Licenčné orgány sú vzájomne nezávislé a postupujú v súlade so stanovami, Smernicou klubového licenčného systému SFZ a predpismi FIFA a UEFA, upravujúcimi klubový licenčný systém.

4. Prvostupňový orgán licenčného konania je zložený z predsedu a 10 členov, ktorých volí konferencia.

5. Odvolací orgán licenčného konania je zložený z predsedu voleného koferenciou a troch členov, ktorých volí výkonný výbor.

6. Členovia licenčných orgánov môžu byť do tej istej funkcie zvolení opätovne.

7. Žiadny z členov licenčných orgánov nesmie vykonávať funkciu v štruktárach a orgánoch niektorého zo žiadateľov o licenciu. Členovia odvolacieho orgánu licenčného konania nesmú byt' súčasne členmi žiadnych iných orgánov a komisií SFZ alebo 'nie ligových klubov, ich zamestnancami alebo členmi licenčnej administratívy SFZ.

8. V každom licenčnom orgáne musí byť jeden z členov kvalifikovaným právnikom, iktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe a najmenej jeden jeho ďalší člen musí byť certifikovaným audítorom.

9. Orgány licenčného konania sú oprávnené prijať rozhodnutie, ak je na ich rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina ich členov.

10. Bližšie podrobnosti o pôsobnosti, zložení a činnosti licenčných orgánov upravuje Smernica klubového licenčného systému SFZ v súlade s predpismi FIFA a UEFA upravujúcimi klubový licenčný systém.