Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Rozhodcovský súd SFZ je nezávislým orgánom zriadeným pri SFZ na  rozhodovanie športových sporov a majetkových nárokov vyplývajúcich z právnych vzťahov medzi členmi SFZ alebo aj medzi inými subjektmi, ktoré sa podriadili jeho rozhodovacej právomoci

Postavenie a právomoci rozhodcovského súdu SFZ sú okrem zákonnej úpravy upravené aj v stanovách SFZ (článok 65 až 67 stanov), štatúte a rokovacom poriadku rozhodcovského súdu.

Podľa článku 43 (Právomoci konferencie) ods. 2 písm. c. stanov SFZ štatút rozhodcovského súdu, rokovací poriadok rozhodcovského súdu a ich zmeny schvaľuje konferencia SFZ. 

Podľa článku 43 ods. 2 písm. q. stanov SFZ konferencia SFZ volí a odvoláva predsedu rozhodcovského súdu a ustanovuje a odvoláva rozhodcov rozhodcovského súdu,

rozhodcov rozhodcovského súdu ustanovuje a odvoláva konferencia.

Vo veciach rozhodcovského súdu konferencia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou, t. j. v zmysle článku 2 písm. t. stanov SFZ za rozhodnutie musí hlasovať 44 a viac delegátov z celkového počtu 87 delegátov konferencie SFZ.

ROZHODCOVIA Rozhodcovského súdu SFZ (zoznam)

WEBOVSKÁ stránka Rozhodcovského súdu SFZ


Rozhodcovský súd v stanovách SFZ (čl. 65-67)

ŠTVRTÁ ČASŤ - Rozhodcovský súd

Článok 65 - Právomoc rozhodcovského súdu

1. SFZ zriaďuje stály rozhodcovský súd ako nezávislý orgán pre rozhodovanie športových sporov a majetkových nárokov nezávislými rozhodcami podľa predpisov o rozhodcovskom konaní platných na území SR a to bez ohľadu na športové odvetvie, v rámci ktorého vznikli.

2. Rozhodcovský súd rozhoduje majetkové spory, ktoré vzniknú v štruktúrach SFZ, jeho členov, im podliehajúcich osôb a všetkých, ktorí sa podriadia jeho právomoci, pokiaľ to pripúšťajú predpisy o rozhodcovskom konaní, platné na území SR.

3. Rozhodcovský súd môže rozhodovať aj spory iných národných športových zväzov a ich členov, ktorí sa podriadia jeho právomoci.

4. Členovia SFZ sú pod sankciou disciplinárneho opatrenia v zmysle disciplinárneho poriadku povinní riešiť spory zo vzťahov súvisiacich s činnosťou v rámci futbalového hnutia pred rozhodcovským súdom, pokiaľ to nevylučuje zákon. Členovia zabezpečia splnenie tejto povinnosti aj v prípade im podriadených osôb.

5. Rozhodcovský súd je oprávnený rozhodovať aj o návrhoch na preskúmanie konečných rozhodnutí orgánov SFZ, oblastných a regionálnych zväzov, Únie ligových klubov, Slovenského futsalu a futbalových klubov, ak sa tieto rozhodnutia týkajú majetkových alebo iných vecí spadajúcich do pôsobnosti rozhodcovského súdu podľa predpisov upravujúcich rozhodcovské konanie, platných na území SR.

Článok 66 - Pravidlá fungovania rozhodcovského súdu

1. Rozhodcovský súd sa pri svojej činnosti riadi platnými právnymi predpismi, svojím štatútom a rokovacím poriadkom.

2. Štatút rozhodcovského súdu upravuje najmä:

a. názov, organizačnú štruktúru stáleho rozhodcovského súdu vrátane voľby predsedu, predsedníctva a ich pôsobnosti,

b. vecnú právomoc rozhodcovského súdu,

c. osobitné podmienky, ktoré musí splňať uchádzač o zápis do zoznamu rozhodcov.

3. Rokovací poriadok rozhodcovského súdu upravuje

a. postup konania pred rozhodcovským súdom,

b. pravidlá o trovách rozhodcovského konania,

c. pravidlá zmierovacieho konania

d. ďalšie náležitosti súvisiace s ochranou záujmov účastníkov rozhodcovského konania.

4. Rozhodcovské konanie sa spravuje princípmi efektívnosti, rýchlosti a hospodárnosti.

5. Vo veciach neupravených v rokovacom poriadku postupuje stály rozhodcovský súd podľa ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní a podľa Občianskeho súdneho poriadku.

6. Štatút a rokovací poriadok rozhodcovského súdu schvaľuje konferencia s prihliadnutím na právny poriadok SR, medzinárodné záväzky, ktorými sú SR a SFZ viazané, medzinárodné zvyklosti a prax.

7. Štatút a rokovací poriadok rozhodcovského súdu, zoznam rozhodcov, sadzobník poplatkov rozhodcovského konania a ďalšie dôležité informácie o rozhodcovskom súde a jeho činnosti budú zverejnené na webovom sídle SFZ.

Článok 67 - Organizácia činnosti rozhodcovského súdu

1. Rozhodcovský súd sa skladá z rozhodcov navrhnutých za kluby a rozhodcov navrhnutých za hráčov, trénerov a futbalových rozhodcov v rovnakom pomere.

2. Predseda a predsedníctvo rozhodcovského súdu sú volení z radov rozhodcov súdu všetkými rozhodcami rozhodcovského súdu na obdobie štyroch rokov.

3. Organizačno-technické podmienky pre činnosť rozhodcovského súdu zabezpečuje zriaďovateľ.

4. Na úhradu nákladov prevádzky rozhodcovského súdu prispievajú na základe zmluvy so SFZ aj ďalšie národné športové zväzy, ktorých spory rozhodcovský súd rozhoduje.