Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Stanovy SFZ

Článok 13 - Riešenie sporov

1. V súlade so stanovami SFZ sa členovia SFZ zaväzujú v prípade vzniku sporov v rámci futbalového hnutia, súvisiacich s organizovaním alebo vykonávaním športovej činnosti, ovplyvňujúcich súťaže, účastníkov súťaží, hráčov, funkcionárov a pracovníkov aparátu SFZ, rešpektovať právomoc riešiť takéto spory prednostne prostredníctvom príslušných orgánov SFZ a rešpektovať právomoc rozhodcovského súdu zriadeného SFZ (ďalej len "rozhodcovský súd") pod sankciou discipl inárneho opatrenia v zmysle disciplinárneho poriadku. Na rozhodcovský súd sa dotknutý člen SFZ môže obrátiť až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v konaní pred príslušnými orgánmi SFZ, ak v týchto stanovách alebo v štatúte rozhodcovského súdu nie je stanovené inak.

2. Členovia SFZ uznávajú právomoc a príslušnosť Športového arbitrážneho súdu v Lausanne ("Court of Arbitration for Sport", ďalej tiež "CAS") ako najvyššieho nezávislého a nestranného orgánu pre rozhodovanie sporov s medzinárodným prvkom vo futbale v zmysle príslušných ustanovení stanov FIFA a UEFA a zabezpečia rešpektovanie konečných rozhodnutí týchto orgánov subjektmi, ktorých sa tieto rozhodnutia týkajú, a ktoré podliehajú ich právomoci. 

Článok 28 - Riadne členstvo v SFZ

1. O prijatí za riadneho člena SFZ rozhoduje konferencia po tom, čo žiadateľ o riadne členstvo splní podmienky uvedené v odseku 4 a 5.

2. Riadnymi členmi SFZ po splnení podmienok stanovených týmito stanovami sú:

a. športové kluby, ktoré môžu existovať v zákonom stanovenej právnej forme občianskeho združenia, vo forme obchodnej spoločnosti, alebo vo forme rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie,

b. oblastné zväzy,

c. regionálne zväzy,

d. Únia ligových klubov,

e. Slovenský futsal,

f. združenia a iné organizácie hráčov, rozhodcov, trénerov,

g. združenia a iné právnické osoby reprezentujúce futsal, ženský futbal a plážový futbal,

3. Na konferencii SFZ uplatňujú riadni členovia SFZ svoje práva prostredníctvom delegátov.

4. Každá právnická osoba, ktorá sa chce stať riadnym členom SFZ (ďalej len žiadateľ) musí podať písomnú prihlášku adresovanú SFZ, ak tieto stanovy nestanovujú inak.

5. K prihláške podl'a odseku 4 musí žiadateľ povinne priložiť nasledujúce dokumenty:

a. kópiu platných stanov alebo obdobnej zakladateľskej listiny žiadateľa, ktoré  musia byť v súlade so stanovami SFZ,

b. doklad preukazujúci právnu formu žiadateľa a v prípade obchodnej spoločnosti aktuálny výpis z obchodného registra použiteľný na právne účely,

c. doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO),

d. doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) a identifikačného čísla pre daň (lČ DPH), ak boli žiadateľovi pridelené,

e. vyhlásenie žiadateľa, že jeho právna forma a samostatná právna subjektivita mu umožňujú prijímať rozhodnutia nezávisle od súhlasu akejkoľvek tretej osoby,

f. zoznam funkcionárov s vyznačením štatutárnych orgánov, ktoré majú právomoc vstupovať do právne záväzných vzťahov s tretími osobami,

g. kópiu zápisnice z ostatného zasadnutia najvyššieho orgánu,

h. písomný záväzok žiadateľa, že bude dodržiavať predpisy a rozhodnutia FIFA, UEFA a SFZ a zabezpečí ich dodržiavanie svojimi členmi, klubmi, funkcionármi a hráčmi, podpis doložky, ktorou uzná právomoc Odvolacej komisie SFZ (ďalej len "odvolacia komisia"), rozhodcovského súdu, rozhodcovských orgánov FIFA a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS), vo veciach týkajúcich sa členských vzťahov, stanov, uznesení a rozhodnutí športového hnutia, jeho členov a jemu podliehajúcich osôb, spolu so záväzkom využívať rozhodcovskú doložku zakladajúcu právomoc rozhodcovského súdu vo všetkých zmluvných vzťahoch s osobou podliehajúcou kompetencii SFZ a jeho členov, a pokiaľ je to možné, zabezpečiť využívanie rozhodcovskej doložky aj v zmluvných vzt'ahoch, do ktorých riadny člen vstúpi mimo štruktúr SFZ a jeho členov. Platnosť rozhodcovskej doložky je obmedzená na prípady sporov pripúšťajúcich rozhodcovské konanie podľa právneho poriadku SR,

j. vyhlásenie žiadateľa, že sa bude zúčastňovať výhradne futbalových súťaží organizovaných FIFA, UEFA, SFZ, Úniou ligových klubov, Slovenským futsalom, regionálnymi zväzmi, oblastnými zväzmi alebo iných súťaží po predchádzajúcom písomnom súhlase SFZ,

k. písomný záväzok, že bude dodržiavať pravidlá futbalu, pravidlá futsalu a pravidlá plážového futbalu,

l. písomný záväzok žiadateľa, že v prípade zániku členstva nezanikajú jeho finančné a iné záväzky, ktoré mu vznikli v čase členstva. 

Článok 33 - Povinnosti člena SFZ

1. Člen SFZ je povinní najmä:

a. dodržiavať stanovy SFZ, ostatné predpisy a rozhodnutia SFZ, FIFA a UEFA, rozhodcovského súdu a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS) a zabezpečiť, aby ich dodržiavali aj jeho členovia a osoby podliehajúce jeho právomoci,

b. v súlade s článkom 13 a článkom 28 odsek 5 písmeno i. stanov SFZ prijať záväzok, že akýkol'vek domáci spor, súvisiaci so stanovami, predpismi a rozhodnutiami SFZ, FIFA a UEFA, bude prednostne riešiť prostredníctvom príslušných orgánov SFZ, a ak ide o spor, ktorý pripúšťa arbitrážne konanie, člen sa podriadi právomoci rozhodcovského súdu, člen je tiež povinný podriadiť sa právomoci Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS). 

c. písomne oznámiť do Centrálneho registra SFZ všetky právne relevantné zmeny nasledujúci deň po dni, kedy nastala zmena alebo sa o nej člen dozvedel, najmä ak ide o:

i. zmenu v stanovách člena,

ii. zmenu v identifikačných údajoch člena,

iii. zmenu v zozname funkcionárov,

iv. zmenu v zastupovaní člena SFZ, najmä ak ide o zmenu osoby konateľa, delegáta konferencie, štatutárneho zástupcu alebo zástupcu člena,

v. podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo vstup do likvidácie alebo

vi. iné závažné právne relevantné skutočnosti, majúce vplyv na jeho členstvo v SFZ. 

d. v súlade s rozhodnutím FIFA, UEFA a SFZ neudržiavať žiadne športové vzťahy:

i. so subjektmi, o ktorých bolo takto rozhodnuté zo strany FIFA, UEFA,

ii. so subjektmi, ktorých členstvo v SFZ bolo pozastavené alebo boli zo SFZ vylúčení,

e. platiť členské príspevky vo výške stanovenej pre jednotlivé typy členstva a kategórie členov rozhodnutím konferencie,

f. platiť poplatky vo výške ustanovenej predpismi SFZ alebo rozhodnutím príslušného orgánu SFZ,

g. dodržiavať zásady lojality, čestnosti a športového správania, fair play, boja proti dopingu,

h. chrániť a podporovať svojim konaním a správaním dobré meno SFZ a slovenského futbalu.

2. Porušenie vyššie uvedených povinností zo strany člena môže viesť k uloženiu disciplinárnych opatrení podľa týchto stanov a disciplinárneho poriadku. 


Športový arbitrážny súd v Lausanne - Court of Arbitration fo Sport ("CAS")

Pojednávania a aktuality

Jurisprudencia CAS

Štatút CAS