Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

NTC v Senci

Národné tréningové centrum v Senci je jedným z najvýznamnejších projektov SFZ, na ktorý prispela Medzinárodná futbalová asociácia v rámci rozvojového programu "Goal". Slávnostné otvorenie NTC Senec sa uskutočnilo 6. septembra 2003 za prítomnosti prezidenta FIFA Seppa Blattera a člena VV FIFA Michela Platiniho.

Slovenský futbalový zväz vybudoval v Senci tréningové centrum s tromi hracími plochami, administratívnou budovou a tribúnami štadióna s kapacitou 1.452 miest na sedenie. Hlavná hracia plocha s prírodným trávnatým povrchom 105 x 68 m disponuje automatickým zavlažovaním, futbalový zážitok vo večerných hodinách umožňuje umelé osvetlenie s kapacitou 1000 luxov, súčasťou štadióna je tiež moderná svetelná tabuľa a ozvučenie. Spolu s ostatnými nekrytými tribúnami je kapacita sedadiel pre divákov okolo hlavnej hracej plochy 3.264 miest, stavbu realizovala od decembra 2001 firma ZIPP, celková hodnota bola vyčíslená na 130 miliónov korún (4,333 milióna EUR).

Okrem hlavnej hracej plochy je v areáli NTC Senec vybudovaná aj trávnatá tréningová plocha s automatickým zavlažovaním a umelým osvetlením. Tretia tréningová plocha je pokrytá umelým trávnikom III. generácie zn. Prestige 50 francúzskej výroby. Ihrisko je taktiež vybavené umelým osvetlením a krytou tribúnou s kapacitou 150 divákov. K dispozícii je ďalej tréningová plocha s umelým trávnikom 50 x 30 metrov.

V hlavnej budove sa okrem šatní, hygienických a sociálnych zariadení nachádzajú tiež skladové a prevádzkové priestory. Súčasťou objektu je aj kompletná vodoliečba, regenerácia s odpočívarňou a posilovňou, ďalej medicínsko diagnostické centrum, antidopingové laboratórium a práčovňa.

V budove hlavnej krytej tribúny sa nachádzajú administratívne priestory pre pracovníkov NTC, členov komisií SFZ , školiace stredisko pre trénerov, zasadacia miestnosť a priestory V.I.P.


National Training Centre is an important project of SFA, which was contributed from the International Football Association Development Programme "Goal". Official opening of NTC Senec in the presence of FIFA President Sepp Blatter and FIFA member VV Michel Platini took place on September 6, 2003.

National Training Centre of SFA built in Senec leading training center with three playgrounds, tribune and main building. The construction company ZIPP realized since December 2001 in the amount of 130 million korunas (4.333 million EUR).

The main playing area with natural grass surface measuring 105 x 68 m has automatic watering and lighting with the capacity of 1000 lux, modern light board and sound.

Around the main areas are tribunes for spectators. The main covered tribune with a capacity of 1,452 seats forms the central object of the whole area. Together with the other uncovered tribunes is the seating capacity for spectators around the main playing area 3,264 seats. Apart from the main playing area in the complex NTC Senec built a Training grassy area with automatic watering and artificial lighting.

The third training area is covered with artificial turf of the III generation brand Prestige 50 of French production The course is also equipped with artificial lighting and a covered grandstand for 150 spectators

There is even an training_ area with artificial turf measuring 50 x 30 meters, which is used for warm-up and training small groups.

In the main building, in addition to changing rooms and health and social facilities are located warehouses and premises Part of the building is a complete hydrotherapy, recovery with rest room and fitness room, further medical diagnostic center, anti-doping laboratory and laundry.

In the main building of the covered tribunes are located administrative areas for NTC staff, board members of SFA, training center for coaches, meeting room and VIP areas


Nationalen Ausbildungszentrum ist ein wichtiges Projekt des SFA, die vom International Football Association Development Programme "Goal" beigetragen wurde. Offizielle Eröffnung des NTC Senec in Gegenwart von FIFA-Präsident Sepp Blatter und FIFA-Mitglieds VV Michel Platini fand am 6. September 2003.

Nationalen Ausbildungszentrum das SFA in Senec führende Ausbildungszentrum mit drei Spielplätze gebaut, die Tribüne und das Hauptgebäude. Die Baufirma ZIPP realisierte das seit Dezember 2001 in der Höhe von 130 Mio. Kronen (4,333 Mio. EUR).

Das Hauptspielfeld mit Naturrasen Fläche von 105 x 68 m hat automatische Bewässerung und Beleuchtung mit einer Kapazität von 1000 Lux, modernes Licht Bord und Ton.

Rund um die wichtigsten Bereiche sind die Tribünen für die Zuschauer. Die abgedeckte  Haupttribüne mit einer Kapazität von 1452 Sitzplätzen bildet den zentralen Gegenstand der ganzen Gegend. Zusammen mit den anderen unbedeckten Tribünen ist die Sitzplatzkapazität für die Zuschauer rund um die Hauptspielfläche 3264 Sitzplätze. Neben dem Hauptspielfeld in der komplexen die NTC Senec baute eine Schulungsrasenfläche mit automatischer Bewässerung und künstlicher Beleuchtung.

The third training area is covered with artificial turf of the III generation brand Prestige 50 of French production The course is also equipped with artificial lighting and a covered grandstand for 150 s Der dritte Übungsplatz mit Kunstrasen der III Generation Marke Prestige 50 von Französischen-Produktion Der Kurs ist auch mit künstlicher Beleuchtung und einer überdachten Tribüne für 150 Zuschauer ausgestattet _ Es gibt sogar einen training_ Bereich mit Kunstrasen von 50 x 30 Meter, der wird zum Aufwärmen und Training kleinen Gruppen eingesetzt.

Im Hauptgebäude, neben Umkleideräume und Gesundheits- und Sozialeinrichtungen befinden sich Lagern und Gebäude Ein Teil des Gebäudes ist eine komplette Hydrotherapie, Erholung mit Ruheraum und Fitnessraum, weitere medizinische Diagnosezentrum, Anti-Doping-Labor und eine Wäscherei.

Im Hauptgebäude der überdachten die Tribünen befinden sind Verwaltungsbereiche für die NTC Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder der SFA, Ausbildungszentrum für Reisebusse , ein Tagungsraum und VIP-Bereiche