Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

June 4, 2014

IS BŠP bude financovaný z pokút za nešportové správanie fanúšikov a porušovanie zákona organizátormi

BRATISLAVA (SFZ) - Na transparentnom účte môže ktokoľvek prostredníctvom internetu sledovať, odkiaľ finančné prostriedky prichádzajú i to, na čo sú použité

 
 
 
 

Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov priniesol do športovej praxe na Slovensku niekoľko noviniek, ktoré majú prispieť k vyššej bezpečnosti fanúšikov i ostatných účastníkov športových podujatí. Jednou z takýchto noviniek je aj zriadenie účtu, na ktorý športové zväzy, polícia i okresné úrady budú posielať 50% z uložených a uhradených za hrubé nešportové správanie účastníkov podujatia a za porušenie povinností organizátora podujatia a členov usporiadateľskej služby pri organizovaní verejného športového podujatia.

Tieto finančné prostriedky majú byť použité na financovanie prevádzky a rozvoja Informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach (ďalej len IS BŠP). "Takýmto spôsobom sa zabezpečí to, aby informačný systém bol samofinancovateľný," povedal jeden z tvorcov zákona a člen Výkonného výboru SFZ Peter Sepeši. Tento informačný systém je úplne nezávislý od Informačného systému slovenského futbalu (ISSF), ktorý bol vytvorený pre spracovanie športovo-technickej a účtovnej administratívy vo futbale na Slovensku. V budúcnosti je možné očakávať presun IS BŠP do správy štátu, keďže ide o bezpečnostnú agendu, ktorá je v iných štátoch v správe štátu, nie športového zväzu.

Povinnosť poukázať 50% z uložených a vyzbieraných pokút za hrubé nešportové správanie majú všetky športové zväzy na Slovensku, nielen futbal a hokej. "Tieto prostriedky sú združené na transparentnom účte, ktorý je zriadený v Slovenskej sporiteľni. Každý si tak vie pozrieť, aký je stav tohto účtu, odkiaľ peniaze prichádzajú na tento účet a kam odchádzajú," vysvetlil P. Sepeši a dodal: "Toto riešenie bolo prijaté ako kompromis, ktorého spravodlivosť spočíva v tom, že na financovaní prevádzky informačného systému sa budú podieľať všetci tí, ktorí porušili povinnosti uvedené v zákone č. 1/2014 Z.z. V prípade futbalu sú tieto povinnosti sú premietnuté do článkov 57 a 58 Disciplinárneho poriadku SFZ. Je potrebné tiež uviesť, že na tento účet nebudú chodiť len príjmy z pokút futbalistov, basketbalistov, hokejistov a podobne, ale aj polovica z pokút udelených účastníkom podujatia podľa zákona č. 1/2014 Z. z. policajtami v priestupkovom konaní vrátane blokových pokút. Rovnako na transparentný účet bude poukazovaná polovica pokút uložená okresným úradom za správne delikty organizátorov podujatí, ak sa klub ako organizátor podujatia dopustí porušenia povinnosti pri organizovaní podujatia."

Finančné prostriedky poukázané na tento účet majú svoj presný účel. "Tieto prostriedky môžu byť použité len na prevádzku tohto informačného systému alebo ako výdavky, ktorých cieľom je zabezpečenie verejného poriadku a ochrany bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia na podujatiach a výdavky na vzdelávacie aktivity v tejto oblasti," objasnil člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky princíp spravodlivosti, ktorí je zakotvený v skutočnosti, že na financovaní IS BŠP sa podieľajú tí, ktorí si nesplnili povinnosť pri organizovaní verejného športového podujatia alebo chuligáni, ktorí sa dopustili protiprávnych konaní v súvislosti s verejným športovým podujatím.

"O prostriedkoch rozhoduje na základe smernice Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu, pretože správcom tohto účtu je SFZ," povedal Peter Sepeši a vysvetlil, prečo nie je správcom iný subjekt: "Pôvodne bolo zámerom, aby správcom tohto účtu bol Policajný zbor, ale v legislatívnom procese sa nedohodlo riešenie, ktorým by prešiel tento účet a celý systém do správy Policajného zboru. De facto sa uchovala právna úprava z predchádzajúceho zákona, podľa ktorého evidenciu chuligánov bol povinný viesť futbalový zväz a hokejový zväz." Projektovaný informačný systém má spĺňať aktuálne požiadavky organizátorov podujatí i Policajného zboru. Systém bude fungovať v online verzii, ku ktorej budú mať prístup policajti, mestskí policajti, bezpečnostní manažéri a výpisy zo systému budú využívať aj usporiadatelia na bránach štadiónov. "Tento systém má umožniť, aby tí, ktorí obdržia za priestupky alebo trestné činy 'diváckeho násilia' zákaz účasti na verejnom športovom podujatí alebo inú sankciu, boli v systéme ihneď zaevidovaný, a tak usporiadatelia ďalšieho podujatia budú vedieť, že osoby, ktoré majú zákaz, nesmú na štadión vpustiť, resp. že ide o rizikové osoby. Pri ďalšom delikte diváckeho násila bude v systéme on-line dostupná informácia o minulosti delikventa, ktorá je dôležitá aj pri prísnejšom posudzovaní recidívy, čo môže znamenať dvojnásobnú sankciu v priestupkovom konaní,  či dokonca trestné stíhanie delikventa za trestný čin výtržníctva, pri recidíve závažnejších priestupkov," povedal P. Sepeši.

Podľa zákona č. 1/2014 Z. z. je správcom účtu národný zväz futbalu, ktorý má tento účet prevádzkovať v súčinnosti s národným zväzom hokeja. Pravidlá použitia prostriedkov z prevádzkového účtu IS BŠP upravuje smernica schválená Výkonným výborom SFZ a obdobnú smernicu v dohľadnom čase by mali schváliť aj Slovenský zväz ľadového hokeja a ostatné športové zväzy, ktoré budú mať do systému prístup. "Ostatné národné zväzy boli vyzvané, aby nám podali informáciu, koľko pokút za zlú organizáciu stretnutia alebo nešportové správanie sa divákov uložili s tým, aby polovicu týchto prostriedkov poukázali na účet, ktorý je vedený za účelom financovania informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach, ktorý slúži pre všetky športy. Aj keď násilie a neviazanosť divákov je nateraz problémom futbalu a čiastočne aj hokeja, po modernizácii futbalových štadiónov sa môže tento problém objaviť aj v iných športoch, či na inom druhu verejných podujatí, na čo by mala byť slovenská spoločnosť pripravená reagovať," dodal na záver Peter Sepeši.