Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

July 4, 2014

Výzva na zasielanie otázok do odborného testu

BRATISLAVA (SFZ) - Zverejňujeme plné znenie výzvy odbornej komisie pre vypracovanie testov na overenie odbornej spôsobilosti hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov verejného športového podujatia

 
 
 
 
Prvé zasadnutie odbornej komisie zriadenej Prezídiom Policajného zboru, ktorej úlohou je zostavenie otázok na testovanie podľa zákona o organizovaní verejných športových podujatí. Bratislava, 21. marec 2014.

Vážení predstavitelia národných športových zväzov, športových zväzov, športových klubov, Policajného zboru a obcí,

odborná komisia vymenovaná prezidentom Policajného zboru  podľa § 13 ods. 5 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej zloženie bolo riadne zverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR, vytvorila odborný test na overenie odbornej spôsobilosti hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov, ktorého súčasťou sú otázky z piatich oblastí uvedených v § 13 ods. 5 uvedeného zákona.

Otázky pripravené do odborného testu sú prístupné na týchto verejne prístupných linkoch:

  

Podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona sú "národné športové zväzy, športové zväzy, športové kluby, Policajný zbor a obce oprávnené navrhovať odbornej komisii zmeny a doplnenia otázok a úloh v teste tak, aby testy okrem spoločnej všeobecnej časti obsahovali aj osobitnú časť, v ktorej budú zohľadnené špecifiká organizovania podujatí v jednotlivých športových odvetviach."

Dovoľujeme si Vás preto vyzvať o zaslanie návrhov na doplnenie otázok do odborného testu jednak do všeobecnej časti ako aj do osobitnej časti, ktorá má byť špecifická pre príslušné športové odvetvie a jeho podujatia na emailovú adresu koordinátora odbornej komisie peter.france@futbalsfz.sk.

Podotýkame, že zákon č. 1/2014 Z.z. umožňuje dopĺňanie nových otázok do odborného testu priebežne, aby bolo možné operatívne reagovať na zmeny právnej úpravy i vývoj poznania a skúsenosti z praxe v oblastiach podľa § 13 ods. 5 citovaného zákona.

Ak má byť pre niektoré športové odvetvie vypracovaná osobitná časť odborného testu, zaslanie otázok bude potrebné v primeranom čase pred skúškami. V jednotných pravidlách na používanie testu sa bude navrhovať, aby osobitná časť testu bola predmetom prípravy a skúšky iba príslušneho národného športového zväzu, ktorý zastrešuje dané športové odvetvie.

Prvé skúšky hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov sa predpokladajú už v najbližších týždňoch, privítali by sme preto, ak by ste nám zaslali Vaše otázky ako aj pripomienky k otázkam v odbornom teste, podľa Vašich možností, čo najskôr.

Ďakujeme vám za poskytnutú súčinnosť, čas a energiu, ktorú venujete cieľu skvalitniť organizovanie verejných športových podujatí a zlepšiť tak ich atmosféru.

S úctou,

Peter Sepeši
za odbornú komisiu