Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Konferencia

  1. Konferencia je najvyšším zastupiteľským orgánom SFZ, ktorý má legitimitu prijať najzávažnejšie rozhodnutia futbalového hnutia v SR.
  2. Konferencia môže byť riadna, mimoriadna alebo volebná.
  3. Riadna konferencia sa koná spravidla dvakrát za kalendárny rok.
  4. Mimoriadna konferencia sa zvoláva za splnenia podmienok určených týmito stanovami.
  5. Na volebnej konferencii konanej spravidla raz za štyri roky sa uskutočňujú voľby prezidenta, ostatných členov výkonného výboru, predsedu revíznej komisie, predsedu disciplinárnej komisie, predsedu odvolacej komisie, predsedu a členov prvostupňového orgánu licenčného konania, predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania a predsedu komisie rozhodcov.
  6. Konferencia, na ktorej sa konajú doplňujúce voľby, sa nepovažuje za volebnú konferenciu.
  7. Rokovanie konferencie vedie predsedajúci, ktorým je prezident alebo ním poverená osoba, spravidla člen výkonného výboru alebo generálny sekretár.
  8. Prípravu a priebeh konferencie upravuje Rokovací poriadok SFZ (ďalej len “rokovací poriadok”) a Volebný poriadok SFZ (ďalej len “volebný poriadok”).

Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa 87 delegáti s hlasovacím právom z toho: 
- 38 delegáti za oblastné zväzy,
- 20 delegáti za regionálne zväzy,
- 24 delegáti za Úniu ligových klubov,
- 1 delegát zastupujúci ženský futbal,
- 1 delegát zastupujúci futsal,
- 1 delegát zastupujúci združenia trénerov,
- 1 delegát zastupujúci združenia rozhodcov,
- 1 delegát zastupujúci združenia hráčov.

Všetky náležitosti týkajúce sa Konferencie SFZ upravujú Stanovy SFZ (druhá hlava, články 41-48)