Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

December 19, 2014

Doložka rozhodovania sporov v zmluvách podliehajúcich právomoci Komory SFZ pre riešenie sporov alebo RS SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Slovenský futbalový zväz pripomína svojim členom, že Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 2. decembra 2014 schválil návrh na zriadenie doložky rozhodovania sporov v zmluvách, ktoré podliehajú právomoci a príslušnosti Komory SFZ pre riešenie sporov a Rozhodcovského súdu v znení:

"Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomné práva a povinnosti z tejto zmluvy budú uplatňovať v súlade s predpismi SFZ, UEFA a FIFA. Rozhodným právom tejto zmluvy je právny poriadok Slovenskej republiky. Zmluvné strany uznávajú právomoc a príslušnosť Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „Komora“) a Rozhodcovského súdu SFZ (ďalej len „RS SFZ“) a dohodli sa, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou, a v prípade, že dohodu nebude možné dosiahnuť, zaväzujú sa predložiť svoj spor na rozhodnutie Komore alebo RS SFZ podľa predpisov SFZ. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade predloženia svojho sporu na rozhodnutie Komore sa podrobujú poriadku Komory a v prípade predloženia svojho sporu RS SFZ sa podrobujú jeho štatútu a rokovaciemu poriadku."

VV SFZ odporúča členom SFZ, aby v zmluvách uzatvorených pred 2.12.2014, ktoré podliehajú právomoci a príslušnosti Komory SFZ pre riešenie sporov a Rozhodcovskému súdu SFZ, uzatvorili doložku rozhodovania sporov vo forme dodatku k zmluve.

Zároveň VV SFZ ukladá povinnosť členom SFZ, aby v zmluvách uzatvorených po 2.12.2014, ktoré podliehajú právomoci a príslušnosti Komory SFZ pre riešenie sporov a Rozhodcovskému súdu SFZ, uzatvorili doložku rozhodovania sporov v zmluve.