Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 7, 2014

Kandidátna listina na doplňujúce voľby predsedu Slovenského futsalu

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futsalu

 
 
 
 

V súlade s článkom 2. Volebného poriadku SF Výkonný výbor SF zverejnil kandidátnu listinu pre doplňujúce voľby predsedu SF, ktoré sa uskutočnia počas výročnej Konferencie SF 20. septembra 2014 v Poprade. Táto kandidátna listina bude aktualizovaná až do termínu konania Konferencie. Kandidátov pre kandidátnu listinu môžu navrhovať členovia VV SF a riadni členovia SF prostredníctvom klubov a regionálnych združení SF (SF-Bratislava, SF-Západoregión, SF-Stredoregión, SF-Východoregión). Každý podaný návrh kandidatúry musí byť podložený písomným súhlasom navrhnutého kandidáta o tom, že súhlasí s kandidatúrou na doplňujúcu voľbu; tento súhlas je súčasťou kandidátnej listiny. Návrhy, spolu so zoscanovaným súhlasom kandidáta, je možné zaslať elektronicky na emailovú adresu člena VV SF skorec@futsalslovakia.sk; tento návrh musí byť súčasne doručený v písomnej podobe na sekretariát SF (Slovenský futsal, Tatiana Polatseková, Trnavská 100, 821 01 Bratislava).

Zoznam kandidátov je zverejnený a bude aktualizovaný na webstránke Slovenského futsalu.

Kandidátna listina môže byť rozšírená o ďalších kandidátov aj priamo na Konferencii SF, a to na základe písomného návrhu delegáta Konferencie SF do rúk ktoréhokoľvek člena Volebnej komisie najneskôr do ukončenia bodu programu rokovania "Diskusia".