Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

August 20, 2014

Komora SFZ pre riešenie sporov bude riešiť problémy hráčov, trénerov a klubov

BRATISLAVA (SFZ) - Od 15. augusta 2014 je účinný poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov

 
 
 
 
Predseda Komory SFZ pre riešenie sporov Miroslav Hlivák na konferencii Slovenského futbalového zväzu. Senec, 6. jún 2014.

V uplynulých dňoch prebehli v slovenskom futbale prvé elektronické voľby. V nich si vyberali kluby, hráči i tréneri svojich zástupcov do nového orgánu - Komory SFZ pre riešenie sporov. Pravidelne opakujúce sa problémy priviedli predstaviteľov SFZ k myšlienke vytvoriť podľa vzoru Komory FIFA pre riešenie sporov (FIFA Dispute Resolution Chamber) orgán, ktorý by sa zaoberal vybranými problémami vo futbalovej komunite. 

Medzi doteraz ťažko riešiteľné situácie možno zaradiť problémy s vyplatením výchovného za hráča medzi klubmi navzájom alebo nevyplatenou odmenou hráčovi klubom, pričom klub alebo hráč by bol odbremenený od platenia vysokého poplatku a čakania na ďalší priebeh konania. Odmena hráča či trénera je totiž častokrát jediným zdrojom príjmov a dostáva osoby v slovenskom futbale do ťažkej situácie. V tomto prípade však platí, že hodnota sporu nesmie prevýšiť sumu 3000 EUR. Toto finančné obmedzenie neplatí pre ostatné spory týkajúce sa napr. výchovného alebo novým registračným a prestupovým poriadkom zavádzaného solidárneho príspevku, ak nie sú predmetom zmluvného vzťahu medzi klubmi.

Komora SFZ pre riešenie sporov je práve tým orgánom, ktorý bude konať rýchlo, efektívne a z pohľadu navrhovateľa teda aj lacnejšie. Rýchlosť konania je ovplyvnená mimo iného aj skutočnosťou, že Komora rozhoduje bez odôvodnenia. To sa vydáva iba v prípade odvolania sa voči rozhodnutiu, o ktorom rozhoduje Rozhodcovský súd SFZ.

Návrh na začatie konania môže podať oprávnená osoba podľa poriadku Komory spolu s ďalšími dokladmi uvedenými v tomto poriadku, a to písomne alebo prostredníctvom Informačného systému slovenského futbalu.

Rozhodnutie Komory je záväzným podkladom pre Disciplinárnu komisiu SFZ na začatie disciplinárneho konania. Zloženie Komory, teda fakt, že v nej majú zastúpenie kluby, hráči i tréneri, dáva záruku, že členovia Komory poznajú problémy na jednej i druhej strane sporu a rozhodovať budú nestranne a kvalifikovane. Komora môže v rozhodnutí potvrdiť alebo zamietnuť návrh, prípadne môže rozhodnúť o zmene nároku navrhovateľa.

Komora SFZ pre riešenie sporov je ďalším kúskom mozaiky orgánov zabezpečenia spravodlivosti Slovenského futbalového zväzu a bola zriadená na zlepšenie vymožiteľnosti práva vo futbalovej komunite. Má právomoc prerokovať a rozhodovať spory zo zmlúv medzi hráčmi a klubmi, trénermi a klubmi ako aj klubmi navzájom, z porušenia predpisov a záväzných rozhodnutí SFZ ako aj sporov s medzinárodným prvkom.

Výhodami konania pred Komorou je už vyššie spomínaná rýchlosť a efektívnosť konania, presne určené lehoty pre postup komory a sporových strán, rovnomerné zloženie a rozhodovanie sporov zástupcami sporových strán, záruka rešpektovania zásad spravodlivého procesu, zníženie administratívnej záťaže, nízke poplatky za konanie a využitie dostupného Informačného systému slovenského futbalu.

"Pripravujeme prvé zasadnutie Komory SFZ pre riešenie sporov, ktoré by sa malo uskutočniť 11. septembra v Bratislave v sídle Slovenského futbalového zväzu. Na tomto zasadnutí sa s členmi dohodneme na spôsobe, akým bude Komora prakticky vykonávať svoju činnosť a v prípade, že do tohto termínu obdržíme aj nejaký návrh, tak sa ním budeme zaoberať," povedal predseda Komory Miroslav Hlivák.

Právomoc a príslušnosť Komory SFZ pre riešenie sporov

1. Komora je orgánom zabezpečenia spravodlivosti SFZ s právomocou prerokúvať a rozhodovať spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi hráčmi a klubmi, trénermi a klubmi a medzi klubmi navzájom.

2. Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj spory vyplývajúce z porušenia predpisov SFZ a záväzných rozhodnutí SFZ, ak tak ustanovuje osobitný predpis SFZ.

3. Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj majetkové spory o zaplatenie odmeny, odplaty, mzdy alebo iného príjmu vyplývajúce zo zmluvných vzťahov alebo predpisov SFZ, UEFA alebo FIFA, ktorých hodnota neprevyšuje 3 000 Eur. Ak hodnota takého sporu prevyšuje 3 000 Eur, na jeho prerokovanie a rozhodnutie je príslušný Rozhodcovský súd SFZ (ďalej len "rozhodcovský súd").

4. Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj majetkové spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s medzinárodným prvkom, ak medzi zmluvnými stranami nebola uzatvorená rozhodcovská zmluva.

Viac informácií o Komore SFZ pre riešenie sporov nájdete na tejto stránke