Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

March 12, 2014

Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ zo dňa 12.3.2014

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálna tlačová správa Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 
Zasadnutie Výkonného výboru SFZ. Bratislava, 12. marec 2014

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí dňa 12.3.2014 okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov,

- schvalil návrh uznesenia súvisiaceho s voľbou predsedov odborných komisií SFZ a ustanovením členov odborných komisií a orgánov SFZ pre zabezpečenie spravodlivosti (vyhlásil voľby, termíny, spôsob voľby, podmienky kandidatúry),

- schvalil návrh koncepcie rozvoja futbalu (na najbližšie 10 ročné obdobie) - doplnenú verziu,

- vzal na vedomie informáciu o prípade manipulácie výsledkov futbalových stretnutí, v tejto súvislosti schvalil návrh na pozastavenie členstva v SFZ,

- prerokoval a vzal na vedomie výročné hodnotiace správy odborných komisií SFZ,

- schvalil návrh na zmenu a doplnenie Smernice o vytvorení a prevádzkovaní informačného systému o bezpečnosti pri športových podujatiach,

- vzal na vedomie informáciu o vydaní metodického odporúčania SFZ pre bezpečnostných manažérov,

- schvalil mestá Senec a Trnavu za dejiská organizovania ME WU19 v roku 2016,

- schvalil štadión v Novom Meste nad Váhom za dejisko finále Slovenského pohára žien,

- schvalil návrh na úpravu znenia čl. 49 a čl. 68 Smernice klubového licenčného systému SFZ (vydanie 2012),

- schvalil návrh na zloženie realizačných výberov SR – jarná časť 2014,

- vzal na vedomie správne doúčtovanie poskytnutej dotácie zo Solidarity Payment za súťažný ročník 2011/12 klubom MFK Dubnica nad Váhom,

- vzal na vedomie odpoveď GS SFZ na žiadosť o presunutie mládežníckej sekcie klubu FC Petržalka 1898, a.s. pod občianske združenie Telovýchovná jednota Polygraf Venglošova futbalová akadémia,

- schvalil návrhu na udelenie strieborného odznaku SFZ pre Ladislava Liptáka,

- vzal na vedomie informáciu o doručení návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia konferencie SFZ prijatého dňa 22. novembra 2013 a súhlasil so stanoviskom Legislatívno-právneho oddelenia SFZ k uvedenému návrhu,

- vzal na vedomie informáciu o písomnom vzdaní sa člena komisie futsalu,

- vzal na vedomie informáciu o zaslaní návrhu na udelenie vyznamenania FIFA Order of Merit pre Jozefa Vengloša,

- schvalil návrh na zmenu a doplnenie štatútu Zmierovacej komisie SFZ.

Podrobné informácie zo zasadnutia VV SFZ budú zverejnené v zápisnici v priebehu budúceho týždňa