Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

July 2, 2014

Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ zo dňa 1.7.2014

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 
Zasadnutie Výkonného výboru SFZ. Bratislava, 12. marec 2014

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí v utorok 1. júla 2014:

 • schválil návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ,
 • vzal na vedomie hodnotiacu správu komisie rozhodcov SFZ za súťažný ročník 2013/14,
 • schválil návrh nominačnej listiny rozhodcov, asistentov rozhodcov, pozorovateľov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2014/15,
 • vzal na vedomie hodnotiacu správu komisie delegátov SFZ za súťažný ročník 2013/14,
 • schválil návrh nominačnej listiny delegátov SFZ pre súťažný ročník 2014/15,
 • vzal na vedomie správu licenčnej administratívy o licenčnom cykle 2013/14 a potvrdil zloženie licenčnej administratívy na licenčný cyklus 2014/15,
 • schválil návrhu na právno-organizačné zmeny v kluboch ŠK SFM Senec, Inter Bratislava, TJ Baník Ružiná a podmienečne pre klub ŠK Blava Jasovské Bohunice,
 • schválil Futbalovú akadémiu Lafranconi FTVŠ UK Bratislava, Športové a záujmové združenie Trnkov a FK Hargašová Záhorská Bystrica za riadnych členov SFZ,
 • schválil návrh Organizačného a návštevného poriadku SFZ na podujatiach,
 • schválil návrh úhrady výdavku za programátorské práce z prevádzkového účtu IS BŠP,
 • schválil návrh na zmenu v generovaní mesačných zberných faktúr a splatnosti faktúr,
 • schválil návrh termínu na povinnú výmenu registračných preukazov (z "papierových" na "plastové" k 1.januáru 2015),
 • prerokoval návrh na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ,
 • schválil návrh plánu zasadnutí VV SFZ v 2. polroku 2014,
 • v zmysle čl. 59 ods. 8 stanov SFZ ako orgán, ktorý vydal rozhodnutie napadnuté odvolaním, nevyhovel podaným ovolaniam MŠK Tesla Stropkov, MFK Dubnica a PVFA - Petržalka akadémia vo veci neudelenia licencií ÚTM a Grassroots pre súťažný ročník 2014/15 a predkladá vec s potrebnými podkladmi Odvolacej komisii SFZ na rozhodnutie o podaných odvolaniach,
 • vzal na vedomie informáciu o prijatých záveroch Kongresu FIFA konaného v dňoch 10.-11. júna 2014 v Sao Paulo,
 • vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,
 • schválil návrhu na udelenie bronzového odznaku SFZ pre p. Dezidera Bajlátyho a p. Tibora Krasňanského,
 • schválil návrh na zmenu účinnosti Poriadku komory SFZ pre riešenie sporov z 1.7.2014 na 15.8.2014,
 • schválil odmenu pre finalistov Super pohára SFZ 2014,
 • prerokoval stanovisko ŠTK SFZ k podaniu klubov MŠK FOMAT Martin, MFK Topvar Topoľčany a primátora mesta Topoľčany.