Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 3, 2014

Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ zo dňa 3.9.2014

BRATISLAVA (SFZ) - Po letnej prestávke sa na svojom pravidelnom zasadnutí zišiel Výkonný výbor SFZ

 
 
 
 
Zasadnutie Výkonného výboru SFZ. Bratislava, 12. marec 2014

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 3.9.2014 v Bratislave okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov,

- ustanovil za členov komisie partnerov SFZ Ladislava Lazára, Oszkára Világiho, Jozefa Brhela a Igora Nagyho,

- schválil návrh na rozdelenie Solidarity Payment za súťažný ročník 2013/14,

- schválil návrh termínovej listiny mládeže – jesenná časť 2014/15,

- schválil návrh na zloženie realizačných tímov mládežníckych reprezentácii SR – jesenná časť 2014/15,

- schválil návrh na personálne zloženie panelu odborných expertov v projekte Koncepcia rozvoja futbalu SFZ,

- prerokoval návrh nového Registračného a prestupového poriadku SFZ,

- odložil prerokovanie návrhov Komisie futsalu – plán činností SF na sezónu 2014/15 na októbrové zasadnutie, s podmienkou doplnenia podkladov od SF,

- zvolil p. Miroslava Jablonického za člena Disciplinárnej komisie SFZ,

- odložil schvaľovanie návrhu na prijatie za riadneho člena SFZ (Slovenského futsalu - západ) na októbrové zasadnutie,

- schválil návrh legislatívneho plánu úloh na 2. polrok 2014,

- schválil návrh na výšku úhrady nákladov spojených s liečbou mládežníckych reprezentantov Samuela Lacka a Kristiána Koštrnu,

- schválil udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Juraja Kuráňa,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom právnom vzťahu medzi SFZ, ÚLK a UFA Sports,

- vzal na vedomie informáciu o rozhodnutí DK SFZ o vylúčení individuálnych členov v SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledku volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov,

- vzal na vedomie informáciu o prijatých záveroch zo strategického mítingu prezidentov a generálnych sekretárov členských krajín UEFA (27.-28. augusta 2014 v Monaku),

- vzal na vedomie informáciu o prijatých záveroch výkonného výboru SZTK (9.júla 2014 v Bratislave),

- vzal na vedomie informáciu o organizovaní konferencie Šport a právo v Poprade (2.-3.októbra 2014),

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutia VV SFZ.