Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

February 4, 2014

Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ zo dňa 4.2.2013

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny tlačová správa Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor SFZ na svojom dnešnom zasadnutí v Bratislave okrem iného:

- prerokoval a odporučil delegátom konferencie schváliť návrh programu volebnej konferencie SFZ

- vzal na vedomie správy o predbežnom hospodárskom výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2013

- odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2014

- schvalil návrh na zloženie pracovnej skupiny k licenčnému systému mládeže SFZ (Ján Greguš, Ján Rosinský, Martin Hasprún, Milan Vojtek, Dušan Huňady)

- vzal na vedomie informáciu o návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o vytvorení a prevádzkovaní informačného systému o bezpečnosti pri športových podujatiach

- vzal na vedomie informáciu o príprave na implementáciu zákona o organizovaní verejných športových podujatí do praxe

- schválil návrh stanovených cieľov UEFA Konvencie rozhodovania pre obdobie rokov 2013-15, schválil zmenu v procedúre spracovania a distribúcie Správy pozorovateľov rozhodcov a v zverejňovaní opatrení

- schvalil Vladimíra Gálu za asistenta reprezentačného trénera výberu SR U15

- schvalil Jakuba Kojnoka a Lenka Gazdíkovú za profesionálnych technických vedúcich pri mládežníckych reprezentačných výberoch SR

- schválil deň 3.3.2014 (termín marcového zasadnutia VV SFZ) ako posledný termín na vyúčtovanie prostriedkov zo Solidarity Payment za súťažný ročník 2011/12

- vzal na vedomie stanovisko Stáleho rozhodcovského súdu SFZ vo veci novelizácie stanov SFZ a súvisiacich predpisov týkajúcich sa Stáleho rozhodcovského súdu SFZ

- schvalil návrh na udelenie odznakov SFZ

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutia mi VV SFZ

- vzal na vedomie informáciu o stretnutí prezidentov a generálnych sekretárov futbalových zväzov ČR, SR, Poľska, Maďarska a Rakúska v Prahe v dňoch 22.-23. januára 2014

Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru bude zverejnená na webstránke SFZ v priebehu budúceho týždňa.