Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

November 6, 2013

Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru zo dňa 5.11.2013

POPRAD (SFZ) - Oficiálna tlačová správa Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 5.11.2013 okrem iného:

- zobral na vedomie správu o vyhodnotení zápasov reprezentácie SR "A" predloženú trénerom Jánom Kozákom.

- zobral na vedomie správu o vyhodnotení zápasov reprezentácie SR "21" predloženú trénerom Ivanom Galádom.

- zobral na vedomie informácie o realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov.

- schválil návrh súťažných podkladov pre verejné obstarávanie, vrátane oznámenia o vypísaní verejného obstarávania v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov.

- zobral na vedomie informácii o ukončení realizácie I. fázy projektu NTC Poprad a schválil návrhu dodatku zmluvy o dielo medzi SFZ a SCORP, s.r.o.

- schválil návrh na rozdelenie finančných prostriedkov zo Solidarity payment za súťažný ročník 2012/13.

- schválil návrh na doplnenie programu konferencie SFZ.

- odporučil Konferencii SFZ na schválenie Správu audítora k účtovnej závierke SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2012 a schválil návrh na audítora pre SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2013.

- odporučil Konferencii SFZ schváliť Správu o hospodárení SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2012 a Správu o hospodárení SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za obdobie január-september 2013.

- odporučil s pripomienkami Konferencii SFZ schváliť návrh na novelizáciu stanov SFZ.

- zrušil uznesenie č. 47/2012 s tým, že Rozhodcovský súd nebude rozhodovať spory iných športových odvetví a na základe toho zadal úlohu právnemu oddeleniu SFZ aby v súčinnosti s predsedom RS, členom VV pre legislatívno-právne otázky a predsedom LPK upravili návrh Stanov SFZ (článok 65-67), Rokovacieho poriadku a štatútu Rozhodcovského súdu SFZ v zmysle tohto uznesenia.

- schválil návrh Disciplinárneho poriadku SFZ.

- schválil návrh na doplnenie člena v Disciplinárnej komisií SFZ (Mgr. Peter Potecký), návrh na predĺženie poverenia pre predsedu DK SFZ vedením disciplinárnej komisie SFZ (Miroslav Vlk) až do volebnej konferencie SFZv roku 2014.

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch.

- schválil návrh na vytvorenie reprezentácie dievčat SR U15.

- prerokoval zámer na reorganizáciu Slovnaft cup-u od súťažného ročníka 2014/15.