Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

August 1, 2014

Uznesenie Volebnej komisie č. 9 (1.8.2014)

BANSKÁ BYSTRICA (SFZ) - Zverejňujeme uznesenie Volebnej komisie SFZ v plnom znení

 
 
 
 

Volebná  komisia Slovenského futbalového zväzu v zložení: 

Predseda VK SFZ: Anton Obert

Podpredseda VK SFZ: Gabriel Sekereš

Člen VK SFZ: Viliam Weiss

Pozvaný: Lukáš Pitek

Prijala uznesenie č. 9, ktorým:

a. Konštatuje, že uvedené návrhy kandidátov na volenú funkciu doručené na sekretariát SFZ a na elektronickú adresu lukas.pitek@futbalsfz.sk v stanovenom termíne splnili všetky náležitosti návrhu:

Nominanti navrhnutí klubmi združenými v Únii ligových klubov:

  •  Marek Majtán – MŠK Žilina
  •  Jaroslav Lovašš – ŽP Šport Podbrezová
  •  Ladislav Jakubec – FK Dukla Banská Bystrica
  •  Jozef Čorba – MFK Košice

 

Nominanti navrhnutí klubmi mimo Únie ligových klubov:

  •  Ján Vrba – MFK Zemplín Michalovce
  •  Tomáš Luščoň – OFK Dunajská Lužná

 

Nominanti navrhnutí aktívnymi hráčmi, ktorí sú členmi SFZ:

  •  Tomáš Gábriš
  •  Jaroslav Čollák
  •  Marcel Dolobáč
  •  Andrej Poruban

 

Nominanti navrhnutí trénermi s platnou trénerskou licenciou:

  •  Alexander Bíro
  •  Karol Kisel

 

a zaraďuje ich do zoznamu kandidátov.

b. Voľby prebehnú prostredníctvom ISSF (v súlade s Rokovacím poriadkom, Poriadkom Komory SFZ pre riešenie sporov a Stanov SFZ). Začiatok volieb vyhlasuje VK SFZ na deň 8. August 2014 o 00:00 a koniec volieb vyhlasuje VK SFZ na deň 12. august 2014 o 23:59. 

c. Volebná komisia konštatuje koľko bolo navrhnutých kandidátov, koľko splnilo podmienky a že pri voľbách prostredníctvom ISSF nie je ustanovené minimálne kvórum pre platnosť volieb. Zvolený je ten kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov. Ak sa má rozhodnúť o zvolení kandidáta z dvoch alebo viacerých kandidátov, ktorí dosiahli rovnaký počet hlasov, prostredníctvom ISSF sa uskutoční do 30 dní opakovaná voľba z týchto kandidátov. 

d. Počítačová aplikácia v rámci ISSF vyhotoví v písomnej podobe zápisnicu o výsledku hlasovania, ktorá obsahuje všetky dôležité údaje o priebehu a výsledku volieb. Zápisnicu o výsledku hlasovania podpíšu všetci členovia volebnej komisie. Ak člen komisie odmietne podpísať zápisnicu, môže písomne uviesť dôvody odmietnutia podpísania zápisnice, ktoré sa k zápisnici neoddeliteľne pripoja.

e. Zverejnenie výsledkov volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov sa uskutoční v súlade s internými predpismi SFZ.


Prehľad kandidátov spolu s ich životopismi a motivačnými listami nájdete na tejto stránke.