Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

June 4, 2014

Uznesenie Volebnej komisie SFZ č. 7 (4. júna 2014)

BRATISLAVA (SFZ) - Zverejňujeme uznesenie Volebnej komisie SFZ v plnom znení

 
 
 
 

Volebná komisia SFZ v zložení: Anton Obert (predseda), Ondrej Trnovský, Viliam Vais prijala uznesenie č. 7, ktorým

a) konštatuje, že uvedené návrhy kandidátov na volené funkcie, doručené generálnemu sekretárovi SFZ v stanovenom termíne splnili náležitosti návrhu:

1. Ján Čilík (predseda komory SFZ pre riešenie sporov, navrhovateľ: ObFZ Rimavská Sobota)

2. Miroslav Hlivák (predseda komory SFZ pre riešenie sporov, navrhovateľ: Ján Kováčik, prezident SFZ)

3. Žaneta Surmajová (podpredseda komory SFZ pre riešenie sporov, navrhovateľ: Peter Sepeši, člen VV SFZ),

zaraďuje ich do zoznamu kandidátov,

b) vyzýva kandidátov, aby najneskôr v deň volieb predložili SFZ chýbajúce prílohy k návrhu na funkciu podľa volebného poriadku SFZ (súhlas s kandidatúrou, súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas so zverejnením podobizne),

c) žiada dve urny a dva stolíky k prezentácii delegátov pred uskutočnením volieb na konferencii SFZ.

Uznesenie Volebnej komisie SFZ vo formáte PDF.