Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

July 17, 2014

Uznesenie Volebnej komisie SFZ č. 8 (15. júna 2014)

BRATISLAVA (SFZ) - Zverejňujeme uznesenie Volebnej komisie SFZ v plnom znení

 
 
 
 

Volebná  komisia Slovenského futbalového zväzu

vyhlasuje voľby dvanástich členov  komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov.

 Vyzýva  členov  Slovenského futbalového zväzu  ktorí sú oprávnení navrhovať  kandidátov na  členov komory SFZ pre riešenie sporov , aby tak urobili v termíne do 31.7.2014 vrátane.

 Návrhy musia mať  náležitosti podľa článku 2 ods. 5,6,7, a  8 volebného poriadku SFZ  a zasielajú sa na e-mailovú adresu lukas.pitek@futbalsfz.sk alebo na poštovú adresu Slovenský futbalový zväz, Komora SFZ pre riešenie sporov, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

 Voľby členov komory SFZ pre riešenie sporov sa uskutočnia  prostredníctvom  ISSF.

Osoby, ktoré sú oprávnené navrhovať kandidátov:

 kluby združené v ÚLK - navrhujú iba kandidátov za tieto kluby, z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov

 kluby, ktoré sú členmi SFZ a NIE SÚ združené v ÚLK - navrhujú iba kandidátov za tieto kluby, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov

 aktívni hráči, združenie profesionálnych hráčov, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ a FIFPro alebo iné združenia zastupujúce záujmy hráčov, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ  - navrhujú iba kandidátov za hráčov, z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov

 tréneri s platnou trénerskou licenciou, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ a združenia trénerov, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ - navrhujú iba kandidátov za trénerov,  z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov

Odôvodnenie

Podľa čl.  57 ods. 1 prvej vety stanov SFZ  volebná komisia pripravuje a organizuje voľby všetkých  orgánov  SFZ a členov orgánov SFZ, okrem voľby členov  volebnej komisie, ktorých podľa týchto stanov  volí konferencia, kontroluje priebeh  týchto volieb  a vyhlasuje ich výsledky.

Podľa článku  21a rokovacieho  poriadku  volebná komisia SFZ pripravuje, riadi, kontroluje a vyhlasuje voľby a ich výsledky prostredníctvom ISSF v súlade s čl. 57 stanov SFZ v súčinnosti so správcom ISSF.