Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

July 28, 2014

Význam volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov

BRATISLAVA (SFZ) - Hráčí, tréneri a kluby budú v auguste voliť členov Komory pre riešenie sporov SFZ

 
 
 
 

Slovenský futbalový zväz, ako najväčšia športová organizácia na Slovensku, organizuje v dňoch 8. až 12. augusta 2014 prvé voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len "komora"), ktoré sa prvýkrát v histórii slovenského športu uskutočnia prostredníctvom internetu a informačného systému slovenského futbalu.

Komora vznikla ako nový orgán pre zabezpečenie spravodlivosti podľa vzoru obdobného orgánu FIFA (Dispute Resolution Chamber; skratka "DRC") na základe potreby vo futbalovej verejnosti prejednať spory s nižšou hodnotou sporu (do 3 000 EUR) a spory, ktoré nepatria do pôsobnosti Rozhodcovského súdu SFZ (ďalej aj "RS SFZ"). Cieľom vytvorenia nového orgánu je, aby spory vo futbalovej komunite boli prejednané rýchlejšie, efektívnejšie i úspornejšie (nižšie poplatky ako pri rozhodcovskom súde). Proti rozhodnutiam komory bude prípustné odvolanie, o ktorom bude rozhodovať Rozhodcovský súd SFZ ako osobitný orgán SFZ mimo rozhodcovského konania.

Konečné rozhodnutia komory nebudú síce exekučným titulom v zmysle právneho poriadku SR, budú však dostatočným podkladom pre konanie disciplinárnej komisie, ktorá má efektívne nástroje na zabezpečenie splnenia povinnosti uloženej v rozhodnutí Komory.

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby futbalové spory boli pred komorou prejednané spravodlivo a nestranne, v súlade s požiadavkou FIFA i FIFPro, bol vytvorený systém, ktorý garantuje, že jednotlivé záujmové skupiny, ktorých spory sa pred komorou budú riešiť, budú mať v komore členov, ktorým dôverujú (článok 4 odsek 1 poriadku komory SFZ pre riešenie sporov) v rovnakom počte zástupcov:

· 6 ČLENOV Komory SFZ pre riešenie sporov zastupujúcich kluby, z toho:

o 4 členovia za kluby združené v Únii Ligových klubov (ďalej len "ÚLK")
o 2 členovia za ostatné kluby (kluby, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ a nie sú združené v ÚLK)

· 6 ČLENOV Komory SFZ pre riešenie sporov zastupujúcich hráčov a trénerov, z toho:

o 4 členovia za hráčov
o 2 členovia za trénerov

Vo vyššie uvedených dňoch sa bude voliť práve týchto 12 členov komory a je preto žiadúce a nevyhnutné, aby člen futbalovej komunity oprávnený voliť zvážil, ktorému kandidátovi odovzdá svoj hlas.

Na medzinárodnej úrovni je okrem Športového arbitrážneho súdu v Lausanne najznámejším orgánom, ktorý rieši futbalové spory, už vyššie spomínaná Komora FIFA pre riešenie sporov. Tento orgán v zmysle Predpisov FIFA upravujúcich status a prestupy hráčov (FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, ďalej len "RSTP") rieši spory medzi hráčmi a klubmi, trénermi a klubmi a medzi klubmi navzájom, ak majú medzinárodný prvok.

V rámci Slovenska spory medzi hráčmi a klubmi, trénermi a klubmi, a medzi klubmi navzájom pôvodne prejednávala Arbitrážna komisia SFZ zriadená v roku 2004 a následne bol na tento účel od 01.01.2006 zriadený Rozhodcovský súd Slovenského futbalového zväzu podľa ustanovení § 12 a nasl. zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, ktorý tieto spory rozhoduje dodnes. V praxi najčastejšie dochádza k sporom medzi hráčmi a klubmi a medzi klubmi navzájom. Tieto spory zmluvné strany spravidla predkladajú na RS SFZ, okrem toho však dochádza aj k podaniam na súdy civilné, a to aj napriek záväzku členov SFZ vyplývajúcemu z ich členstva v SFZ (článok 13 ods. 1 a článok 28 ods. 5 písm. i. stanov SFZ) riešiť takéto spory pred RS SFZ. Vzhľadom na poplatkovú povinnosť, ako aj ďalšie náklady súvisiace s právnym vymáhaním pohľadávky cestou RS SFZ, ako napríklad náklady na právne služby, si však najmä tí hráči a tréneri, ktorí majú voči klubom pohľadávky nižšej hodnoty, svoj nárok na RS SFZ často ani neuplatnia. Aj na základe vyššie uvedeného bolo potrebné vytvoriť národnú Komoru pre riešenie sporov v slovenskom futbale.

Voľby členov komory majú svoj význam pre budúcnosť nielen volieb na úrovni Slovenského futbalového zväzu, ale aj na úrovni iných športových odvetví, prípadne aj na úrovni celoslovenskej.

Zároveň môžu tieto voľby priniesť potenciálny prínos pre pracovnú skupinu pripravovaného zákona o športe, kde môže úspech elektronických volieb po technickej, ale aj právnej stránke priniesť prípadné zahrnutie volieb takéhoto typu do dikcie pripravovaného zákona o športe.

Bližšie informácie o spôsobe fungovania komory nájdete v odbornom príspevku Marka Majtána a jeho doplnení 
Základné informácie o komore, o jej poslaní, právomociach a zložení nájdete v príspevku Žanety Surmajovej
Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov


 

Osoby, ktoré sú oprávnené voliť a odvolávať:

· kluby združené v ÚLK - 4 členov Komory SFZ pre riešenie sporov
· kluby, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ a nie sú združené v ÚLK - 2 členov Komory SFZ pre riešenie sporov
· aktívni hráči, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ - 4 členov Komory SFZ pre riešenie sporov
· tréneri s platnou trénerskou licenciou, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ - 2 členov Komory SFZ pre riešenie sporov