Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

January 15, 2014

Zápisnica zo zasadnutia Odvolacej komisie SFZ zo dňa 14.1.2013

BRATISLAVA (SFZ) - Úradný oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

ZÁPISNICA

zo zasadnutia ODVOLACEJ KOMISIE SFZ

v Bratislave 14. januára 2014, zasadačka SFZ (6.32)

Prítomní: Milan Ľalík, Ján Svák, Rastislav Urbáni, Ladislav Polka
Ospravedlnení: Roman Klimek, Stanislav Mihalech
Pozvaní: hostia, prísediaci: Ján Fašung (administrátor za SFZ)


Program

1. Odvolanie futbalového klubu ŠK ŠTICH Humenné voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U. č. 477 a Z. č. 478 uverejnené v ÚS SFZ č. 20 zo dňa 23.11.2013) – OK/12/2013

2. Odvolanie futbalového klubu 1. FC Tatran Prešov voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U. č. 489, zverejnené v ÚS SFZ č. 21 zo dňa 30.11.2013) – OK/13/2013

3. Odvolania proti právoplatným rozhodnutiam Oblastného FZ Nové Zámky a podnety na preskúmanie postupov orgánov Oblastného FZ Nové Zámky (postúpené od Oblastného FZ Nové Zámky) – OK/14/2013

4. Odvolanie futbalového klubu FC Spartak Trnava voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U. č. 514, zverejnené v ÚS SFZ č. 23 zo dňa 14.12.2013) – OK/1/2014

5. Odvolanie Ivana ŽIGU (v zastúpení kanceláriou CONSOLIOR IURIS s.r.o.) voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U. č. 524, zo dňa 17.12.2013, zverejnené na oficiálnej stránke SFZ dňa 21.12.2013) – OK/2/2014

6. Odvolanie Michala DIANA voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U. č. 521, zverejnené 21.12.2013) – OK/3/2014

7. Podnet FO TJ Družstevník Trávnica na preskúmanie rozhodnutia Odvolacej komisie Oblastného FZ Nové Zámky (na základe stanov Oblastného FZ Nové Zámky, čl. 52, bod 6.) – OK/4/2014

8. Odvolanie Mareka BOŽOŇA voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U. č. 522, zverejnenom v ÚS SFZ č. 24 zo dňa 21.12.2013) – OK/5/2014

9. Rôzne – Rozpočet Odvolacej komisie SFZ na rok 2014

10. Záver


K bodu 1: (OK/12/2013)

Člen Odvolacej komisie SFZ Rastislav Urbáni podal správu vo veci odvolania futbalového klubu FC Štich Humenné a na to sa Odvolacia komisia SFZ uzniesla vydať toto rozhodnutie:

Odvolanie futbalového klubu ŠK Štich Humenné proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U. č. 477 a U. č. 478, zverejnené v ÚS SFZ č. 20 zo dňa 23.11.2013) zamieta.

Výkladové stanovisko a Rozhodnutie (OK/12/2013) vypracuje: Rastislav Urbáni

T: do 28.1.2014


K bodu 2: (OK/13/2013)

Člen Odvolacej komisie SFZ Ján Svák podal správu vo veci odvolania futbalového klubu 1. FC Tatran Prešov proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U. č. 489, zverejnenom v ÚS SFZ č. 21, zo dňa 30.11.2013) na základe čoho sa Odvolacia komisia SFZ uzniesla na tomto rozhodnutí:

Odvolanie futbalového klubu 1. FC Tatran Prešov proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U. č. 489, zo dňa 30.11.2013, zverejnené v ÚS SFZ č. 21) zamieta.

Výkladové stanovisko a Rozhodnutie (OK/13/2013) vypracuje: Ján Svák

T: do 28.1.2014


K bodu 3: (OK/14/2013)

Odvolacia komisia SFZ sa oboznámila s vecou postúpenou od Oblastného FZ Nové Zámky (odvolania proti právoplatným rozhodnutiam Oblastného FZ Nové Zámky a podnety na preskúmanie postupov orgánov Oblastného FZ Nové Zámky) a pripojenými listinami a dospela k tomuto rozhodnutiu:

Odročuje prejednanie veci za účelom dôsledného preskúmania dopadu podobných podaní na právomoc Odvolacej komisie SFZ či procesne alebo meritórne tieto podania vybavovať (rozhodovať o nich).

Výkladové stanovisko (OK/14/2013) vypracuje: Milan Ľalík

T: 28.1.2014


K bodu 4: (OK/1/2014)

Člen Odvolacej komisie SFZ Ladislav Polka oboznámil Odvolaciu komisiu SFZ o stave odvolania futbalového klubu FC Spartak Trnava na základe čoho Odvolacia komisia SFZ prijala toto rozhodnutie:

Odvolanie futbalového klubu FC Spartak Trnava proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U. č. 514, zverejnené v ÚS SFZ č. 23 zo dňa 14.12.2013) zamieta.

Výkladové stanovisko a Rozhodnutie (OK/1/2014) vypracuje: Ladislav Polka

T: do 28.1.2014


K bodu 5: (OK/2/2014)

Správu vo veci odvolania Ivana ŽIGU (zast.: Consilior Iuris, JUDr. Róbert Dupkala) proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U. č. 524, zo dňa 17.12.2013, zverejnené na oficiálnej stránke SFZ dňa 21.12.2013) podal člen Odvolacej komisie SFZ Rastislav Urbáni a z nej sa podáva, že odvolateľ do dnešného dňa nezaplatil na účet SFZ poplatok za odvolanie na Odvolaciu komisiu SFZ (v zmysle Rozpisu súťaží riadených Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2013/14, čl. 29 Poplatky, str. 30) vo výške 150,- EUR (menovaný zaplatil poplatok 10,-Eur na účet Slovenského Futsalu).

Odvolacia komisia SFZ prostredníctvom zastúpenia JUDr. Róbertom Dupkalom, advokátom, Consilior Iuris, vyzýva Ivana ŽIGU, aby v lehote 5 dní od doručenia výzvy zaplatil poplatok za odvolanie vo výške 150,- Eur na príslušný účet SFZ (zverejnený na web stránke www.futbalsfz.sk, kontakt, s účelom platby: poplatok za odvolanie) a to pod následkami zastavenia odvolacieho konania.

Dnešné prerokovanie veci sa odročuje na neurčito s tým, že Odvolacia komisia SFZ zváži možnosť predvolania pána Ivana ŽIGU na ústne pojednávanie v závislosti od zaplatenia príslušného poplatku.


K bodu 6: (OK/3/2014)

Správu k odvolaniu Michala Diana podal člen Odvolacej komisie SFZ Ján Svák a na základe nej Odvolacia komisia SFZ rozhodla takto:

Odvolanie Michala Diana proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U. č. 521, zverejnené v ÚS SFZ č. 24, zo dňa 21.12.2013) zamieta.

Výkladové stanovisko a Rozhodnutie (OK/3/2014) vypracuje: J. Svák

T: do 28.1.2014


K bodu 7: (OK/4/2014)

Odvolacia komisia SFZ sa oboznámila s podnetom FO TJ Družstevník Trávnica na preskúmanie rozhodnutia Odvolacej komisie Oblastného FZ Nové Zámky (zverejnenom v ÚS ObFZ Nové Zámky č. 9 zo dňa 19.11.2013) a dospela k tomuto rozhodnutiu:

Odročuje prejednanie veci za účelom dôsledného preskúmania dopadu podobných podaní na právomoc Odvolacej komisie SFZ či procesne alebo meritórne tieto podania vybavovať (rozhodovať o nich).

Výkladové stanovisko (OK/4/2014) vypracuje: M. Ľalík

T: 28.1.2014


K bodu 8: (OK/5/2014)

Správu vo veci odvolania Mareka BOŽOŇA (nar. 17.4.1990, bytom Nová 1047/44, 058 01 Poprad) proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U č. 522, zverejené v ÚS SFZ č. 24 zo dňa 21.12.2013) podal člen Odvolacej komisie SFZ Ladislav Polka s konštatovaním, že odvolateľ do dnešného dňa nezaplatil na účet SFZ odvolací poplatok za odvolanie na Odvolaciu komisiu SFZ vo výške 150,- EUR (v zmysle Rozpisu súťaží riadených Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2013/14, čl. 29 Poplatky, str. 30).

Po prerokovaní na Odvolacej komisii SFZ sa Marek BOŽOŇ vyzýva, aby v lehote 5 dní od doručenia výzvy zaplatil poplatok za odvolanie na Odvolaciu komisiu SFZ vo výške 150,- EUR na príslušný účet SFZ (zverejnený na web stránke www.futbalsfz.sk, kontakt, s účelom platby: poplatok za odvolanie) a to pod následkami zastavenia odvolacieho konania.

Dnešné prerokovanie veci sa odročuje na neurčito.


K bodu 9: Rôzne

Návrh rozpočtu Odvolacej komisie SFZ na rok 2014

Po diskusii členov Odvolacej komisie SFZ títo dospeli k návrhu, aby do Rozpočtu Odvolacej komisie SFZ bola zahrnutá finančná čiastka (na prípadné cestovné náklady členov komisie v súvislosti s výkonom funkcie člena Odvolacej komisie SFZ a ich účasti na jej zasadnutiach) vo výške 500,-EUR (na kalendárny rok 2014).


K bodu 10: Záver

Zasadnutie Odvolacej komisie SFZ viedol a ukončil predseda komisie.

JUDr. Milan ĽALÍK v. r.
predseda Odvolacej komisie SFZ

Zapísal: Ján Fašung