Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

February 5, 2014

Zápisnica zo zasadnutia Odvolacej komisie SFZ zo dňa 4.2.2014

BRATISLAVA (SFZ) - Úradný oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

ZÁPISNICA

zo zasadnutia ODVOLACEJ KOMISIE SFZ

v Bratislave 4. februára 2014, zasadačka SFZ (6.32)

Prítomní: Milan Ľalík, Ján Svák, Rastislav Urbáni, Ladislav Polka, Stanislav Mihalech
Ospravedlnení: Roman Klimek
Pozvaní, hostia, prísediaci: Ján Fašung (administrátor za SFZ), Ivan Žiga, JUDr. Róbert Dupkala (Consilior Iuris s.r.o.)


Program

1. Odvolanie Ivana ŽIGU (v zastúpení kanceláriou Consilior Iuris s.r.o.) voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U č. 524, zo dňa 17.12.2013, zverejnené na oficiálnej stránke SFZ dňa 21.12.2013) – OK/2/2014 (prerokované 14.1.2014, výzva na zaplatenie poplatku za odvolanie do 5 dní od prevzatia doručenia)

2. Odvolanie Mareka BOŽOŇA voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ ((U č. 522, zverejnenom v ÚS SFZ č. 24 zo dňa 21.12.2013) – OK/5/2014 (prerokované 14.1.2014, výzva na zaplatenie poplatku za odvolanie do 5 dní od prevzatia doručenia)

3. Odvolania proti právoplatným rozhodnutiam Oblastného FZ Nové Zámky a podnety na preskúmanie postupov orgánov Oblastného FZ Nové Zámky (postúpené od Oblastného FZ Nové Zámky) – OK/14/2013 (prerokované 14.1.2014 a odročené na neurčito)

4. Podnet FO TJ Družstevník Trávnica na preskúmanie rozhodnutia Odvolacej komisie Oblastného FZ Nové Zámky (na základe stanov Oblastného FZ Nové Zámky, čl. 52, bod 6.) – OK/4/2014 (prerokované 14.1.2014 a odročené na neurčito)

5. Podnet na preskúmanie rozhodnutia Vv ObFZ Zvolen a rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ Zvolen (zast. Aeguitas s.r.o, JUDr. Jaroslav Lovašš) – OK/6/2014

6. Rôzne

7. Záver


K bodu 1: (OK/2/2014)

Zasadnutie OK SFZ dňa 14.1.2014:

Správu vo veci odvolania Ivana ŽIGU (zast.: Consilior Iuris, JUDr. Róbert Dupkala) proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U č. 524, zo dňa 17.12.2013, zverejnenom v ÚS SFZ č. 24 zo dňa 21.12.2013) podal člen Odvolacej komisie SFZ Rastislav Urbáni a z nej sa podáva, že odvolateľ do dnešného dňa nezaplatil na účet SFZ poplatok za odvolanie na Odvolaciu komisiu SFZ (v zmysle Rozpisu súťaží riadených Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2013/14, čl. 29 Poplatky, str. 30) vo výške 150,- EUR (menovaný zaplatil poplatok 10,- EUR na účet Slovenského Futsalu).

Odvolacia komisia SFZ prostredníctvom zastúpenia JUDr. Róbertom Dupkalom, advokátom, Consilior Iuris, vyzýva Ivana ŽIGU, aby v lehote 5 dní od doručenia výzvy zaplatil poplatok za odvolanie vo výške 150,- EUR na príslušný účet SFZ (zverejnený na web stránke www.futbalsfz.sk, kontakt, s účelom platby: poplatok za odvolanie) a to pod následkami zastavenia odvolacieho konania.

Dnešné prerokovanie veci sa odročuje na neurčito s tým, že Odvolacia komisia SFZ zváži možnosť predvolania pána Ivana ŽIGU na ústne pojednávanie v závislosti od zaplatenia príslušného poplatku.

Zasadnutie OK SFZ dňa 4.2.2014:

Dostavili sa Ivan Žiga a Dr. Róbert Dupkala

Zástupca Dr. Róbert Dupkala spolu s obvineným Ivanom Žigom nevznášajú námietku zaujatosti voči členom Odvolacej komisie SFZ.

Rastislav Urbáni člen OK SFZ v stručnosti oboznámil prítomných s prípadom a meritom veci.

Zhrnul fakty dostupné Odvolacej komisii SFZ.

Odpoveď na prvú námietku obvineného (namietal, že doteraz sa nemohol vyjadriť k svojmu obvineniu) - prvý krát bol prítomný na prejednaní a tým sa mohol vyjadriť k veci.

Vyjadrenie Dr. Róberta Dupkalu:

- Trest bol podľa jeho názoru uložený podľa starého Disciplinárneho poriadku

- Obvinený nepodplácal, ale poskytoval výhry zo stávok

- Podľa nového DP už vidia určité možnosti previnení voči disciplinárnemu poriadku

- Predchádzajúci DP takto definované porušenie poriadku nemal: pomenované korupčné správanie, a on bol potrestaný za korupčné správanie a to podľa starého DP, v ktorom to nebolo takto chápané

- Navrhuje, aby bola vec vrátená DK SFZ a počkané na rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní. Potom by bolo spravodlivé, aby sa až na základe týchto rozhodnutí potom postupovala Disciplinárna komisia SFZ v zmysle nového DP platnom od 1.1.2014.

Ivan Žiga – predseda OK SFZ dal slovo obvinenému a dal mu možnosť vyjadriť sa k veci: "Nikoho som neovplyvňoval, nepodplácal, ale vyplácal výhry z tipovania jednotlivým futbalistom". Inak sa pridržiaval svojej výpovede urobenej pred orgánmi činnými v trestnom konaní, s ktorou v krátkosti Disciplinárnu komisiu SFZ oboznámil.

Uznesenie: Odvolanie Ivana Žigu voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ U-524 zo dňa 17.12.2013 (zverejnené na stránke SFZ 21.12.2013) zamieta.

Výkladové stanovisko a Rozhodnutie (OK/12/2013) vypracuje: Rastislav Urbáni

T: do 17.2.2014


K bodu 2: (OK/5/2014)

Zasadnutie OK SFZ dňa 14.1.2014:

Správu vo veci odvolania Mareka BOŽOŇA (nar. 17.4.1990, bytom Nová 1047/44, 058 01 Poprad) proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U č. 522, zo dňa 17.12.2013, zverejnenom v ÚS SFZ č. 24 zo dňa 21.12.2013) podal člen Odvolacej komisie SFZ Ladislav Polka s konštatovaním, že odvolateľ do dnešného dňa nezaplatil na účet SFZ odvolací poplatok za odvolanie na Odvolaciu komisiu SFZ vo výške 150,- EUR (v zmysle Rozpisu súťaží riadených Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2013/14, čl. 29 Poplatky, str. 30).

Po prerokovaní na Odvolacej komisii SFZ sa Marek BOŽOŇ vyzýva, aby v lehote 5 dní od doručenia výzvy zaplatil poplatok za odvolanie na Odvolaciu komisiu SFZ vo výške 150,- EUR na príslušný účet SFZ (zverejnený na web stránke www.futbalsfz.sk, kontakt, s účelom platby: poplatok za odvolanie) a to pod následkami zastavenia odvolacieho konania.

Dnešné prerokovanie veci sa odročuje na neurčito.

Zasadnutie OK SFZ dňa 4.2.2014:

Uznesenie: Konanie o odvolaní Mareka Božoňa proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ U-522 (zverejnené v ÚS SFZ dňa 21.12.2013) zastavuje pre nezaplatenie poplatku za odvolanie.

Výkladové stanovisko a Rozhodnutie (OK/13/2013) vypracuje: Ladislav Polka

T: do 17.2.2014


K bodu 3: (OK/14/2013)

Zasadnutie OK SFZ dňa 14.1.2014:

Odvolacia komisia SFZ sa oboznámila s vecou postúpenou od Oblastného FZ Nové Zámky (odvolania proti právoplatným rozhodnutiam Oblastného FZ Nové Zámky a podnety na preskúmanie postupov orgánov Oblastného FZ Nové Zámky) a pripojenými listinami a dospela k tomuto rozhodnutiu:

Odročuje prejednanie veci za účelom dôsledného preskúmania dopadu podobných podaní na právomoc Odvolacej komisie SFZ či procesne alebo meritórne tieto podania vybavovať (rozhodovať o nich).

Zasadnutie OK SFZ dňa 4.2.2014:

Uznesenie: Odvolacia komisia SFZ konanie o podnete na preskúmanie podnetov a postupov orgánov ObFZ N. Zámky zastavuje.

Výkladové stanovisko (OK/14/2013) vypracuje: Milan Ľalík

T: 10.2.2014


K bodu 4: (OK/4/2014)

Zasadnutie OK SFZ dňa 14.1.2014:

Odvolacia komisia SFZ sa oboznámila s podnetom FO TJ Družstevník Trávnica na preskúmanie rozhodnutia Odvolacej komisie Oblastného FZ Nové Zámky (zverejnenom v ÚS č. 9 zo dňa 19.11.2013) a dospela k tomuto rozhodnutiu:

Odročuje prejednanie veci za účelom dôsledného preskúmania dopadu podobných podaní na právomoc Odvolacej komisie SFZ či procesne alebo meritórne tieto podania vybavovať (rozhodovať o nich).

Zasadnutie OK SFZ dňa 4.2.2014:

Uznesenie: Odvolacia komisia SFZ konanie o podnete TJ Družstevník Trávnica na preskúmanie rozhodnutia Odvolacej komisie ObFZ Nové Zámky zastavuje.

Výkladové stanovisko (OK/4/2014) vypracuje: Milan Ľalík

T: 10.2.2014


K bodu 5: (OK/6/2014)

Odvolacia komisia SFZ sa oboznámila s podnetom na preskúmanie rozhodnutia VV ObFZ Zvolen a rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ Zvolen (zast. Aeguitas s.r.o, JUDr. Jaroslav Lovašš). S prípadom oboznámil Odvolaciu komisiu člen komisie Stanislav Mihalech.

Uznesenie: Odvolacia komisia SFZ rozhodnutie VV ObFZ Zvolen z 11.12.2013, ktorým rozhodoval proti rozhodnutiu DK ObFZ Zvolen z 31.10.2013 č. DI – 62 a DI – 63 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie a nové rozhodnutie pre absenciu akýchkoľvek formálnych a vecných dôvodov.

Výkladové stanovisko (OK/4/2014) vypracuje: Stanislav Mihalech

T: 17.2.2014


K bodu 6: Rôzne

Pripraviť pre členov OK SFZ v tlačenej forme nové znenie Disciplinárneho poriadku a Stanov SFZ.

Z: Ján Fašung (administrátor OK SFZ)

T: do najbližšieho zasadnutia OK SFZ


K bodu 7: Záver

Zasadnutie Odvolacej komisie SFZ viedol a ukončil predseda komisie

JUDr. Milan ĽALÍK v. r.

predseda Odvolacej komisie SFZ

Zapísal: Ján Fašung