Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

February 13, 2014

Čo prináša nový Zákon o organizovaní verejných športových podujatí

BRATISLAVA (ŠPORT) - Rozhovor Róberta Kotiana s Petrom Sepešim o Zákone o organizovaní verejných športových podujatí

 
 
 
 
Člen Výkonného výboru pre legislatívno-právne otázky Peter Sepeši. Bratislava, 23. mája 2013.

Verí, že postupne sa bude podstatne zlepšovať servis pre divákov a podobne ako v Anglicku zmiznú ploty zo štadiónov, takže diváci už nebudú mať pocit nedôstojnosti, alebo, že vošli do klietky a všade naokolo sú len zábrany a mreže. Hovorí Peter Sepeši, člen výkonného výboru SFZ a jeden z autorov zákona o organizovaní verejných športových podujatí.

Od 1. februára platí zákon o organizovaní verejných športových podujatí, ako sa dotkne organizátorov, polície, obcí a futbalových orgánov? Čo musia robiť, aby ho dodržali?

"Tento zákon sa významnejšie dotýka len malého množstva podujatí, ktoré obsahujú prvok rizikovosti. Organizátori týchto akcií majú detailnejšie a jasnejšie popísané povinnosti, pričom ku každej z nich je priradená aj zodpovednosť a sankcia, ak ju nesplnia. Zákon exaktne určuje napríklad povinnosť mať bezpečnostného manažéra na týchto podujatiach, minimálne počty usporiadateľov, aký podiel má mať bezpečnostná zložka usporiadateľskej služby a jej civilná - dobrovoľnícka - zložka. Je jasne ustanovené, v akých prípadoch musí byť zabezpečená bezpečnostná zložka usporiadateľskej služby v pomere 20 alebo 50 percent jej všetkých členov. Doteraz to záviselo od subjektívneho rozhodnutia organizátora."

Ak organizátor - klub nesplní svoje povinnosti a na štadióne vznikne udalosť, ktorou dôjde k porušeniu zákona, aké sú za to sankcie?

"Zavinené porušenie povinností organizátora je správnym deliktom, pričom zodpovednosť je právne postavená na zavinení z nedbanlivosti, ale podľa futbalových predpisov je v podstate táto zodpovednosť objektívna, takže organizátor disciplinárne zodpovedá za všetky incidenty a nedostatky, ktoré sa na štadióne počas stretnutia prejavia a ich dôsledky. Podľa môjho názoru, ak sa na podujatí dopustí protiprávneho konania fanúšik, v prvom rade musí zodpovedať za svoj delikt a jeho následok on. V tomto smere nová právna úprava vytvára lepší priestor na uplatnenie (spolu)zodpovednosti za incident a jeho následok voči priaznivcovi, ktorý konal protiprávne. Organizátor a členovia usporiadateľskej služby majú ustanovené povinnosti, ktorých plnením sa má bezpečnostným incidentom predísť alebo zabrániť a tým, ako tieto povinnosti plnia, je daná aj miera spoluzodpovednosti organizátora za incident a jeho následky. Každý vážnejší bezpečnostný incident sa bude vyhodnocovať osobitne, pričom ak sa zistí, že pri dodržaní konkrétnej povinnosti zo strany organizátora sa mohlo incidentu predísť/zabrániť, nesplnenie takejto povinnosti bude možné posúdiť ako hrubé porušenie povinnosti organizátora. Ak by z tohto dôvodu musel na štadióne zasahovať policajný zbor alebo obecná polícia, zákon predpokladá, že organizátor bude musieť nahradiť účelne vynaložené náklady na policajný zásah. V podstate je to páka na organizátorov, že ak hrubo zanedbajú svoje povinnosti, bude si štát vymáhať náklady, vynaložené v súvislosti so zásahom, ktorý bol dôsledkom vážneho zanedbania ich povinností."

Doteraz to pri rizikových zápasoch často vyzeralo tak, že polícia sprevádzala agresívnych fanúšikov z jedného mesta do druhého, odprevadila ich na štadión po vstup do sektora hostí a tam ich ponechala na organizátorov. Mení sa niečo na tom týmto zákonom?

"Áno. Zákon ukladá, aby organizátor, policajný zbor a obecná polícia v súčinnosti s ďalšími osobami koordinovali premiestňovanie účastníkov podujatia z miesta ich odchodu na miesto konania podujatia tak, aby neumožnili rizikovým subjektom účasť na podujatí, ani ich prítomnosť v okolí miesta konania akcie, najmä ak svojím správaním alebo konaním narušujú verejný poriadok, ohrozujú bezpečnosť, zdravie, majetok alebo životné prostredie, Táto povinnosť platí aj pre kluby či cestovné kancelárie, ktoré organizujú výjazdy pre fanúšikov na ligové, pohárové a iné stretnutia doma i v zahraničí."

Nie je istou prevenciou aj vydávanie vstupeniek na meno pri rizikových zápasoch?

"Áno. Preto, aby sa minimalizovali ekonomické náklady pre kluby, sa nestanovila povinnosť vydávať vstupenky na meno pre celý štadión, ale na základe štatistiky, že vyše 90 percent bezpečnostných incidentov sa udeje v sektoroch hostí, sa pri rizikových stretnutiach budú predávať lístky na meno iba do priestoru, vyhradenému hosťom. Ak by to nestačilo, je zväz oprávnený určiť, že na niektoré konkrétne stretnutia alebo na niektorú súťaž sa všetky vstupenky budú predávať povinne na meno. Samozrejme, aj každý organizátor má zo zákona oprávnenie určiť povinné lístky na meno na stretnutia na svojom domácom štadióne."

Ako to bude vyzerať v praxi: 300 slovanistov chce ísť do Trnavy alebo naopak na rizikový zápas. Dostanú sa na štadión iba tí fanúšikovia, ktorí budú mať zakúpenú vstupenku na meno? A pri vstupe na štadión budú kontrolovaní na základe preukazu totožnosti a budú vedieť, na ktorom sedadle majú sedieť?

"Áno. Takto by to v sektoroch hostí malo vyzerať. Pri rizikových stretnutiach je fanúšik povinný zakúpiť si vstupenku do sektora svojho družstva. Samozrejme, nemožno vylúčiť prípady, že si ľudia bez uvedenia identity budú kupovať lístky do sektorov domácich, ale len čo sa v tomto sektore prejavia ako priaznivci hostí, usporiadateľ má oprávnenie ich vyzvať, aby sa presunuli do vyhradeného priestoru pre hostí. Ale to je skutočne oprávnenie, ktoré sa využije iba vtedy, keby hrozil konflikt alebo bude evidentné, že „chémia“ na tribúne nie je v poriadku."

Čiže bezpečnostný manažér zaistí, že 300 fanúšikov dostane 300 lístkov na meno?

"Áno, aj teraz sa vstupenky takto predávajú. Bezpečnostní manažéri rozhodujú, teda mali by, komu ich dajú a či budú vyžadovať preukaz totožnosti alebo nie. Alebo či ich dajú iba zástupcovi fanklubu, ktorý ich distribuuje ďalej. Podľa nového zákona však pri vstupe do sektora hostí budú usporiadatelia povinní identitu priaznivca skontrolovať s dokladom totožnosti a preveriť, či nejde o osobu, ktorá je v databáze rizikových fanúšikov, majúcich zákaz. Dôležité je, že vstupy sú snímané kamerovým systémom. Ak sa napríklad po incidente zistí, že to usporiadatelia neurobili, klub ako organizátor i usporiadateľ dostane pokutu za porušenie povinnosti, usporiadateľ môže dostať aj zákaz činnosti. Ak vstupenka zakúpená napríklad cez internet nebude súhlasiť s dokladom totožnosti, tak fanúšika pošlú usporiadatelia do pokladne, kde na základe dokladu totožnosti zistia, či nie je v databáze rizikových fanúšikov a na základe toho mu dajú náhradný lístok do sektora hostí. To isté bude platiť aj vtedy, keď budú vstupenky na meno na celý štadión."

Kto vlastne rozhoduje o zákaze účasti na športových podujatiach?

"Existuje viacero možností, ako taký zákaz môže byť uložený buď v priestupkovom alebo v trestnom konaní. V priestupkovom konaní môže mať povahu predbežného opatrenia, takže to nie je ešte konečné rozhodnutie. Niekto sa dopustí priestupku, začne sa konanie proti konkrétnej osobe a hneď na jeho začiatku policajt vydá predbežný zákaz, aby priestupca počas konania nemohol chodiť na ďalšie zápasy. Po určitom čase sa konanie skončí a je vydané priestupkové rozhodnutie, ktorým môže byť uložené obmedzujúce opatrenie, spočívajúce v zákaze účasti na určených verejných podujatiach. Toto je rozhodnutie vo veci, kde by sa do výkonu sankcie malo započítať aj vykonané predbežné opatrenie. Ten predbežný zákaz môže trvať najviac pol roka."

Toto platí o priestupkoch, ako to bude pri trestných činoch?

"Zákaz v trestnom konaní môže byť uložený ako nový druh trestu - zákaz účasti na verejných podujatiach, pričom verejné podujatie je definované širšie ako len podujatie športové. Bude závisieť od súdu, ako vyhodnotí závažnosť deliktu a osobu páchateľa, ako určí dĺžku trestu a rozsah podujatí, na ktoré sa tento trest bude vzťahovať -súťaže, kluby, športy, druhy podujatí, kde odsúdenému zakáže chodiť. V závažných prípadoch alebo pri recidíve môže odsúdený dostať aj en bloc zákaz účasti na všetkých verejných podujatiach. Ak odsúdený uložený trest bude ignorovať, dopustí sa ďalšieho trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.
Ďalšou formou zákazu v rámci trestného konania môže byť predbežné opatrenie v trestnom konaní - zatiaľ je to možné iba v prípade, ak sudca nevezme osobu do väzby, ale súčasne jej zakáže zúčastňovať sa na verejných podujatiach, napríklad športových. Delikventovi môže byť popri zákaze účasti na podujatí uložená aj povinnosť dostaviť sa v určenom čase na policajnú stanicu."

S tou poslednou povinnosťou sa spájajú veľké očakávania - násilní fanúšikovia nebudú chodiť na zápasy, ale budú sa hlásiť v čase zápasu na polícii. Je na to polícia pripravená?

"Policajné oddelenia sú otvorené 24 hodín denne. Na základe kapacitných možností oddelení polície sa nestanovilo, že násilníci budú po celý čas trvania stretnutia na polícii, ale prídu sa prihlásiť na začiatku stretnutia na policajné oddelenie v mieste bydliska. Aby sa potom nepresunuli na štadión, bude možné určiť, že sa majú hlásiť opakovane. Ak sa takáto osoba bez závažných dôvodov nedostaví na políciu, bude sa to považovať za marenie výkonu úradného rozhodnutia."

Hlásenie sa na polícii je povinné v prípade trestu zákazu účasti na športovom podujatí?

"To závisí od sudcu. Ak uloží trest zákazu účasti na verejných podujatiach, popri tom ešte môže uložiť aj povinnosť dostaviť sa na políciu. Pri podmienečnom zastavení trestného stíhania v predsúdnom konaní to bude závisieť od rozhodnutia prokurátora."

V minulosti sa neraz stávalo, že hoci na štadiónoch fungoval kamerový systém a identifikácia páchateľov deliktov by nemala byť problém, trvalo dlhý čas, kým - či vôbec - polícia páchateľa identifikovala. Mení túto situáciu zákon, aby vyšetrovanie priestupkov bolo rýchlejšie?

"Týmto zákonom sa zúži okruh podozrivých, lebo počet a identita ľudí v sektore hostí bude známa, rovnako bude existovať databáza takýchto fanúšikov, takže policajti budú mať ľahšiu úlohu pri identifikovaní fanúšikov a lustrovaní podozrivých. Zmena nastala aj v tom, že trestné bude už vytrhávanie sedadiel (nie až ich hádzanie) a poškodzovanie bariér (nie až násilie po ich prekonaní). Posunuli sme štádium trestnosti od dokonanej agresivity už k prípravnej fáze - ak sa niekto pripravuje na fyzický útok, musí najprv prelomiť bariéry. Aby sme nečakali až na prekročenie bariér a potom polícia zakročí, ale polícia a usporiadatelia majú rámec právnej úpravy postavený tak, že ten, kto vytrháva sedadlá alebo ničí bariéry, sa dopúšťa trestného činu a treba ho riešiť. Nepôjde už teda iba o priestupok majetku z dôvodu poškodenia sedadla za niekoľko desiatok eur ako doposiaľ, pretože podľa novej právnej úpravy boli naplnené formálne znaky trestného činu výtržníctva a budú sa tým zaoberať orgány činné v trestnom konaní."

Toto však zvyšuje nároky na usporiadateľov, lebo polícia zasahovala až po tom, ako situáciu nezvládli vlastnými silami. Nebude sa tak zaťahovať polícia do konfliktu oveľa skôr?

"Je možné, že v počiatočnom štádiu aplikovania zákona, keď sa budú vlastne stabilizovať pravidlá hry v hľadisku štadiónov a kým to pochopia aj fanúšikovia, budú musieť prísť policajti na štadión častejšie. Ale hneď ako fanúšikovia zistia, že niektoré veci sa nebudú tolerovať, verím, že vo vlastnom záujme zmenia svoje správanie na štadióne. Bude dôležité aj to, ako budú na výčiny fanúšikov reagovať kluby a zväzy a či budú presadzovať ten trojkrokový systém, ktorý vyžaduje UEFA - po prvom neúspešnom upozornení divákov rozhodca na pokyn hlavného usporiadateľa preruší zápas a opätovne upozorní divákov, ak sa situácia nezlepší potom je treba stiahnuť hráčov z ihriska a pri treťom neuposlúchnutí výzvy neostane iné ako predčasne ukončiť stretnutie."

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.