Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

April 15, 2014

Na príprave nového zákona o športe sa podieľa viac ako 50 odborníkov

BRATISLAVA (ŠPORT) - Rozhovor redaktora denníka Šport Roberta Kotiana s Petrom Sepešim

 
 
 
 
Člen Rady UčPS a člen Výkonného výboru SFZ Peter Sepeši na konferencii Šport a právo. Poprad, 3. október 2013.

Po zákone o organizovaní športových podujatí čaká na športovú legislatívu ešte tvrdší oriešok – zákon o športe. V optimálnom prípade by mal platiť približne o rok. O cieľoch a úskaliach tohto procesu sme hovorili s Petrom Sepešim, členom výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu.

Len nedávno vstúpil do platnosti zákon o organizovaní športových podujatí a už pripravujete nový, priam zásadný. Prečo považujete prípravu nového zákona o športe za takú potrebnú?

"V prvom rade preto, lebo šport sa svojím vývojom na Slovensku postupne dostal do defenzívy. Dôvody tohto stavu sú sčasti systémové, ekonomické, personálne, organizačno-technické, odborné, výkonnostné i morálne. To v súčte produkuje skleslú až pesimistickú atmosféru, ktorá všetkých v športe viac či menej vedome, či podvedome vyrušuje pri organizačnej práci, pri tréningu i pri súťaži a znižuje výkonnosť celého systému. V takejto atmosfére je ťažko očakávať veľké pracovné výkony, či dlhodobo stabilné športové výkony, ktoré by boli výsledkom pôsobenia fungujúceho znalostného systému prípravy vrcholových športovcov, česť výnimkám. Nikomu však netreba nič vyčítať, to je zlá cesta. Treba sa zomknúť, dať hlavy dokopy a zmeniť to. Šport sa dostal do stavu oslabenej dôvery tak vnútri športového hnutia, ako aj zo strany odbornej či laickej verejnosti. Okrem všeobecne deklarovaného záujmu o zmeny v športe je badateľný aj silný potenciál a záujem osobností v športe o zadefinovanie nových pravidiel a reštartovanie procesov, ktoré sú potrebné pre fyzicky i duchovne zdravý šport."

V športe však už nejde len o športové výkony.

"Dnes už šport nie je iba o zábave a pozitívnom vplyve na fyzické zdravie, šport sa stal významným fenoménom aj v iných oblastiach ľudskej spoločnosti, šport je zamestnávateľom, investorom, poskytovateľom služieb, ponúka zábavu, zážitky a motiváciu pre pasívnych konzumentov a voľnočasovú aktivitu pre športovcov bez ohľadu na ich výkonnostnú úroveň. Na všetky tieto skutočnosti by mal zákonodarca reagovať. Všetky procesy v športe by mal zákonodarca spoznať, pochopiť ich podstatu a na základe čo najširšieho spoločenského, odborného a športového konsenzu pristúpiť k normatívnej regulácii. Aj preto sa na projekte prípravy návrhu zákona o športe podieľa viac ako 50 odborníkov."

Na ktoré kľúčové problémy sa v tomto zákone chcete sústrediť?

"Šport potrebuje moderný koncept, základné princípy a na nich postavené spravodlivé pravidlá, ktoré nebudú zrejme nikdy vyhovovať úplne všetkým, ale všetkým musí byť zrozumiteľný ich obsah a vecné dôvody, ktoré budú rozhodujúce pre výsledné znenie návrhu zákona. Je však potrebné, aby sa všetky relevantné subjekty zapojili do tvorby návrhu a pripomienkového konania, pretože kritika a spochybňovanie riešení po prijatí zákona nám už veľmi nepomôže."

Financovanie športu bude zrejme jedným z najväčších problémov – odlišuje sa vaša predstava od súčasného modelu?

"Pri triezvom pohľade na súčasnú situáciu sa mi vo vzťahu k verejným financiám v športe javí ako primerané postupovať tak, že najprv si aj s pomocou novej právnej úpravy šport urobí poriadok vo verejných prostriedkoch, ktoré idú do športu dnes, a nastaví poctivé zrkadlo aj efektivite ich využitia a kontroly. Až potom, keď šport bude vedieť preukázať občanom, že nie je čiernou dierou, ale že zmysluplne a kontrolovateľne použije každý cent, že okrem záslužnej činnosti s deťmi a mládežou aj úspešne realizuje náročné projekty, že vytvára pracovné príležitosti, odvádza dane, odvody a k tomu ako bonus dáva ľuďom zážitok a radosť, potom sa šport môže, už ako zdravo fungujúci sektor s poukazom na výsledky a vecné argumenty, uchádzať prípadne o zvýšenie prostriedkov, ktoré daňovníci, štát, či samosprávy do športu investujú. Hovorím zámerne "investujú", lebo investícia do novodobého športu by mala spoločnosti priniesť nielen zdravšiu populáciu, ale aj nové projekty a pracovné príležitosti, ktoré vyprodukujú hodnoty a príjmy, z ktorých šport na oplátku vráti relevantnú čiastku v podobe daní, odvodov a iných fiškálnych platieb späť do spoločného rozpočtu. Podľa údajov publikovaných v Bielej knihe o športe z dielne Európskej komisie z roku 2007, šport v širšom význame vygeneroval ešte v roku 2004 pridanú hodnotu v objeme 407 miliárd eur, ktorá zodpovedala 3,7 % HDP EÚ, a pracovné miesta pre 15 miliónov ľudí, teda 5,4 % pracovnej sily. Dnes tieto čísla zrejme nebudú nižšie."

Máte predstavu, ako získate podporu väčšiny športových zväzov a ministra financií pri riešení tohto problému?

"Primeranými legitímnymi návrhmi založenými na odbornom poznaní a skúsenosti, ale aj na slušnosti, čo sa týka očakávaní a cieľov právnej úpravy. Musíme si vypočuť čo najviac argumentov, zhromaždiť znalosti a skúsenosti a postaviť koncept každého na zrozumiteľných princípoch a argumentoch, ktoré nám ponúknu nielen právnici, ale najmä praktici zo športových zväzov, ktorí chcú veci modernizovať a kvalitatívne zmeniť procesy i komunikáciu v športe aj za cenu, že pre ich šport niektoré principiálne riešenia nebudú oproti súčasnému stavu najvýhodnejšie, ale budú racionálne a pre všetkých rovnaké. Ministra financií určite nepresvedčí žiadna osoba, ale zase iba konkrétna ponuka, návrh, ktorý by mal byť v prvom štádiu reformy športu,vyrovnaný’ s preskupením jednotlivých položiek štátneho rozpočtu, resp. verejných financií, ktoré idú do športu. Tu budú potrebovať šport i tvorcovia zákona pomoc a podporu od ministerstva financií i ministra, aby nám pomohol pri úvahách o úprave a preskupení týchto položiek tak, aby navrhnuté riešenia v zákone o športe boli v globále z rozpočtového hľadiska vyrovnané, t. j. do športu by šiel rovnaký objem peňazí ako doposiaľ, ale v upravenej štruktúre. Šport je fenomén, ktorý dokáže zomknúť ľudí ku kolektívnemu výkonu, verím, že sa tak stane aj pri tvorbe a pripomienkovaní návrhu nového zákona o športe."

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.