Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

June 27, 2013

Napíšte esej a vyhrajte účasť na medzinárodnej konferencii "Šport a právo 2013" (3.-4. októbra 2013)

BRATISLAVA (SFZ) - Kreatívna súťaž v písaní esejí v tematickej oblasti "Šport a právo - právo a šport"

 
 
 
 
Logo Učenej právnickej spoločnosti. Bratislava, 29. januára 2013.

Učená právnická spoločnosť a Slovenský futbalový zväz v rámci konferencie "Šport a právo 2013", ktorá sa bude konať v dňoch 3.-4. októbra 2013, vypisujú kreatívnu súťaž v písaní esejí v hlavnej tematickej oblasti "Šport a právo – právo a šport".

Súťaž v písaní esejí je určená všetkým so záujmom o tematiku športového práva, a to bez ohľadu na to, či sú v tejto sfére verejne aktívni, alebo nie. Súťaž začína 1.7 a potrvá do 15.9.2013.

Každý, kto sa do súťaže zapojí, má možnosť ukázať sa v rovine 3P:
P-omenovať problém
P-oskytnúť riešenie
P-rezentovať názor

Do súťaže sa môžu zapojiť fyzické osoby vo veku od 18 rokov, a to bez ohľadu na ich štátne občianstvo, ako aj skupiny osôb pôsobiace v rámci verejných športových aktivít alebo športového práva v nasledovných kategóriách:

- Kategória "A" – "Šport a právo v podmienkach SR"
- Kategória "B" – "Športové právo a jeho postavenie v právnom poriadku SR"
- Kategória "C" – "Šport a právo – súkromnoprávne dimenzie"
- Kategória "D" – "Šport a právo – verejnoprávne dimenzie"

Štatút súťaže, jej pravidlá, formu esejí, ako aj samotné ceny, je možné nájsť na stránke www.ucps.sk a www.futbalsfz.sk.

Včas doručené súťažné príspevky posudzuje vyhlasovateľ súťaže, pričom vyhlasovateľ môže za týmto účelom vytvoriť hodnotiacu komisiu skladajúcu sa z viacerých jednotlivcov – odborníkov, ktorí pri hodnotení prác budú skúmať najmä nasledovné parametre: obsažnosť, náročnosť a celkové spracovanie témy; odborná stránka problematiky; výnimočnosť a jedinečnosť témy príspevku; prínos obsahu príspevku a multidisciplinárnosť príspevku.

Doručené práce by mohli predstavovať významný diskusný stimul pre samotnú konferenciu a kvalitný výstup pre orgány tvorby práva, ale aj športové kluby, profesionálnych športovcov a pre všetkých právnikov pôsobiacich v tejto oblasti.

Cieľom súťaže je smerovať záujem jednotlivcov a spoločnosti ku športu, resp. športovým aktivitám. Vyhlasovatelia súťaže prostredníctvom výstupov z tejto súťaže plánujú odborne prispieť aj do prebiehajúceho normotvorného procesu, ktorého záverom by mal byť nový zákon o športe s predpokladaným dátumom účinnosti od 1. januára 2015.

Štatút súťaže "Šport a právo - právo a šport"

 

 

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.