Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 9, 2013

Návrh nového Disciplinárneho poriadku v 2. kole verejného pripomienkovania

BRATISLAVA (SFZ) - Výkonný výbor SFZ na svojom septembrovom zasadnutí prerokoval návrh Disciplinárneho poriadku SFZ

 
 
 
 

V rámci 1. kola pripomienkovania návrhu Disciplinárneho poriadku SFZ spracovala odborná pracovná skupina SFZ celkovo 283 pripomienok, ktoré prišli z futbalového hnutia, vrátane pripomienok členov a tajomníka disciplinárnej komisie, ako aj ďalšie desiatky interných pripomienok členov pracovnej skupiny JUDr. Renáty Munkovej, JUDr. Petra Mihala, JUDr. Petera Sepešiho a je treba spomenúť aj Mgr. Mareka Majtána (zástupca MŠK Žilina), ktorý tiež významne pomohol pri tvorbe predloženého znenia návrhu Disciplinárneho poriadku.

Do 20. septembra 2013 má futbalová a odborná verejnosť možnosť pripomienkovať návrh nového Disciplinárneho poriadku SFZ. Po zapracovaní pripomienok z 2. kola, bude návrh Disciplinárneho poriadku predložený na prerokovanie a schválenie na októbrové rokovanie Výkonného výboru SFZ.

V rámci 2. kola pripomienkového konania je predbežne naplánované aj stretnutie so zástupcami disciplinárnych komisií regionálnych zväzov a zástupcov ÚLK, na ktorom bude tento návrh podrobne prerokovaný.

Medzi najzásadnejšie zmeny, ktoré návrh nového Disciplinárneho poriadku prináša, patria:

- nový systém disciplinárnych opatrení, ktorý je prevzatý z Disciplinárneho poriadku FIFA,
- úprava počítania napomenutí (ŽK), ktorá sa zmierňuje v prospech toho, aby hráči viac hrali ako "stáli" (navrhuje sa, aby hráči mali pozastavenú športovú činnosť na 1 majstrovské stretnutie po 5., 9., 12. napomenutí a po každom ďalšom treťom napomenutí v tom istom súťažnom ročníku, v pohárových stretnutiach po každom treťom napomenutí, ako v európskych ligách)
- úprava prenosu disciplinárnych opatrení za napomenutia (ŽK) do ďalšieho súťažného ročníka majstrovských a pohárových súťaží tak, aby hráči mohli začať hrať v novom ročníku od prvého stretnutia; disciplinárne opatrenia za vylúčenia (ČK) sa prenášajú do novej sezóny
- zavedenie ukladania disciplinárnych opatrení bez prerokovania vo vybraných prípadoch (napr. pri vylúčení po dvoch napomenutiach v stretnutí, pri dosiahnutí určeného počtu napomenutí)
- zapracovanie skutkových podstát disciplinárnych previnení do disciplinárneho poriadku (predtým boli iba súčasťou prílohy k disciplinárnemu poriadku).
- doplnenie skutkových podstát súvisiacich so zásahom do regulérnosti súťaží (korupcia, nedovolené ovplyvňovanie výsledkov stretnutí)
- sprísnenie postihov zanedbaní povinností organizátora pri hrubom nešportovom správaní divákov (používanie pyrotechniky a iné násilné správanie divákov)
- úprava procesných pravidiel disciplinárneho konania tak, aby bolo možné čo najviac využiť informačné technológie a ISSF.

Účinnosť nového Disciplinárneho poriadku SFZ sa predbežne navrhuje od 1. januára 2014 najmä z dôvodu, že disciplinárny poriadok je potrebné zosúladiť s platnými stanovami SFZ. 

Prechod disciplinárnych opatrení a počítanie napomenutí (ŽK) uložených v roku 2013 do jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014, keď by mal platiť nový disciplinárny poriadok, bude vyriešený v prechodných ustanoveniach nového disciplinárneho poriadku.

Návrh Disciplinárneho poriadku SFZ do 2. pripomienkového konania

Pripomienky k návrhu možno zasielať na legislatívno-právne oddelenie SFZ p. Renáte Munkovej na e-mail renata.munkova@futbalsfz.sk

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.