Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

April 4, 2014

Nový zákon má zmeniť kultúru správania sa na slovenských štadiónoch

BRATISLAVA (TASR) - Zástupcovia SFZ s novinármi diskutovali o novom zákone o organizovaní verejných športových podujatí

 
 
 
 
Spoluautor zákona a člen Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Peter Sepeši a bezpečnostný manažér SFZ Peter France počas neformálnych pracovných raňajok na tému Zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí. Bratislava, 4. apríl 2014.

Zástupcovia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) veria, že aplikovanie nového zákona o organizovaní verejných športových podujatí (zákon č. 1/2014 Z.z.) do praxe, prinesie novú kultúru správania sa na slovenských štadiónoch. Postupne by sa tak mal zvyšovať servis pre divákov a podobne ako v Anglicku miznúť ploty, ktoré vzbudzujú pocit nedôstojnosti.

Nový zákon, ktorý platí od 1. februára tohto roku sa dotkne organizátorov, polície, obcí a futbalových orgánov. "Tento zákon sa významnejšie dotýka len malého množstva podujatí, ktoré obsahujú prvok rizikovosti. Organizátori týchto akcií majú detailnejšie a jasnejšie popísané povinnosti, pričom ku každej z nich je priradená aj zodpovednosť a sankcia, ak ju nesplnia. Zákon exaktne určuje napríklad povinnosť mať bezpečnostného manažéra na týchto podujatiach, minimálne počty usporiadateľov, aký podiel má mať bezpečnostná zložka usporiadateľskej služby a jej civilná - dobrovoľnícka - zložka. Je jasne ustanovené, v akých prípadoch musí byť zabezpečená bezpečnostná zložka usporiadateľskej služby v pomere 20 alebo 50 percent jej všetkých členov. Doteraz to záviselo od subjektívneho rozhodnutia organizátora," uviedol Peter Sepeši, spoluautor nového zákona a člen Výkonného výboru SFZ.

Sprísňujú sa najmä nároky na zabezpečenie usporiadateľskej služby na podujatí s akcentom na jej profesionálny výkon, ktorý má priniesť zvýšenie bezpečnosti i pohodlie slušného diváka, ako aj celkovú kultiváciu prostredia na slovenských štadiónoch. "Na každom štadióne musia byť vyškolení hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a ostatní usporiadatelia. Preto sa zavádza nový systém odbornej prípravy, vzdelávania a preskúšania hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov, v ktorom je ťažisko prenesené do oblasti športovej autonómie, kde budú hlavnú rolu zohrávať národné športové zväzy. Práve tie budú zabezpečovať odbornú prípravu a vykonávanie skúšky prostredníctvom odborne spôsobilých osôb," dodal bezpečnostný manažér SFZ Peter France.

Nový zákon tiež upravuje, že národný futbalový zväz je správcom informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach. K tejto databáze informácii o nebezpečných fanúšikoch budú mať kompetentné osoby prístup na všetkých štadiónoch. Prevenciou v tomto smere majú byť aj vstupenky predávané na meno. "Preto, aby sa minimalizovali ekonomické náklady pre kluby, sa nestanovila povinnosť vydávať vstupenky na meno pre celý štadión. Ale na základe štatistiky, že vyše 90 percent bezpečnostných incidentov sa udeje v sektoroch hostí, sa pri rizikových stretnutiach budú predávať lístky na meno iba do priestoru, vyhradenému hosťom. Ak by to nestačilo, je zväz oprávnený určiť, že na niektoré konkrétne stretnutia alebo na niektorú súťaž sa všetky vstupenky budú predávať povinne na meno. Samozrejme, aj každý organizátor má zo zákona oprávnenie určiť povinné lístky na meno na stretnutia na svojom domácom štadióne," vysvetlil Sepeši.

V prípade zákazu účasti na športových podujatiach však treba zohľadniť viacero možností. "Zákaz ako taký môže byť uložený buď v priestupkovom alebo v trestnom konaní. V priestupkovom konaní môže mať povahu predbežného opatrenia, takže to nie je ešte konečné rozhodnutie. Niekto sa dopustí priestupku, začne sa konanie proti konkrétnej osobe a hneď na jeho začiatku policajt vydá predbežný zákaz, aby previnilec počas konania nemohol chodiť na ďalšie zápasy. Po určitom čase sa konanie skončí a je vydané priestupkové rozhodnutie, ktorým môže byť uložené obmedzujúce opatrenie, spočívajúce v zákaze účasti na určených verejných podujatiach. Toto je rozhodnutie vo veci, kde by sa do výkonu sankcie malo započítať aj vykonané predbežné opatrenie. Ten predbežný zákaz môže trvať najviac pol roka," skonštatoval Sepeši.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.