Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

November 7, 2013

Od 1.1.2014 nadobudne účinnosť nový Disciplinárny poriadok SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálna tlačová správa Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 5.11.2013 schválil návrh nového Disciplinárneho poriadku (ďalej len DP), ktorý predtým prešiel troma kolami pripomienkového konania.

DP je zosúladený so stanovami SFZ a tiež s disciplinárnym poriadkom FIFA. Vychádza z konceptu Priestupkového zákona, ktorý v sebe zahŕňa tak hmotnú ako aj procesnú časť. Oproti pôvodnému DP je návrh rozdelený na štyri časti.

Prvá časť obsahuje výklad pojmov, pôsobnosť DP, druhy disciplinárnych opatrení, ktoré sú zosúladené s novými stanovami SFZ, druhy ochranných opatrení, ukladanie a výkon disciplinárnych opatrení ako aj ochranných opatrení, ktoré môžu byť uložené aj ako preventívne opatrenia ešte pred rozhodnutím vo veci. Významnou je zmena počítania žltých kariet a následné pozastavenie športovej činnosti a to v prospech hráčov.

V druhej časti sú definované jednotlivé skutkové podstaty disciplinárnych previnení, ktoré boli v pôvodnom DP uvedené v prílohe, pričom oproti pôvodnému DP sú doplnené nové konania (porušenia), za ktoré je možné previnilcovi uložiť disciplinárne opatrenie. Novo zavedenou a definovanou bola napríklad skutková podstata korupcie a narušenia regulárností súťaží, za ktorú bude možné udeliť aj disciplinárne opatrenie (ďalej len DO) doživotného zákazu akýchkoľvek aktivít spojených s futbalom.

V tretej časti je upravené samotné konanie o disciplinárnych previneniach, a to pred disciplinárnou komisiou ako prvostupňovým orgánom a následne aj pred odvolacou komisiou, ako druhostupňovým orgánom.

V poslednej štvrtej časti je upravená platnosť disciplinárnych previnení uložených pred účinnosťou nového DP a stanovená je účinnosť DP - od 1.1.2014.

Medzi najzásadnejšie zmeny, ktoré nový Disciplinárny poriadok prináša, patria:

- nový systém disciplinárnych opatrení, ktorý je prevzatý z Disciplinárneho poriadku FIFA,

- úprava počítania napomenutí (ŽK), ktorá sa zmierňuje v prospech toho, aby hráči viac hrali ako "stáli" (hráči budú mať pozastavenú športovú činnosť na 1 majstrovské stretnutie po 5., 9., 12. napomenutí a po každom ďalšom treťom napomenutí v tom istom súťažnom ročníku, v pohárových stretnutiach po každom treťom napomenutí, ako v európskych ligách)

- úprava prenosu disciplinárnych opatrení za napomenutia (ŽK) do ďalšieho súťažného ročníka majstrovských a pohárových súťaží tak, aby hráči mohli začať hrať v novom ročníku od prvého stretnutia; disciplinárne opatrenia za vylúčenia (ČK) sa prenášajú do novej sezóny

- zavedenie ukladania disciplinárnych opatrení bez prerokovania vo vybraných prípadoch (napr. pri vylúčení po dvoch napomenutiach v stretnutí, pri dosiahnutí určeného počtu napomenutí)

- zapracovanie skutkových podstát disciplinárnych previnení do disciplinárneho poriadku (predtým boli iba súčasťou prílohy k disciplinárnemu poriadku)

- doplnenie skutkových podstát súvisiacich so zásahom do regulérnosti súťaží (korupcia, nedovolené ovplyvňovanie výsledkov stretnutí)

- sprísnenie postihov zanedbaní povinností organizátora pri hrubom nešportovom správaní divákov (používanie pyrotechniky a iné násilné správanie divákov)

- úprava procesných pravidiel disciplinárneho konania tak, aby bolo možné čo najviac využiť informačné technológie a ISSF.

Účinnosť nového Disciplinárneho poriadku SFZ bola stanovená od 1. januára 2014 najmä z dôvodu, že disciplinárny poriadok je potrebné zosúladiť s platnými stanovami SFZ. 

Prechod disciplinárnych opatrení a počítanie napomenutí (ŽK) uložených v roku 2013 do jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014, keď by mal platiť nový disciplinárny poriadok, je vyriešený v prechodných ustanoveniach nového disciplinárneho poriadku.

Úplný text nového Disciplinárneho poriadku SFZ si môžete pozrieť tu.

 

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.