Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 23, 2016

Program konferencie Šport a právo 2016

BRATISLAVA (SFZ/UČPS) - V Poprade sa uskutoční 5. ročník výnimočného podujatia

 
 
 
 
Účastníci konferencie Šport a právo 2014. Poprad, 2. októbra 2014.

V kongresových priestoroch Aquacity Poprad sa v dňoch 29. a 30. septembra uskutoční už 5. ročník výnimočného odborného podujatia, ktoré má v tomto roku motto 

"Na ceste od nepopulárnej no nevyhnutnej legislatívy k znalostnému manažmentu športu"

Informácie a rozhovory z priebehu konferencie môžete sledovať na webstránke SFZ a UČPS? na sociálnych sieťach a v priamom prenose online na YouTube


ŠTVRTOK - 29. septembra 2016

OTVORENIE KONFERENCIE A ÚVODNÉ PRÍHOVORY HOSTÍ

10:30 - 10:40 Úvodné slovo za moderátorov konferencie:

 • JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. - riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva  MŠVVaŠ SR, členka UčPS
 • JUDr. Peter Sepeši - prokurátor odboru legislatívy a ústavného práva GP SR; člen Rady UčPS
 • JUDr. Jaroslav Čollák - pedagóg a externý doktorand Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach; člen Rady UčPS

10:40 - 11:15 Príhovory za organizátorov konferencie a príhovory čestných hostí:

 • Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. - minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Ing. Alica Fisterová - hlavná kontrolórka športu
 • doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. - dekan Fakulty práva PEVŠ Bratislava, člen Rady UčPS
 • Ján Kováčik - prezident SFZ
 • Jan Telenský - Aquacity Poprad
 • Ing. Miroslav Mackulin - mentálny kouč športovcov a manažérov
  Potenciál (nielen) športovcov z pohľadu mentálneho kouča

 

Ďalší čestní hostia konferencie:

 • JUDr. Štefan Bieľak - podpredseda ZMOS
 • Mgr. Dušan Galis - splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport
 • prof. JUDr. Ján Husár, CSc. - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
 • RNDr. Jozef Mihál - poslanec NR SR
 • Ing. Dušan Tittel - poslanec NR SR
 • prof. JUDr. Peter Vojčík CSc. - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

IMPLEMENTÁCIA ZÁKONA O ŠPORTE - KDE SME A KAM SMERUJEME

11:15 - 11:30 JUDr. Peter Sepeši
Implementácia zákona o športe do praxe - informácia o projekte UčPS

11:30 - 11:50 Ing. Andrej Virlič (zástupca obchodnej spoločnosti stengl a.s.)
Aktuálny stav a vízia rozvoja IS športu

11:50 - 12:00 Ing. Ján Letko
Skúsenosti najväčšieho občianskeho združenia na Slovensku z nasadenia IS slovenského futbalu do praxe

12:00 - 12:15 Mgr. Richard Galovič
Strediská vrcholového športu ako základný nástroj prípravy štátnej športovej reprezentácie

12:15 - 12:30 diskusia


NOVELIZÁCIA ZÁKONA O ŠPORTE - ČO BY BOLO DO BUDÚCNA PROSPEŠNÉ A NA ČO JE TREBA REAGOVAŤ

13:30 - 13.45 JUDr. Žaneta Surmajová PhD.
Novela zákona o športe

13.45 - 14.05 Ing. Alica Fisterová
Postavenie kontrolórov v športových organizáciách a športových zväzoch. Zmena v riadení národných športových zväzov v nadväznosti na zmenu financovania športu.

14:05 - 14:20 doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA
Zákony o vrcholných športových podujatiach

14:20 - 14:35 Mgr. Mgr. Ladislav Križan PhD.
Fond pre podporu športu v Rakúsku

14:35 - 14:50 Mgr. Mária Berdisová
Alternatívne zriadenie fondu pre podporu športu (k možným právnym formám a spôsobu financovania)

14:50 - 15:10 diskusia

15:30 - 15:50 Alan Craig
Effective methods concerning sport used in U.S.A. education system

15:50 - 16:05 Ing. Ján Letko
Voľnočasové športové aktivity a klubový šport (bez športových odborníkov to nepôjde)

16:05 - 16:20 JUDr. Jaroslav Čollák
Riešenie sporov v športe a limity združovacieho práva v podmienkach (po účinnosti) Zákona o športe a rekodifikácii civilného procesného práva

16:20 - 16:35 JUDr. Peter Mihál
Disciplinárne konanie zväzov po implementácii zákona o športe a prieskum rozhodnutí disciplinárnych orgánov zväzov správnymi súdmi

16:35 - 16:50 Mgr. Zuzana Zajíčková
Sponzorstvo v športe v praxi športových organizácií

16:50 - 17:00 diskusiaPIATOK 30. septembra 2016

IMPLEMENTÁCIA ZÁKONA O ŠPORTE - KDE SME A KAM SMERUJEME

09:00 - 09:15 Mgr. Ivan Šulek
Košice Európske mesto športu 2016 - názorný príklad spolupráce s UČPS pri uplatnení zákona v praxi

09:15 - 09:30 Ing. Martin Kohút
Znalostný manažment v športe - slovenské prednosti a rezervy

09:30 - 09:45 prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Preventívne telovýchovnolekárske prehliadky u športovcov

09:45 - 10:05 RNDr. Jozef Mihál
Športový odborník - možnosti právnych vzťahov a z toho vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie

10:05 - 10:20 Mgr. Igor Šumichrast
Realizácia dobrovoľníctva v praxi športových organizácií

10:20 - 10:30 diskusia


DIVÁCKE NÁSILIE, DOPING A MANIPULÁCIA ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ - AKO SME POKROČILI V PRÁVNEJ OCHRANE INTEGRITY PODSTATY ŠPORTU A KAM SMERUJEME AKO ČLENSKÝ ŠTÁT RADY EURÓPY A EURÓPSKEJ ÚNIE

10:50 - 11:05 Mgr. Peter Kulifaj
Potenciál uplatnenia sociálnej práce v športovom prostredí

11:05 - 11:20 Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M.
Boj proti dopingu podľa WADA kódexu 2015

11:20 - 11:35 Mgr. Žaneta Csaderová, PhD.
Súčasné postavenie ADA SR v Zákone o športe

11.35 - 11.50 JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.
Procesné pravidlá pre riešenie prípadov porušenia dopingových pravidiel

11:50 - 12.00 Mgr. Peter Dedík, PhD.
Dohovor Rady Európy v boji proti manipulácii športových súťaží - proces podpisu za SR a jeho postupná implementácia v podmienkach SR

12:00 - 12.15 doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA a Mgr. Jakub Čavoj
Match-fixing v komparácii členských štátov UEFA: východiská a riešenia

12.15 - 12.30 JUDr. Jozef Čorba, PhD.
Opatrenia proti manipulácii športových súťaží v zákone o športe

12:30 - 12:45 diskusia

12:45 - 13:00 Záver - formulovanie nosných myšlienok a záverov konferencie

Záverečné slovo moderátorov konferencie:

 • JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
 • JUDr. Peter Sepeši
 • JUDr. Jaroslav Čollák
 • Mgr. Lukáš Pitek
 • Mgr. Michael Válek
 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.