Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

February 8, 2014

VIDEO: Delegáti stretnutia absolvovali prednášku Petra Sepešiho o novom zákone

KEŽMARSKÉ ŽĽABY (SFZ) - Na zimnom seminári delegátov dostal priestor člen VV SFZ Peter Sepeši, aby odprezentoval novú legislatívnu úpravu verejných športových podujatí

 
 
 
 
Člen Výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky počas svojej prednášky o zákone o organizovaní verejných športových poduajtí na zimnom seminári delegátov. Kežmarské Žľaby, 8. február 2014.

V Kežmarských Žľaboch pokračuje zimný seminár delegátov stretnutia Slovenského futbalového zväzu. Sobotný deň odštartoval Ján Fašung, lektor vzdelávania delegátov pre pravidlá futbalu, zo SFZ s prezentáciou na tému Pravidlá futbalu. Po ňom sa k slovu dostal Peter Sepeši, aby delegátom prezentoval nový zákon o organizovaní verejných športových podujatí.

Prezentácia Petra Sepešiho vo formáte .PDF

"Futbal je o emóciách a len takí, v dobrom slova zmysle, blázni ako my, môžu tento šport udržiavať," povedal na úvod delegátom SFZ člen Výkonného výboru pre legislatívno-právne otázky Peter Sepeši. "Vzhľadom na dôležitosť postavenia delegáta stretnutia aj z pohľadu verejného práva, nová úprava definuje jeho právo zapísať, odfotiť, nakrútiť na video a toto bude riadny podklad pre orgány činné v trestnom konaní a naše disciplinárne konanie. Delegát stretnutia sa tak stal významným prvkom v legislatíve," povedal k novému postaveniu delegátov podľa zákona o organizovaní športových podujatí. "Delegát stretnutia pozná športové predpisy aj predpisy vnútroštátnej právnej úpravy a čiastočne aj európskej právnej úpravy," povedal.

Podľa Sepešiho by jednotlivé osoby vďaka novému zákonu mali dostať jasné práva a povinnosti, ktoré by v konečnej symbióze malo priniesť pozitívny efekt pre organizovanie športových podujatí. "Významne sa zvýšili sankcie, čo by mohlo mať preventívny vplyv na klub aj na divákov," povedal k opatreniam, ktoré prináša nový zákon. 

"Najprv boli filozofické úvahy o tom, že nestačí len prepísať desať strán zákona a napísať desať nových. Musíme dosiahnuť zmeny vo vnímaní. Pôvodne sa tento zákon vnímal ako boj proti diváckemu násiliu, ale je to v skutočnosti starostlivosť o slušného diváka," prezentoval postoj tvorcov zákona, ktorí sa zároveň snažili posunúť od otázky čo mohli/mali urobiť lepšie/inak iní vs. čo by sme mohli urobiť lepšie inak/my. "Nový zákon rieši detaily a má naštartovať zmenu," vysvetlil.

Zákon priniesol do legislatívy komplexnú systémovú zmenu. "Zasahovalo sa do predpisov viacerých rezortov, ktoré pochopili, že musia umožniť tieto zmeny, aby došlo k systémovej zmene. Boli tu zapojené tri rezorty, ktoré museli prispôsobiť svoju legislatívu," povedal na prednáške Peter Sepeši. "Inak by sme do Trestného zákona nedostali napr. zákaz účasti na športových podujatiach," vysvetlil dôvody takýchto zásahov do viacerých zákonov. "Proces bol veľmi korektný a prajný a skončilo sa to tak, že 115 poslancov hlasovalo za, 24 sa zdržalo a nikto nehlasoval proti," poznamenal. 

Peter Sepeši na prezentácii zdôraznil, že pre aplikáciu zákona bude nevyhnutné poznanie obsahu novej právnej úpravy, uznanie ‘spravodlivosti’ novej právnej úpravy. "Keď viem, ako delegát, že niečo je spravodlivo nastavené, ľahšie sa mi o to bojuje, lebo viem, že to má zmysel," povedal P. Sepeši. Zákon nebol podľa jedného z tvorcov vytvorený za účelom dávať mladým ľuďom záznamy do registra trestov a plniť väznice, ale zároveň má priniesť "vyčlenenie" takejto osoby z komunity. "Delegáti, policajti, obce aj kluby musia veriť, že ten zákon funguje. Tí, ktorí chcú porušovať zákon totiž rýchlo zistia, kde je slabý článok reťaze a budú to zneužívať," povedal na prednáške P. Sepeši. Najzávažnejšie systémové medzery ako predbežný zákaz účasti na športovom podujatí, databáza delikventov, infraštruktúra štadiónov, kamerové systémy, či pripravenosť usporiadateľov sú v súčasnoti v riešení, čiastočne vyriešené či úplne vyriešené.

"V § 1 nového zákona sme vyjadrili povinnosť jednotlivých osôb vykonávať svoju pôsobnosť vo vzájomnej súčinnosti. Nemá to fungovať tak, že jedného ‘napadne’, že 'teraz to ukončíme', ale dohodne sa s ostatnými zložkami na postupe," povedal delegátom stretnutia P. Sepeši. Následne pokračoval s výkladom konkrétnych opatrení, s ktorými prichádza nová legislatívna úprava.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.