Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

May 18, 2016

VV SFZ prerokoval návrh noviel stanov, RaPP, volebného a rokovacieho poriadku SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu - aktualizované o zvýraznený text informácie týkajúceho sa RAPP

 
 
 
 

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 9. mája prerokoval a odporučil delegátom konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 3.6. v Bratislave schváliť návrh na zmenu a doplnenie nasledovných noriem SFZ

STANOVY - návrh prerokovaný VV SFZ so sprievodným listom

STANOVY - zdieľaný dokument s najaktuálnejším znením návrhu už so zapracovanými pripomienkami z VV SFZ a z celoslovenskej pracovnej skupiny

Novelizáciu si vyžiadalo prijatie nového zákona č. 440/2015 o športe a doplnení niektorých zákonov (Zákon o športe). Na vyššieuvednom linku je okrem návrhu nového znenia základného dokumentu SFZ priložený aj vysvetľujúci sprievodný list, ktorý vymenúva nielen povinnosti SFZ vyplývajúce z uvedeného zákona, ale aj vysvetľuje ďalšie zmeny odstaňujúce výhrady FIFA a UEFA. Taktiež je zverejnená v prehľadnej tabuľke aj implementácia ustanovení Zákona o športe do stanov SFZ.


REGISTRAČNÝ A PRESTUPOVÝ PORIADOK

Na vyššie uvedenom linku je zverejnený návrh novely RaPP ako aj celé znenie RaPP, ktoré dostali členovia VV SFZ na prerokovanie. Na zasadnutí VV SFZ boli vznesené a výkonným výborom akceptované ďalšie pripomienky, ktoré pracovná skupina zapracováva do znenia predpisu. Po zapracovaní pripomienok členov VV SFZ bude celé znenie RaPP zverejnené na webovom sídle SFZ a zároveň rozposlané členom SFZ cez ISSF.

Osoby, ktoré zasielali v rámci pripomienkového konania pripomienky, budú v priebehu týždňa informované krátkym emailom, či ich pripomienky boli alebo neboli akceptované.Zároveň si dovoľujeme oznámiť, že pracovná skupina sa seriózne zaoberala všetkými doručenými pripomienkami.


VOLEBNÝ / ROKOVACÍ PORIADOK

Vypracovanie predloženého volebného poriadku SFZ si vyžiadalo prijatie Zákona o športe, ktorý zaviedol jednotnú terminológiu a štandardy pre volebné pravidlá národných športových zväzov.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.