Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

February 4, 2016

VV SFZ schválil novelu Registračného a prestupového poriadku

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 3.2.2016 okrem iných bodov svojho rokovania prerokoval a schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP), ktorý vzišiel z pracovného stretnutia konaného dňa 2.2.2016 na pôde SFZ za účasti prezidenta SFZ, prezidenta ÚLK, generálneho sekretára SFZ a člena výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky.

Členovia pracovnej skupiny dospeli ku konsenzuálnemu pohľadu na vec, ktorý zohľadňuje požiadavky na vyššiu/elitnú úroveň 1. ligy ale aj 2. ligy (najmä po jej predpokladanom zúžení na 16 klubov) a zároveň aj garanciu tejto vyššej úrovne (ponechaním zábezpeky v 1. lige, resp. v nižšej sume aj v 2. lige) a zároveň by sa mala otvoriť možnosť pre kluby 3. ligy a prípadne aj nižších súťaží uzavrieť s hráčmi zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa nového zákona o športe s benefitmi v podobe neplatenia sociálnych odvodov a platenia zdravotných odvodov v minimálnej výške (60,- EUR si platí zdravotné poistenie hráč). Tento stav bude podľa zákona o športe trvať 3 roky, do 31.12.2018.

Ďalším podstatným dôvodom pre zmenu v pravidlách RaPP upravujúcich zábezpeku je, že zmluvu o amatérskom vykonávaní športu pri splnení podmienok podľa § 4 ods. 4 podľa nového zákona o športe je možné uzatvoriť iba s dojednanou odmenou neprevyšujúcou výšku minimálnej mzdy, t. j. 405,- EUR. Pri vyššej odmene hráča, ktorý vykonáva šport závislým spôsobom už pôjde o naplnenie znakov zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Výsledkom rokovania sú nasledovné závery a postupy z nich vyplývajúce:

1. Zábezpeka ostáva v najvyššej ligovej súťaži (I. Liga - v súčasnosti Fortuna liga) bez zmeny, t.j. podľa čl. 24 ods. 6 je to 30.000,- EUR.

2. Zábezpeka v druhej najvyššej ligovej súťaži (II. Liga - v súčasnosti DOXXBet liga) sa zníži z 20.000,- EUR na polovicu, t. j. na 10.000,- EUR a v súťažiach od 3. ligy nižšie sa zruší úplne.


Na základe vyššie uvedeného bola prerokovaná a schválená nasledovna úprava čl. 24 ods. 5 – 7 RaPP:

V čl. 24 ods. 5 sa vypúšťajú slová "a má na účte SFZ zloženú zábezpeku podľa odseku 6."

V čl. 24 ods. 6 sa na začiatok dopĺňa veta: "Klub, ktorý je účastníkom I. a II. Ligy, môže s profesionálom uzatvoriť zmluvu, len ak má na účte SFZ zloženú zábezpeku."

V čl. 24 ods. 6 v tabuľke sa suma "20.000,- EUR" mení na "10.000,- EUR". Vypúšťa sa "III. Liga – 10.000,- EUR, ostatné súťaže – 5.000,- EUR".

V čl. 46 sa upraví dátum účinnosti odo dňa schválenia zmeny VV SFZ.


Navrhovaná "malá novela" RaPP sa stal účinná dňom schválenia VV SFZ, a tým sa umožní aj klubom od II. ligy nižšie od 04.02.2016 uzatvárať zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa nových pravidiel, t. j. bez požiadavky v zmysle pôvodného znenia čl. 24 ods. 6 RaPP.

Registračný a prestupový poriadok SFZ v úplnom znení, účinný od 3.2.2016

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.