Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

July 14, 2014

Výkonný výbor SFZ novelizoval Disciplinárny poriadok SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálna správa Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor SFZ v júli schválil novelizáciu Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorý bol v platnosti od 1. januára 2014.

Aktuálne znenie platných poriadkov SFZ je k dispozícii na stránke Legislatíva / Predpisy SFZ / Poriadky.

05.11.2013 - DISCIPLINÁRNY poriadok (platný od 11.7.2014)

11.07.2014 - Novela Disciplinárneho poriadku SFZ 

Odôvodnenie niektorých novelizačných bodov

V rámci novelizácie sa v Disciplinárnom poriadku opravili niektoré chybné vnútorné odkazy predpisu. Dopĺňali a aktualizovali sa niektoré ustanovenia, napríklad: 

V článku 34 odsek 7 znie:

"7. Pri ukladaní disciplinárnych opatrení vo výmere, ktorá presahuje posledné kolo jesennej alebo jarnej časti majstrovskej súťaže, disciplinárny orgán zohľadní časové obdobie, počas ktorého neprebieha žiadna majstrovská súťaž ("zimná prestávka alebo letná prestávka"). Ak obdobie trvania prestávky predstavuje podstatnú časť trvania výkonu disciplinárneho opatrenia, disciplinárny orgán rozhodne o prerušení výkonu disciplinárneho opatrenia počas trvania príslušnej prestávky tak, že vymedzí začiatok a koniec obbobia prerušenia výkonu disciplinárneho opatrenia."

Dôvody: Upravuje sa znenie odseku 7 tak, aby pri uložení disciplinárneho opatrenia na časové obdobie, ktorého výkon presahuje do obdobia jesennej alebo jarnej prestávky, disciplinárna komisia zohľadnila časové obdobie trvania príslušnej prestávky (doposiaľ takáto úprava platila iba pri ukladaní sankcie po poslednom kole súťaže). V prípadoch, ak prestávka bude tvoriť podstatnú časť obdobia výkonu disciplinárneho opatrenia, disciplinárny orgán povinne rozhodne o prerušení výkonu disciplinárneho opatrenia počas trvania príslušnej prestávky.

V článku 37 sa dopĺňa nový odsek 14, ktorý znie:

"14. Za evidenciu napomenutí zodpovedá príslušný hráč a klub, za ktorý hráč súťaží."

Dôvody: Výslovne sa upravuje zodpovednosť hráča a klubu za ktorý súťaží, za evidenciu napomenutí dotknutého hráča, aby nebolo možné prenášať zodpovednosť za napomenutia na riadiace orgány súťaže, disciplinárne orgány alebo SFZ ako správcu ISSF.

V článku 40 odsek 5 znie:

"5. Podmienečný odklad výkonu disciplinárneho opatrenia uloženého za disciplinárne previnenie, ktorého sa previnilec dopustil v skúšobnej dobe podmienečného odkladu výkonu iného disciplinárneho opatrenia, nie je možný."

Dôvody: Navrhuje sa výslovne upraviť zákaz ukladania "podmienky na podmienku". Doteraz to bolo na uvážení disciplinárnej komisie, novelou sa zavádza obligatórny postup disciplinárnej komisie.

V článku 41 odsek 5 znie:

"5. Upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie, ktorého sa previnilec dopustil v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu iného disciplinárneho opatrenia, nie je možné."

Dôvody: Navrhuje sa výslovne upraviť zákaz odpustenia menej ako polovice trestu za previnenie, ktoré previnilec spáchal práve v období, keď mu bolo podmienečne odpustené iné opatrenie. Doteraz to bolo na uvážení disciplinárnej komisie, novelou sa zavádza obligatórny postup disciplinárnej komisie.

V článku 47 ods. 1 sa dopĺňa nové písmeno c., ktoré znie:

"c. úmyselne zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou jeho vec alebo iný majetok, ktorý táto osoba vlastní alebo spravuje".

Dôvody: Na základe potrieb z praxe sa do článku 47 dopĺňa nová skutková podstata disciplinárneho previnenia, ktorá pokrýva prípady, keď hráč, člen realizačného tímu, funkcionár alebo delegovaná osoba svojim úmyselným konaním zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec na ihrisku (napr. poškodenie lekárskej tašky, nosidiel, oblečenia), v šatni (dvere, skrinka, sprcha a pod.), na chodbe (dvere, okná, inventár, fotoaparát, kamera), na lavičke (sedadlo, stojan s nápojmi) ale aj v areáli štadiónu (auto, kamera, telefón a pod.). V takomto prípade pôjde o hrubé nešportové správanie voči organizátorovi v určených priestoroch alebo v areáli štadióna, prípadne voči inej osobe, ktorej majetok bol zničený alebo poškodený, resp. majetok, za ktorý niektorá z osôb uvedených v odseku 1 zodpovedala.

V článku 47 ods. 2 sa dopĺňa nové písmeno c., ktoré znie:

"c. odseku 1 písm. c., sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 1 týždeň až 2 mesiace, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku a povinnosť nahradiť poškodenému škodu spôsobenú disciplinárnym previnením (článok 43 ods. 2 písm o.)."

Dôvody: V nadväznosti na doplnenie novej skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia do odseku 1 sa dopĺňajú sankcie, ktoré zaň bude môcť disciplinárna komisia uložiť. Zároveň sa upravuje, že pri úmyselnom spôsobení škody disciplinárna komisia vždy zaviaže previnilca, aby nahradil poškodenému spôsobenú škodu.

V článku 48 ods. 1 sa slová "funkcionárovi riadiaceho orgánu" nahrádzajú slovom "funkcionárovi".

Dôvody: Pojem "funkcionár" v zmysle čl. 2 písm. d. stanov SFZ je definovaný podstatne širšie ako len "funkcionár riadiaceho orgánu", pričom táto definícia zahŕňa aj funkcionára riadiaceho orgánu. Navrhovaná zmena rieši situáciu verbálnych útokov napr. funkcionára klubu nielen voči funkcionárovi zväzu ale aj voči funkcionárovi iného klubu a pod.

Novelizácia zahŕňa aj ďalšie body, ktoré sú podrobne rozpísané aj s odôvodnením v dokumente Novela Disciplinárneho poriadku SFZ.

 

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.