Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

June 24, 2016

Zmeny v novelizovanom Disciplinárnom poriadku SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Prehľad zmien, ktoré priniesla novela účinná od 15.6.2016

 
 
 
 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 51 ods. 2 písm. a) stanov SFZ z 3. júna 2016 (ďalej len “Stanovy”) schválil novelizované znenie Disciplinárneho poriadku SFZ (ďalej len “disciplinárny poriadok”).

Dokument bol Výkonnému výboru SFZ navrhnutý na schválenie ako celok vo forme úplného znenia Disciplinárneho poriadku SFZ, pričom sa jedná de facto o “technickú novelu”, ktorá obsahuje väčšie množstvo najmä terminologických zmien, ktoré vyplynuli predovšetkým zo zákonných požiadaviek v zmysle zákona o športe ale aj aplikačnej praxe. Novelizované znenie Disciplinárneho poriadku však nepredstavuje žiadnu systémovú zmenu a nejedná sa ani o zmenu princípov disciplinárneho trestania v rámci SFZ.

Jednotlivé zmeny presnejšie doplnky možno rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria zmeny vynútené zákonom o športe, ktorými SFZ realizuje svoju zákonnú povinnosť tým, že v zákonnej lehote (do 30.06.2016) zosúlaďuje Disciplinárny poriadok s požiadavkami zákona o športe týkajúcich sa disciplinárneho konania. Do tejto skupiny patria uvedené zmeny:

V celom texte dochádza k zmene označenia sankcie resp. trestu za disciplinárne previnenie kedy sa označenie “disciplinárne opatrenie” nahrádza v zmysle zákona o športe pojmom “disciplinárna sankcia”. Na základe uvedeného disciplinárny poriadok rozlišuje disciplinárne sankcie a ochranné opatrenia.

Článok 4 - konkretizácia vymedzenia závažného disciplinárneho previnenia, v prípade ktorých musí byť v zmysle ust. § 54 ods. 3 zákona o športe rozhodnutie vždy odôvodnené.

Článok 8 - upresnenie vymedzenia osobnej pôsobnosti disciplinárneho poriadku v zmysle ust. § 3 písm. k) zákona o športe resp. doplnené o osobu kontrolóra SFZ.

Článok 13 - nové označenie disciplinárnej sankcie s ohľadom na znenie zákona o športe na “Odobratie ceny a ocenenia”.

Článok 17 - nové označenie disciplinárnej sankcie s ohľadom na znenie zákona o športe na “pozastavenie výkonu športu”, nakoľko športovou činnosťou sa v zmysle § 3 písm. a) zákona o športe sa športovou činnosťou rozumie vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu.

Článok 18 - nové označenie disciplinárnej sankcie s ohľadom na znenie zákona o športe na “pozastavenie výkonu športovej činnosti”, nakoľko športovou činnosťou sa v zmysle § 3 písm. a) zákona o športe sa športovou činnosťou rozumie vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu.

Článok 51 - upresnenie definície disciplinárneho previnenia “Športová korupcia” v zmysle ustanovení zákona o športe resp. s ohľadom na znenie Trestného zákona.

Článok 52 - upravený názov disciplinárneho previnenia “Narušenie regulárnosti a integrity súťaže” v zmysle ustanovení zákona o športe.

Článok 54 - novelizované znenie skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia “Doping” v zmysle ustanovení zákona o športe s ohľadom na celú úpravy konania vo veciach porušenia antidopingových pravidiel.

Tretia časť - konanie o disciplinárnych previneniach
- v celom texte povinne doplnené ustanovenia týkajúcich sa konania vo veciach porušenia antidopingových pravidiel. Uvedené konanie sa bude uskutočňovať len na Disciplinárnej komisii SFZ.

Článok 78 ods. 3 písm. f - povinné odôvodňovanie rozhodnutí o závažných disciplinárnych previneniach v zmysle ustanovení zákona o športe.

Článok 80 - novelizované znenie, nakoľko bol v zmysle zákona o športe kreovaný dopingový senát v rámci odvolacej komisie.

Článok 82 - novelizované znenie doplnením nových subjektov na podanie odvolania v zmysle zákona o športe - napr. kontrolór zväzu resp. nové subjekty vo veciach porušenia antidopingových pravidiel.

Článok 84 ods. 3 - nová lehota na podanie odvolania v zmysle§ 93 ods. 5 zákona o športe len vo veciach porušenia antidopingových pravidiel.

Článok 84 ods. 5 - povinné odôvodňovanie rozhodnutia, voči ktorému bolo podané odvolanie bude zabezpečené povinným stanoviskom, ktoré disciplinárna komisia vypracúva v prípade odvolania odvolacej komisii ta, ako tomu bolo doteraz s tým, že toto stanovisko bude považované za odôvodnenie (povinné v zmysle zákona o športe).

Článok 85 ods. 4 - povinné odôvodňovanie rozhodnutia odvolacej komisie v zmysle zákona o športe.

V prípade, že by uvedené zákonné požiadavky neboli do Disciplinárneho poriadku implementované, porušil by tým SFZ nielen zákon o športe, ale v budúcnosti by mohlo hroziť nebezpečenstvo, že rozhodnutia vydané na podklade Disciplinárneho poriadku disciplinárnou či odvolacou komisiou, budú v rozpore so zákonom, čo je dôvod na ich zrušenie zo strany súdu.

Druhú skupinu tvoria návrhy členov disciplinárnych komisií, konkrétne disciplinárnej komisie SFZ resp. niektorých členov disciplinárnych komisií regionálnych a oblastných zväzov, pričom sa jedná o precizovanie úpravy disciplinárneho konania obsiahnutej v pôvodnom znení disciplinárneho poriadku. Sem patria tieto zmeny:

Článok 3 - doplnené definície pojmov - majstrovské stretnutie, pohárové stretnutie, súťažné stretnutie. Uvedené definície majú význam napr. pri aplikácii čl. 17 ods. 10 a čl. 37 ods. 9.

Článok 17 - precizované znenie disciplinárnej sankcie “pozastavenie výkonu športu” s dôrazom na jasné vymedzenie toho, že disciplinárna sankcia na počet stretnutí sa vykoná len v súťaži, v ktorej bola udelená (buď majstrovská súťaž alebo pohárová súťaž) resp. disciplinárna sankcia na časové obdobie sa vzťahuje na všetky súťaže. Zároveň je znenie článku upravené z hľadiska systematiky tak, aby bolo odseky týkajúce sankcie na počet stretnutí a na časové obdobie nasledovali za sebou.

Článok 25 - upravený názov disciplinárnej sankcie zákaz transferov s ohľadom na novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ.

Článok 26 - precizované znenie disciplinárnej sankcie “Odohrania stretnutia bez divákov” s tým, že disciplinárna komisia môže touto sankciou nariadiť odohranie stretnutia bez divákov len v určitom sektore.

Článok 34 ods. 15 - doplnené ustanovenie zvýrazňujúce právomoc disciplinárnej komisie pri ukladaní disciplinárnej sankcie ukladať konkrétnu sankciu podľa uváženia s ohľadom na osobitosti daného prípadu. V prípadoch, kde nie je uvedené slovné spojenie “ďalšie disciplinárne sankcie podľa tohto poriadku”, tam je disciplinárna komisia viazaná na výpočet disciplinárnych sankcií uvedených v osobitnej časti disciplinárneho poriadku.

Článok 35 ods. 6 - vypustené

Článok 37 ods. 4 - vypustená posledná veta, nakoľko najskôr sa vykoná sankcia za napomínania a potom na časové obdobie. Má to význam najmä v prípade, ak by výkon disciplinárnej sankcie na časové obdobie bol po polovici odpustený.

Článok 37 ods. 14 a 15 - nové odseky, ktorými sa precizuje úprava počítania napomínaní a výkonu disciplinárnej sankcie v prípadoch, keď došlo k prerušeniu súťažného stretnutia a jeho dohraniu by malo prísť v inom termíne a pod.

Článok 40 -  po novom sa umožňuje podmienečne upustiť od výkonu všetkých disciplinárnych sankcií, okrem sankcií za uložených bez prejednania. V tomto kontexte boli vypustené čl. 16 ods. 7, čl. 17 ods. 14, čl. 18 ods. 4, čl. 27 ods. 4 a čl. 28 ods. 3 - všetky poukazujúce na možnosť podmienečného upustenia od výkonu tejto sankcie.

Článok 42 - doplnená resp. precizovaná úprava premlčania disciplinárnych previnení reagujúc na koncepciu zákona o športe, kedy konanie vo veciach najzávažnejších previnení si vyžaduje čo najdlhšiu dobu premlčania resp. uvedené prípady, kedy sa plynutie premlčacej doby prerušuje.

Osobitná časť - skutkové podstaty disciplinárnych previnení -
predovšetkým upravená možnosť (už nie povinnosť) ukladať disciplinárne sankcie klubom resp. družstvám v menej závažných prípadoch - napr. čl. 47 ods. 4, čl. 48 ods. 4, čl. 50 ods. 5.

Článok 58 ods. 1. a 2. - doplnené slovné spojenie “ alebo na základe znakov či správania možno identifikovať príslušnosť ku klubu” - reakcia na aplikačnú prax, kedy sa kluby snažia zbaviť absolútnej zodpovednosti za svojich fanúšikov.

Článok 65 - nová skutková podstata - Poškodenie dobrého mena futbalu - reakcia na aplikačnú prax a reagujúc na novelizované znenie stanov SFZ.. bude sa postihovať akékoľvek konanie, ktoré nemožno podriadiť po ostatné skutkové podstaty a bude predovšetkým porušovať základné princípy futbalového hnutia - napr. neprípustné výroky na sociálnych sieťach, krivé obvinenie z korupcie (bez predloženia akýchkoľvek dôkazov) a pod.

Článok 66 - novelizované znenie, ktoré vzniklo spojením predmetu a účelu disciplinárneho konania, pričom do odsekov 1. a 2 boli doplnené základné procesné zásady.

Článok 76 - upravené znenie odsekov 1. a 2., pričom v prípade rozhodnutia disciplinárnej komisie pôjde o rozhodnutia, voči ktorým odvolanie nemá odkladný účinok, teda uložená disciplinárna sankcia sa musí vykonávať aj v prípade podania odvolania. Disciplinárna komisia však v osobitnom prípade podľa ods. 7 rozhodnúť o priznaní odkladného účinku.

Článok 81 ods. 2 - odvolanie má po novom odkladný účinok, okrem výnimiek, ktorou je napr. ustanovenie čl. 76, kedy sa jedná o konanie voči osobe, ktorá bola okamžite vylúčená vykázaná a pod., teda disciplinárna sankcia sa začína vykonávať ihneď po previnení.

Článok 86 - nové ustanovenie upravujúce konanie disciplinárnych orgánov v zmysle Jednotného disciplinárneho poriadku.

Okrem uvedeného došlo k zmene resp. k spresneniu názvoslovia u niektorých termínov, ktoré si vyžiadala najmä zmena terminológie Pravidiel futbalu, avšak bez akejkoľvek zmeny podstaty daného ustanovenia.

Novelizované znenie Disciplinárneho poriadku SFZ nadobudlo účinnosť dňa 15.06.2016.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.