Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

July 25, 2014

Zúčastnite sa súťaže v písaní esejí a vyhrajte účasť na konferencii Šport a právo 2014

BRATISLAVA (UčPS) - Zverejňujeme správu Učenej právnickej spoločnosti

 
 
 
 
Logo Učenej právnickej spoločnosti. Bratislava, 29. januára 2013.

Pôvodný článok na stránke www.ucps.sk

Súťaž v písaní esejí je určená všetkým, čo majú záujem o tematiku športového práva, a to bez ohľadu na to, či sú v tejto sfére verejne aktívni alebo nie. Štatút súťaže, jej pravidlá, formu esejí, ako aj samotné ceny, nájdete na stránke www.ucps.sk a www.futbalsfz.sk.

Do súťaže sa môžu zapojiť fyzické osoby vo veku od 18 rokov, a to bez ohľadu na ich štátne občianstvo, ako aj skupiny osôb pôsobiace v rámci verejných športových aktivít alebo športového práva. 

Súťaž poskytuje priestor praktizujúcim právnikom, ale napr. aj študentom práva na prezentovanie problémov v rámci športového práva, ako aj priestor na prezentáciu navrhovaných riešení – vlastných názorov, a to v nasledovných kategóriách:

  • Kategória "A" – "Šport a právo v podmienkach SR"
  • Kategória "B" – "Športové právo a jeho postavenie v právnom poriadku SR"
  • Kategória "C" – "Šport a právo – súkromnoprávne dimenzie"
  • Kategória "D" – "Šport a právo – verejnoprávne dimenzie"
  • Kategória "E" – "Prvé skúsenosti s aplikáciu zákona č. 1/2014 Z. z. - klady a zápory, teória vs. prax"

Včas doručené súťažné práce/príspevky posudzuje vyhlasovateľ súťaže, pričom vyhlasovateľ môže za týmto účelom kreovať hodnotiacu komisiu skladajúcu sa z viacerých jednotlivcov – odborníkov, ktorí pri hodnotení prác budú skúmať najmä nasledovné parametre: obsažnosť, náročnosť a celkové spracovanie témy; odborná stránka problematiky; výnimočnosť a jedinečnosť témy príspevku; prínos obsahu príspevku a multidisciplinárnosť príspevku. 

Veríme, že doručené práce budú predstavovať významný diskusný stimul pre samotnú konferenciu a sme presvedčení o tom, že závery konferencie a súťažné práce budú mimoriadne kvalitným výstupom pre orgány tvorby práva, ale aj športové kluby, profesionálnych športovcov a, samozrejme, pre všetkých právnikov pôsobiacich v tejto oblasti.

Každý, kto sa do súťaže zapojí, má možnosť ukázať sa v rovine 3P:

P-omenovať problém
P-oskytnúť riešenie
P-rezentovať názor 

Pridajte sa k nám, poskytnite nám Vaše 3P v súvislosti s témou športu a práva v Slovenskej republike a buďte jedným z tých, čo priložia ruku k dielu.  

Cieľom súťaže je smerovať záujem jednotlivcov a spoločnosti ku športu, resp. športovým aktivitám a súčasne prehlbovať odbornú, resp. spoločenskú relevanciu právnej úpravy verejných športových aktivít v podmienkach Slovenskej republike. Cieľom súťaže je poskytnúť odbornú platformu na získavanie, šírenie a výmenu právnych názorov a teórií súvisiacich so športovým právom v podmienkach Slovenskej republiky, ich kritická analýza, skúmanie súčasného stavu a úvah de lege ferenda so zámerom poukázať na nedokonalosti súčasnej právnej úpravy a poskytnúť ideové základy na realizáciu zmien v rámci tohto úseku právnej regulácie.

Štatút súťaže

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.