Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 6, 2016

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.10.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa zišiel výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom pravidelnom zasadnutí okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia VV UEFA,

- vzal na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov,

- schválil návrh na spoluprácu a podporu SFZ pri financovaní výstavby futbalovej akadémie v Dunajskej Strede,

- vzal na vedomie informáciu o realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného z programu UEFA HatTrick IV,

- schválil návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 18. november 2016,

- schválil návrh nominačnej listiny FIFA rozhodcov na rok 2017,

- schválil návrh Štatútu reprezentanta SR vo futbale,

- schválil návrh na úpravu Registračného formulára riadneho alebo pridruženého člena,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Smernice klubového licenčného systému mládeže,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Smernice klubového licenčného systému SFZ (vydanie 2015),

- vzal na vedomie správu o audite SGS licenčnej administratívy SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného systému v podmienkach SFZ,

- schválil návrh výšky sumy (1000 EUR) ako spoluúčasť na financovanie konferencie s názvom "Spoločenský boj proti diváckemu násiliu 2016", v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach,

- schválil návrh na prevod nehnuteľností zo Slovenského združenia telesnej kultúry v likvidácii na SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie september 2016,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.