Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

April 5, 2016

Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ zo dňa 5.4.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálna tlačová správa Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom pravidelnom zasadnutí 5.4.2016 v Bratislave torý okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov, v tejto súvislosti určil deň 30. máj 2016 za konečný termín na podpísanie zmluvy o spolupráci s mestami Prešov a Sereď,

- schválil návrh Zmluvy o dielo na realizáciu výstavby tréningového ihriska NTC Poprad,

- schválil návrh na zmenu počtu účastníkov projektu výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného z programu UEFA HatTrick IV. v pomere BFZ (2), ZsFZ (6), SsFZ (4) a VsFZ (5),

- schválil návrh na poskytnutie účelového finančného príspevku vo výške 150.000,- eur pre FK Spartak Bánovce nad Bebravou určeného na dobudovanie a rekonštrukciu futbalového areálu v Bánovciach nad Bebravou, a to formou refundácie už vynaložených a riadne vyúčtovaných nákladov,

- schválil návrh mimoriadneho príspevku na podporu amatérskeho futbalu pre regionálne futbalové zväzy,

- zvolal Konferenciu SFZ na deň 3. jún 2016 v Bratislave, v tejto súvislosti prerokoval a odporúčil delegátom konferencie SFZ návrh programu,

- návrhol delegátom konferencie SFZ udeliť čestné členstvo SFZ p. Jozefovi Markovi,

- schválil návrh na prijatie za riadneho člena SFZ Športové a vzdelávacie centrum Nové Zámky,

- schválil návrh na podmienečné udelenie a neudelenie licencií mládeže ÚTM a Grassroots,

- prerokoval návrh na zmenu a doplnenie RAPP SFZ v zmysle stanoviska FIFA a v zmysle zákona o športe, v tejto súvislosti vzal na vedomie pripomienky predsedu Matričnej komisie SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o úprave stanov SFZ a ostatných predpisov SFZ v súvislosti s implementáciou zákona o športe,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Rozhodcovského súdu SFZ za rok 2015,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2015,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Legislatívno-právnej komisie SFZ za rok 2015,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Komisie SFZ pre štadióny a ihriská za rok 2015,

- vzal na vedomie postup Disciplinárnej komisie SFZ pri vymáhaní rozhodnutí Rozhodcovského súdu SFZ a Komory SFZ pre riešenie sporov,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie marec 2016.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.