Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

June 3, 2016

Konferencia SFZ schválila reorganizáciu 2. ligy

BRATISLAVA (SFZ/JURAJ ČURNÝ) - V kongresovej sále hotela Holiday Inn rokoval najvyšší orgán Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 
Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik na konferencii SFZ. Bratislava, 3. jún 2016.

Rokovania najvyššieho orgánu Slovenského futbalového zväzu sa tradične začalo v slávnostnom duchu. Prezident SFZ Ján Kováčik privítal delegátov konferencie (zúčastnilo sa 85 z 87), čestného prezidenta SFZ Františka Laurinca, vedúceho oddelenia národných futbalových asociácií UEFA Thierry Favrea, hlavnú kontrolórku športu Alenu Fisterovú a ďalších hostí.

V úvode delegáti jednomyseľným hlasovaním prijali za čestného člena SFZ Jozefa Marka - legendu slovenského rozhodcovstva, ktorý viac ako 20 rokov bol členom komisie rozhodcov UEFA a stále sa aktívne podieľa na ďalšom rozvoji rozhodcovstva na národnej i medzinárodnej úrovni.

Konferencia ocenila aj ďalších jubilantov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenského futbalu. Peter Čerevka, Štefan Havlíček, Milan Lešický, Štefan Olšavský a Ján Pisár si pamätnú plaketu si prevzali z rúk prezidenta SFZ Jaána Kováčika a generálneho sekretára Jozefa Klimenta.

Konferencia rozhodla o zavedení členského pre všetkých členov SFZ, čo je podmienkou získania štátnej podpory v zmysle zákona o športe. Delegáti odsúhlasili výšku členského v rozmedzí od 3 do 10 EUR ročne pre individuálnych členov a 20 EUR pre futbalové kluby.

Mediálne určite najsledovanejším bodom programu bol návrh reorganizácie druhej najvyššej ligovej súťaže. Po bohatej diskusii delegáti odsúhlasili, že 2. liga od sezóny 2017/18 bude celoslovenská so 16 účastníkmi, pričom právo postupu doň získajú víťazi tretích líg riadených regionálnymi futbalovými zväzmi s podmienkou splnenia všetkých podmienok účasti, ktoré vyžadujú príslušné normy SFZ (Súťažný poriadok, Rozpis republikových súťaží).

Delegáti v ďalšom priebehu rokovania:

- novely stanov SFZ, volebného i rokovacieho poriadku, ktorých obsah bolo potrebné zosúladiť so zákonom o športe

- novelu registračného a prestupového poriadku SFZ, v ktorom boli zapracované pripomienky FIFA ako aj závery z rokovania pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberala pripomienkami z klubov, regionálnych i oblastných futbalových zväzov

- schválili návrh na kapitálový vstup SFZ do spoločnosti CITY ARÉNA SFZ, a.s. prevádzkujúcej futbalový štadión v Trnave,

- schválili účtovnú závierku, správu nezávislého audítora a návrhy na rozdelenie hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing za roky 2014 a 2015

- schválili návrh rozpočtu SFZ a SFZ Marketing na rok 2016

- schválil Ing. Editu Čechovú ako audítora pre vykonanie auditu ročnej uzávierky SFZ a SFZ Marketing za roky 2015 a 2016

- zvolili Pavla Šípoša za člena výkonného výboru SFZ (zástupcu amatérskehop futbalu za ZsFZ)

- potvrdil predsedu revíznej komisie SFZ Jána Liptáka ako kontrolóra SFZ a schválili návrh na výšku a spôsob jeho odmeňovania

- zvolili Jána Sváka za podpredsedu odvolacej komisie a člena dopingového senátu, Pavla Maloviča za člena dopingového senátu a Luciu Knappkovú za náhradníčku dopingového senátu odvolacej komisie SFZ.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.