Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

January 29, 2015

Odborná príprava pre získanie osvedčenia HU, BM v dňoch 26.-27.2.2015

BRATISLAVA (SFZ) - Informácia pre záujemcov o získanie osvedčenia pre hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov

 
 
 
 
Bezpečností manažéri a hlavní usporiadatelia klubov Corgoň ligy a II. ligy, ktorí sa zúčastnili školenia k Zákonu č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí. Senec, 13. marec 2014.

Na základe zákona č.1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenský futbalový zväz ako národný športový zväz organizuje odbornú prípravu hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov futbalových klubov pre splnenie podmienok zákona.

Odborná príprava bude realizovaná formou individuálnej prípravy uchádzačov (samoštúdium), pričom na samotnom školení budú uchádzači preškolení vo všetkých oblastiach odbornej prípravy, ktorá bude zameraná na najpodstatnejšie zmeny v organizovaní verejných športových podujatí a riešení teoretických a praktických situácií potrebných pre výkon činnosti hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra. V prílohe dokumentu Vám zasielame informáciu k vzorovým testom aj so správnymi odpoveďami z piatich oblastí (voľné testovanie), ako aj zoznam študijného materiálu, z ktorého boli testy vypracované. Odporúčame Vám preštudovať si vyššie uvedené podklady dopredu formou samoštúdia, čo je predpokladom úspešného zvládnutia testov a následne ústnej skúšky pred komisiou počas druhého dňa odbornej prípravy. Po úspešnom ukončení skúšky budú absolventom odbornej prípravy vydané osvedčenia hlavný usporiadateľ a bezpečnostný manažér.

Školenie sa uskutočv nasledovnom termíne:

26. - 27. február 2015 (začiatok o 09:30 hod. NTC Senec, Rybárska ul. č. 29, Senec)

Po naplnení kapacity kurzu 25 účastníkov (kapacita bude napĺňaná podľa poradia podaných prihlášok) budú ďalší prihlásení presunutí do ďaľšieho termínu (o čom budú upovedomení e-mailom). 

Po ukončení teoretickej a praktickej časti odbornej prípravy absolventi absolvujú  záverečné skúšky (posledný deň školenia), ktoré sa skladajú z testu a ústnej časti. Po úspešnom absolvovaní oboch častí skúšky bude vydané absolventom osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

V cene je zahrnutá odborná príprava v rozsahu dvoch vyučovacích dní, vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti.

V rámci školenia je možné podľa záujmu zabezpečenie stravovania v Hoteli Senec. Ubytovanie je potrebné si vybaviť individuálne v Hoteli Senec alebo v inom hotelovom zariadení.

Záväznú prihlášku a vzory tlačív si môžete stiahnuť tu: ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

K prihláške žiadateľ priloží v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z.:
1. doklad o zdravotnej spôsobilosti - §13, ods. 1, Tu    
2. doklad o bezúhonnosti vo forme čestného vyhlásenia - §13, ods. 2, Tu
3. potvrdenie o praxi (počet rokov praxe spočívajúcej v podieľaní sa na organizovaní podujatí) - §10 ods. 2 písm. e)..Tu

Vyplnenú a potvrdenú prihlášku s prílohami zašlite na adresu SFZ (poštou, faxom: +421248206099 alebo v elektronickej forme (skenovanú) na adresu peter.france@futbalsfz.sk v termíne do 20. februára 2015. Spolu s potvrdením o prijatí záväznej prihlášky Vám bude zaslaná faktúra o výške úhrady, kde ako variabilný symbol udávajte číslo faktúry. Cena je 60,- EUR (spolu - školenie a strava podľa Vášho záujmu).

Úhradu poplatku realizujte výlučne bankovým prevodom na účet: 
5017019990/0900, IBAN: SK5109000000005017019990.

Termín platby je potrebné dodržať z dôvodu zaradenia do odbornej prípravy. Faktúra a príjmový doklad Vám budú odovzdané na školení. 

Cena za odbornú prípravu: 60,00 € 

V cene je zahrnutá odborná príprava v rozsahu dvoch vyučovacích dní, vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti.

Pozvánka na odbornú prípravu a program

Informácia odbornej komisie k jednotným pravidlám pre používanie testov na prípravu a skúšku uchádzačov 

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.