Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

August 4, 2015

SFZ a ÚLK pripravili projekt odbornej prípravy usporiadateľov dvoch najvyšších ligových súťaží

BRATISLAVA (SFZ/ÚLK) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu a Únie ligových klubov

 
 
 
 

SFZ a ULK v súvislosti s implementáciou zákona č. 1/ 2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre zabezpečovanie ochrany, bezpečnosti a komfortu pre fanúšikov v dvoch najvyšších futbalových súťažiach, kde v rámci zabezpečovania pokojného a nerušeného priebehu podujatia je povinnosť športového zväzu vyškoliť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb (hlavných usporiadateľ a bezpečnostný manažér) profesionálnych členov usporiadateľskej služby na pozíciách usporiadateľ.

Projekt bol spracovaný SFZ a ULK v spolupráci s odbornou komisiu, ktorú v zmysle zákona vymenoval na obdobie dva roky prezident Policajného zboru a ktorá vypracovala metodické usmernenie pre školiteľov – odborne spôsobilé osoby, ktoré sú držiteľom osvedčenia hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra.

1) Hlavné ciele projektu:

1) Vyškoliť a otestovať formou testu v období od 01.08.2015 do 31.12.2015 prostredníctvom odborne spôsobilých osôb hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov futbalových klubov FL a DBL usporiadateľov futbalových klubov (získanie preukazu usporiadateľa).

2) Zvýšiť profesionálne postavenie člena usporiadateľskej služby pre zabezpečenie ochrany, bezpečnosti a komfortu pre divákov v dvoch najvyšších futbalových súťažiach, a najmä ich činnosť zamerať na prevenciu, ochranu a komfort.

3) Poukázať na iniciatívu SFZ, ÚLK a klubov FL a DBL k zvýšovaniu komfortu, služieb  a starostlivosti pre svojich fanúšikov, vzdelávanie členov usporiadateľskej služby (usporiadateľ) , čo im zabezpečí príjemné a bezpečné prostredie a dobrý športový zážitok z podujatia.

4) Systematické vzdelávanie členov usporiadateľskej služby v 5 oblastiach (právna oblasť, verbálna a neverbálna komunikácia, poskytnutie prvej pomoci, zabezpečenie požiarnej ochrany a zvýšenie vedomostí v praktických a modelových situáciách).

2) Postup pri projekte:

Na základe metodického odporúčania odbornej komisie (v prílohe projektu), ktoré upravuje jednotný postup pre odbornú prípravu uchádzačov o výkon činnosti usporiadateľa a pre získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti usporiadateľa v súlade s ustanoveniami zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon").

Odborne spôsobilá osoba po splnení podmienok metodického odporúčania (hlavný usporiadateľ alebo bezpečnostný manažér futbalového klubu FL a DBL) požiada bezpečnostného manažéra SFZ prostredníctvom písomnej alebo elektronickej žiadosti o vygenerovanie a zaslanie písomného testu a správnych odpovedí ku skúškam uchádzačov, pre získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti usporiadateľa. Žiadosť zašle na emailovú adresu peter.france@futbalsfz.sk alebo isbsp@futbalsfz.sk.

3) Vyhodnotenie projektu

SFZ prostredníctvom zodpovednej osoby bezpečnostného manažéra spracuje po ukončení projektu do 31.01.2016 pre VV SFZ stručnú písomnú správu, kde uvedie relevantné skutočnosti, týkajúce sa vyškolenia počtu usporiadateľov prostredníctvom odborne spôsobilých osôb (hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov) futbalových klubov FL a DBL ich využitie v praxi.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.