Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 12, 2014

SFZ postupoval pri verejnej súťaži v súlade so zákonom

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálne stanovisko Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

V nadväznosti na vyhlásenie Ing. Antona Bezáka PhD., konateľa spoločnosti INGSTEEL spol. s r.o. zo dňa 4.9.2014 sa Slovenský futbalový zväz, ako zadávateľ verejnej súťaže o nadlimitnú zákazku "Stavebné práce - Rekonštrukcia, modernizácia a budovanie futbalových štadiónov", rozhodol reagovať na uvedené vyhlásenie a uviesť niektoré informácie v ňom uvedené na správnu mieru.

V prvom rade je potrebné uviesť, že proces verejného obstarávania prebehol od začiatku po uzavretie zmluvy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené zverejnením v Úradnom vestníku 2013-S 223-387597 dňa 16.11.2013.

Od tohto dátumu do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk požiadalo o poskytnutie súťažných podkladov 31 záujemcov. V lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia predmetného Oznámenia v Úradnom vestníku ani jeden zo záujemcov neuplatnil zákonom stanovený revízny postup – podanie žiadosti o nápravu proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4 (viď § 136 ods. 1 písm. a) zákona), a to ani jeden z členov združenia INGSTEEL & METROSTAV (ďalej len združenie) napriek tomu, že všetci traja členovia združenia (vrátane organizačnej zložky METROSTAV Slovensko) požiadali samostatne o súťažné podklady.

V lehote na predkladanie ponúk obdržal zadávateľ zákazky 11 žiadostí o vysvetlenie (z toho INGSTEEL v počte 6 a METROSTAV v počte 2), na ktoré odpovedal súhrnne v 8 samostatných vysvetleniach. Niektoré vysvetlenia obsahovali aj požiadavku na vysvetlenie podmienok účasti, ktorá je vo vyhlásení INGSTEEL definovaná vo forme citujeme: "Už v procese verejného obstarávania sme upozorňovali na podmienku verejného obstarávateľa definovanú ako ...Minimálne jedna referencia na dielo (tribúna vrátane sedačiek) zhodná s predloženým návrhom v rámci ponúk a s kapacitou minimálne 2000 miest...", ktorú z hľadiska verejného obstarávania bolo možné považovať za diskriminačnú...". K uvedenému uvádzame len toľko, že podľa zákona nie je možné uplatniť revízny postup prostredníctvom "Upozornenia".

Vo vysvetleniach zadávateľ zákazky opätovne potvrdil znenie pôvodne zadaných podmienok účasti, a ani voči jednému vysvetleniu ani jeden zo záujemcov neuplatnil zákonom stanovený postup – podanie žiadosti o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk (viď § 136 ods. 1 písm. b) zákona). Podotýkame, že obaja členovia združenia samostatne požiadali o vysvetlenia, proti ktorým mohli uplatniť žiadosť o nápravu a v prípade zamietnutia námietku proti podmienkam účasti.

V lehote na predkladanie ponúk viacerí záujemcovia avizovali zrušenie svojej účasti v predmetnom verejnom obstarávaní bez uvedenia dôvodu, avšak zadávateľ zákazky sa domnieva, že dôvodom bol buď nedostatok odborných a technických skúseností, alebo technická a dokumentačná náročnosť a časové hľadisko.

V priebehu hodnotenia ponúk časť Ostatné zadávateľ zákazky v súlade so zákonom hodnotil splnenie podmienok účasti ponúk z predložených dokladov, pričom združenie využilo ustanovenie § 32 ods. 11 zákona a predložilo čestné vyhlásenie, ktoré však nebolo v súlade s formulárom uvedeným v prílohe č. 4 súťažných podkladov. Napriek tomu ho zadávateľ zákazky akceptoval, ale uvedené čestné vyhlásenie zároveň neobsahovalo dostatočné informácie pre nediskriminačné vyhodnotenie splnenia podmienok účasti jednotlivých uchádzačov na základe predložených dokladov.

Z tohto dôvodu komisia rozhodla o tom, že požiada združenie o vysvetlenie čestného vyhlásenia, čo formulovala v žiadosti o vysvetlenie zo dňa 22.1.2014, v ktorom uviedla:

"Žiadam Vás o doplnenie predloženého dokladu Čestné vyhlásenie o všetky konkrétne relevantné skutočnosti vrátane presného uvedenia požiadaviek na minimálne štandardy jednotlivých podmienok účasti podľa prílohy č. 1 tak, aby bolo možné v plnom rozsahu vyhodnotiť splnenie podmienok účasti k lehote na predkladanie ponúk. Z prílohy č. 1 vyplýva, že čestné vyhlásenie neobsahuje údaje, z ktorých by bolo možné kvalifikovane posúdiť, či a ako plníte podmienky účasti, stanovené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, a vzhľadom na to nie je možné uplatniť záväzné právne stanovisko č. 16/2013 k preukazovaniu splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, pretože čestné prehlásenie neobsahuje údaje, z ktorých by bolo možné vyhodnotiť splnenie podmienok účasti alebo ktoré by bolo možné preveriť, alebo spochybniť."

Uchádzač následne predložil doklady a prehlásenia, ktoré nezodpovedali dokladom definovaným a požadovaným v Oznámení i napriek tomu, že zadávateľ zákazky po predložení dokladov opätovne požiadal o dodatočné vysvetlenie týkajúce sa splnenia podmienky účasti týkajúcej sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 27 os. 1 písm. a) ako aj § 28 ods. 1 písm. b) zákona. Opätovne upozorňujeme na skutočnosť, že zadávateľ zákazky nepožadoval predloženie dokladov, ale iba doplnenie čestného vyhlásenia.

Zadávateľ zákazky je povinný dodržiavať príslušné ustanovenia zákona a vzhľadom na vyššie uvedené presne špecifikoval doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, t.j. postupoval v súlade s ustanovením § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona. Rovnako správne postupoval pri posudzovaní dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, pretože podľa § 33 ods. 1 zákona "verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania".

Z vyššie uvedených dôvodov vylúčenie združenia nespočívalo v spochybňovaní jeho schopnosti a spôsobilosti splniť predmet zákazky, ale výhradne v uplatnení zákonných ustanovení pri vyhodnotení dokladov, ktorými združenie preukazovalo splnenie podmienok účasti.

Podľa platného postupu pri hodnotení predložených ponúk sa otvára časť Kritériá iba u tých ponúk, ktoré neboli vylúčené, preto obálka s časťou Kritériá združenia zostala zatvorená ako súčasť dokumentácie z verejného obstarávania. Zadávateľ zákazky takto nemá možnosť konfrontovať vyhlásenia a vyjadrenia predstaviteľov spoločnosti INGSTEEL týkajúce sa výhodnosti ponuky tohto uchádzača z hľadiska všetkých kritérií hodnotenia ponúk.

Uchádzač zákonným spôsobom podal námietku proti vylúčeniu podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona, aj keď sa domnievame, že námietka de facto smerovala proti podmienkam účasti podľa § 138 ods. 2 písm. a) zákona, voči ktorým uchádzač neuplatnil žiadosť o nápravu, ktorej bolo možné vyhovieť, čím sa pripravil o možnosť uplatniť námietku proti podmienkam účasti.

O námietke bolo právoplatne rozhodnuté v súlade so zákonom v rámci námietkového konania podľa § 138 zákona, ako aj v rámci odvolacieho konania podľa § 142 zákona. Proti rozhodnutiu Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len rada) je možné podať žalobu o preskúmaní rozhodnutia rady.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa Slovenský futbalový zväz k vyhláseniam spoločnosti INGSTEEL ďalej vyjadrovať nebude.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.