Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 6, 2016

SFZ pripravuje školenie hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov klubov

BRATISLAVA (SFZ) - Dvojdňová odborná príprava sa uskutoční 25.-26.10. v NTC Senec

 
 
 
 
Záber zo semináru hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a koordinátorov styku s fanúikmi klubov dvoch najvyšších ligových súťaží. Senec, 12. február 2016.

Slovenský futbalový zväz pripravuje v dňoch 25.-26.10.2016 školenie (odbornú prípravu) pre hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov futbalových klubov. Odborná príprava obsahuje teoretickú prípravu a praktickú prípravu zameranú na získanie vedomostí, schopností a zručností v týchto oblastiach:

- právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí,

- verbálna a neverbálna komunikácia,

- základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci,

- základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zabezpečenie požiarnej ochrany,

- praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií.

Súčasťou odbornej prípravy je aj predpísaná skúška - skladá sa z písomnej časti vo forme testu a ústnej časti. Ústna časť skúšky sa vykonáva až po úspešnom absolvovaní písomnej časti pred komisiou, ktorej členov vymenúva a odvoláva národný športový zväz. Členmi komisie sú príslušník Policajného zboru, zástupca obce a zástupca národného športového zväzu, prípadne ďalšie odborne spôsobilé osoby.

Po úspešnom vykonaní skúšky bude uchádzačovi vydané osvedčenie hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra.

Pozvánka

Program

Záväzná prihláška

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Potvrdenie o praxi

Čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Informácia odbornej komisie k jednotným pravidlám pre používanie testov na prípravu a skúšku uchádzačov

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.