Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 14, 2015

Stanovisko Výkonného výboru SFZ k výrokom Vladimíra Sotáka

BRATISLAVA (SFZ) - Tlačová správa Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor SFZ vzhľadom k medializovaným výrokom p. Vladimíra Sotáka pri otvorení zrekonštruovaného štadióna v Podbrezovej o "poškodení" resp. "obratí" Podbrezovej o 1 750 000 EUR v rámci programu modernizácie, rekonštrukcie a výstavby futbalových štadiónov uverejnených v denníku Plus 1 deň v článku Mecenáš futbalovej Podbrezovej Soták: Zväz nás obral o milióny konštatuje že:

1. Výber miest do vládneho programu modernizácie, rekonštrukcie a výstavby futbalových štadiónov bol prijatý uznesením vlády SR č. 115 z 27. februára 2013.

2. O rozdelení peňazí z vládneho programu modernizácie, výstavby a rekonštrukcie futbalových štadiónov rozhodol najvyšší orgán SFZ - konferencia a to v júli 2013. Za predložený návrh hlasovalo 82 z 83 delegátov konferencie SFZ. Za tento návrh hlasoval aj prítomný zástupca klubu ŽP Šport Podbrezová, ktorý ani v rámci diskusie voči návrhu nevzniesol nijakú pripomienku. Samotnú filozofiu i spôsob realizácie uvedeného programu pripravil SFZ a vláda SR sa s ním stotožnila. Doterajšiu spoluprácu vlády SR a SFZ na tomto programe vysoko ocenil na tlačovej konferencii, ktorá sa konala dňa 21. augusta 2015 aj premiér Robert Fico.

3. Podbrezová dostala v prepočte na obyvateľa druhú najvyššiu dotáciu.

4. V čase rozhodovania o rozdelení prostriedkov z vládneho programu hrala Podbrezová 2. ligu.


SFZ dbá na rešpektovanie stanov SFZ všetkých svojich členov, v tomto prípade najmä:

čl. 41 (Konferencia), ods. 1:

Konferencia je najvyšším zastupiteľským orgánom SFZ, ktorý má legitimitu prijať najzávažnejšie rozhodnutia futbalového hnutia v SR.

čl. 7 (Vzťahy v SFZ), ods. 1 až 4:

1. SFZ, jeho orgány a členovia podporujú priateľské medziľudské vzťahy medzi svojimi členmi, klubmi, funkcionármi a hráčmi, ako aj v celom futbalovom hnutí.

2. SFZ, jeho orgány, funkcionári a ostatní členovia SFZ sú povinní dodržiavať stanovy a ostatné predpisy SFZ, FIFA, UEFA, pravidlá hry (futbal, futsal, plážový futbal) a rozhodnutia FIFA, UEFA, ako aj záväzné rozhodnutia medzinárodných aj vnútroštátnych orgánov rozhodovania sporov, rešpektovať princípy uvedené v článku 5 odseku 2, ako aj v článku 5 odseku 3 tam, kde je ich použitie výslovne stanovené, ako aj zásady lojality, čestnosti a športového správania, poznať a dodržiavať zásady športovej etiky a etický kódexu futbalu.

3. Každý člen SFZ je povinný osobitne dbať na dobré meno slovenského futbalu a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť.

4. Porušenie povinností uvedených v tomto článku, ako aj ostatných povinností vyplývajúcich z týchto stanov, sú disciplinárnymi previneniami, ktoré je možné postihnúť v disciplinárnom konaní.

čl. 10 (záväznosť rozhodnutí orgánov SFZ), ods. 1:

Právoplatné rozhodnutie orgánu SFZ, ktoré bolo vydané v súlade so stanovami a ostatnými predpismi SFZ v rámci jeho právomoci, je pre všetkých členov tohto orgánu, ako i pre všetkých členov SFZ, ktorým je určené, záväzné.

čl. 10, ods. 2:

Člen SFZ je povinný rešpektovať rozhodnutia SFZ a jeho orgánov. Člen SFZ zabezpečí dodržiavanie rozhodnutí SFZ a jeho orgánov aj vo vzťahu ku všetkým osobám podliehajúcim právomoci člena SFZ.

čl. 11 (Predpisy členov SFZ), ods. 3:

Členovia SFZ sú povinní rešpektovať všetky právoplatné rozhodnutia orgánov SFZ o záležitostiach týkajúcich sa ich členstva. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ich právnu formu a organizačnú štruktúru.

čl. 5 (Princípy uplatňované v rámci činnosti SFZ), ods. 2, písm. a):

Princíp fair play - konanie v súlade s etickými princípmi, ktoré sú v protiklade s koncepciou športového víťazstva za každú cenu, princípmi, ktoré podporujú integritu a rovnosť príležitostí pre všetkých súťažiacich, a zdôrazňujú úctu k človeku ako k osobnosti a hodnotu každého jednotlivca účastného na športovom podujatí.


VV SFZ o návrhu stanoviska k výrokom p. Vladimíra Sotáka hlasoval nasledovne:

Hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.