Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

May 3, 2016

Vyhlásenie doplňovacích volieb do výkonného výboru a odvolacej komisie SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam volebnej komisie Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

 

Volebná komisia Slovenského futbalového zväzu

  1. vyhlasuje doplňujúce voľby podpredsedu Odvolacej komisie SFZ, ktorý bude zároveň členom dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ spĺňajúcim podmienky podľa § 92 ods. 2 písm. a) Zákona o športe (právnik).

  2. vyhlasuje doplňujúce voľby člena Odvolacej komisie SFZ, ktorý bude členom dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ a jeho náhradníka spĺňajúcich podmienky podľa § 92 ods. 2 písm. b) Zákona o športe (lekár alebo farmaceut).

  3. vyhlasuje doplňujúce voľby člena Výkonného výboru SFZ – zástupcu amatérskeho futbalu za Západoslovenský futbalový zväz.

  4. vyzýva členov Slovenského futbalového zväzu, aby návrhy kandidátov na uvedené funkcie volené konferenciou, ktoré majú náležitosti podľa čl. 2 ods. 5, 6, 7 a 8 volebného poriadku Slovenského futbalového zväzu, doručili do 27. mája 2016 generálnemu sekretárovi Slovenského futbalového zväzu.

Odôvodnenie

Podľa čl. 52 písm. d) stanov SFZ výkonný výbor pripravuje a zvoláva zasadnutia konferencie.

Podľa čl. 47 ods. 13 stanov SFZ doplňujúce voľby do orgánov SFZ volených konferenciou riadi volebná komisia.

Podľa čl. 57 ods. 1 prvej vety stanov SFZ volebná komisia pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov SFZ a členov orgánov SFZ, okrem voľby členov volebnej komisie, ktorých podľa týchto stanov volí konferencia, kontroluje priebeh týchto volieb a vyhlasuje ich výsledky.

Podľa navrhovaného čl. 42 ods. 3 písm. e) stanov SFZ konferencia volí a odvoláva členov dopingového senátu odvolacej komisie, ktorý rozhoduje v druhom stupni vo veciach porušenia antidopingových pravidiel.

Podľa čl. 43 ods. 2 písm. h) stanov SFZ konferencia volí a odvoláva prezidenta a ostatných členov výkonného výboru.

Podľa čl. 32 ods. 1 písm. a) a b) stanov SFZ člen SFZ má právo navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v rámci SFZ, ak tieto stanovy neupravujú inak, a byť navrhnutý za kandidáta na volenú funkciu v rámci SFZ, ak tieto stanovy neupravujú inak.

Podľa čl. 37 ods. 1 stanov SFZ za člena orgánu SFZ alebo za náhradníka člena orgánu SFZ môže byť zvolená alebo ustanovená fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

a) individuálne členstvo v SFZ; podmienka individuálneho členstva v SFZ kandidáta na volenú funkciu sa považuje za splnenú podaním prihlášky za individuálneho člena SFZ,

b) spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení,

c) bezúhonnosť (článok 30 odsek 6),

d) súhlas s kandidatúrou.

Podľa čl. 47 ods. 14 stanov SFZ prípravu a priebeh volieb na konferencii upravujú volebný poriadok a rokovací poriadok, ktoré sa primerane použijú aj pri voľbe predsedov a členov orgánov SFZ volených výkonným výborom, ak tieto stanovy nestanovujú inak.

Podľa čl. 2 ods. 3 volebného poriadku Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „VP“) kandidát na volenú funkciu musí spĺňať základné podmienky uvedené v čl. 37 ods. 1 stanov.

Podľa čl. 2 ods. 4 písm. a) VP člen SFZ je oprávnený písomne (čl. 2 písm. j. stanov) navrhnúť kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr 7 dní pred zasadnutím konferencie.

Podľa čl. 2 ods. 5 VP návrh kandidáta musí obsahovať:

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,

c) emailový kontakt na komunikáciu s kandidátom.

Podľa čl. 2 ods. 6 VP k návrhu kandidáta je potrebné pripojiť nasledovné prílohy:

a) stručný životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom i športovom pôsobení,

b) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, emailový kontakt) v SFZ v súvislosti s voľbami,

c) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu konferencie,

d) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za člena,

e) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony bez obmedzení,

f) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (čl. 30 ods. 6 stanov), a 

g) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou.

Podľa čl. 2 ods. 7 druhej vety VP podmienky uvedené v odseku 6 písm. d) až f) sú splnené aj riadnym vyplnením a odoslaním registračného formulára pri podaní prihlášky za člena.

Podľa čl. 2 ods. 8 prvej vety VP písomný návrh podľa odsekov 4 a 5 podpísaný členom alebo štatutárnym orgánom člena spolu s prílohami podľa odseku 6 je potrebné doručiť v stanovenej lehote generálnemu sekretárovi.

Podľa čl. 2 ods. 9 VP návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí lehoty stanovenej v odseku 4. Do tejto lehoty sa deň volieb nezapočítava. Lehota na predloženie návrhov uplynie o 24:00 hod. posledného dňa na predloženie návrhov. Generálny sekretár oznámi obvyklým spôsobom deň, ktorý je posledným dňom na predkladanie kandidatúr. Podklady ku návrhu podľa odseku 6 je možné doplniť aj po uplynutí stanovenej lehoty.

Podľa čl. 2 ods. 12 VP kandidát na volenú funkciu zaradený do zoznamu kandidátov sa zúčastňuje na zasadnutí konferencie, na ktorej sa konajú voľby, spravidla osobne ako pozvaný hosť alebo delegát. Na zasadnutí výkonného výboru, na ktorom sa konajú voľby, sa kandidát zúčastňuje ako pozvaný hosť, ak tak rozhodne výkonný výbor alebo prezident. Pozvaný kandidát môže svoju neúčasť na zasadnutí orgánu, na ktorom sa konajú voľby, ospravedlniť iba zo závažných dôvodov.

Podľa čl. 9 ods. 1 rokovacieho poriadku Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „RP“) zasadnutie konferencie zvoláva výkonný výbor v súlade so stanovami, rokovacím poriadkom a volebným poriadkom tak, aby mohli byť dodržané všetky lehoty stanovené na vykonanie úkonov pred zasadnutím konferencie.

Podľa čl. 9 ods. 2 RP volebná komisia zvoláva zasadnutie volebnej konferencie podľa stanov a volebného poriadku.

Podľa čl. 9 ods. 6 RP doručenie návrhu kandidáta na volenú funkciu a jeho náležitosti upravuje článok 2 volebného poriadku.

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „SFZ“) 5. apríla 2016 schválil uznesenie č. 47/16 VV SFZ, ktorým schválil návrh na zvolanie konferencie SFZ na 3. júna 2016 do Bratislavy. Podľa predbežného programu konferencie SFZ má konferencia voliť členov dopingového senátu odvolacej komisie, ktorý rozhoduje v druhom stupni vo veciach porušenia antidopingových pravidiel.

Na základe vyššie uvedených ustanovení stanov SFZ, RP a VP a citovaného uznesenia VV SFZ volebná komisia SFZ schválila 3. mája 2016 svoje uznesenie č. 11, ktorým vyhlásila doplňujúce voľby podpredsedu Odvolacej komisie SFZ, ktorý bude zároveň členom dopingového senátu odvolacej komisie a člena odvolacej komisie SFZ, ktorý bude členom dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ a jeho náhradníka, spĺňajúci podmienky podľa § 92 ods. 2 Zákona o športe a člena Výkonného výboru SFZ – zástupcu amatérskeho futbalu za Západoslovenský futbalový zväz volených konferenciou SFZ a zvolala konferenciu SFZ na 3. júna 2016 do Bratislavy a vyzvala členov SFZ, aby si uplatnili svoje právo a navrhli svojich kandidátov na funkcie volené konferenciou a tieto návrhy vrátane príloh podľa čl. 2 ods. 6 VP doručili v stanovenom termíne generálnemu sekretárovi SFZ.

V Bratislave, 3. mája 2016

JUDr. Anton Obert
predseda volebnej komisie SFZ


Volebný poriadok SFZ

Rokovací poriadok SFZ

Stanovy SFZ

Prihláška za individuálneho člena SFZ

Formulár na návrh kandidáta

 

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.