Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

May 13, 2016

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na dodanie úžitkového motorového vozidla

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka
vyhlasuje ku dňu 13.05.2016

obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na dodanie
úžitkového motorového vozidla
a
vyzýva záujemcov na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy za nasledujúcich súťažných podmienok:

Podmienky súťaže

I. Vyhlasovateľ:

Názov: Slovenský futbalový zväz
Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
IČO: 00 687 308
IČ DPH: SK 2020898913
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, č.: VVS/1-909/90-91
V mene ktorého koná: Ján Kováčik, prezident
Kontaktná osoba pre bližšie informácie ohľadom obchodnej verejnej súťaže: Michal Kalný
E-mail: michal.kalny@futbalsfz.sk 

II. Spôsob vyhlásenia súťaže:

Vyhlasovateľ uverejní informáciu o vyhlásení súťaže prostredníctvom úradnej správy SFZ a súťažné podmienky prostredníctvom internetovej stránky SFZ.

III. Zámer vyhlasovateľa:

a) Vyhlasovateľ má zámer použiť dodané motorové vozidlo (úžitkové) na prepravu materiálu pre potreby futbalových reprezentácií a logistiku pri organizácii futbalových stretnutí.

b) Motorové vozidlo musí spĺňať aspoň nasledujúce požiadavky:
Úžitkové vozidlo:

 • Počet sedadiel okrem vodiča: 2,
 • Druh paliva: nafta,
 • Objem nákladového priestoru: 9 a viac m3,
 • Kompletné sady letných a zimných pneumatík vrátane diskov (letný/zimný komplet). Pneumatiky nesmú byť staršie ako 9 mesiacov.
 • Doplnkové požiadavky na výbavu: rádio, klimatizácia, zadné parkovacie senzory, tempomat, centrálne zamykanie, funkcia denného svietenia, predné hmlové svetlá, vyhrievané čelné sklo.
 • Farba vozidla : nemetalická biela

IV. Požadovaný záväzok:

Vyhlasovateľ od navrhovateľa požaduje, aby sa v návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zaviazal:

a) dodať vyhlasovateľovi motorové vozidlo spĺňajúce všetky minimálne požiadavky stanovené vyhlasovateľom podľa bodu III. písm. b),

b) k lehote dodania motorového vozidla do termínu 04.07.2016,

c) k cene motorového vozidla, ktoré v rámci návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predložil vyhlasovateľovi ako konečnú cenu, k zaplateniu zmluvnej pokuty minimálne vo výške 10 % z ceny motorového vozidla v prípade nedodržania záväzkov podľa bodu a) alebo b) tohto článku.

V. Súťažný návrh:

a) Súťažný návrh musí obsahovať:

 1. návrh kúpnej zmluvy – predloženie návrhu v písomnej forme v originálnom vyhotovení podpísanom štatutárnym orgánom navrhovateľa alebo inej osoby oprávnenej uzatvárať predmetnú zmluvu a elektronickú kópiu v PDF formáte,
 2. požadovanú dokumentáciu podľa bodu V. písm. b).

K návrhu je navrhovateľ povinný priložiť tieto doklady:

 

 1. výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo iný doklad preukazujúci oprávnenosť navrhovateľa k plneniu požadovaného záväzku dodať motorové vozidlá,
 2. informáciu o celkovej výbave motorových vozidiel,
 3. technickú špecifikáciu motorových vozidiel,
 4. identifikačné údaje navrhovateľa s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta podnikania, mena kontaktnej osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy kontaktnej osoby,
 5. čestné vyhlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami určenými vyhlasovateľom,
 6. čestné vyhlásenie navrhovateľa o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke,
 7. navrhovateľ môže priložiť iné podklady, ktoré považuje za relevantné.

c) Informácie, ktoré navrhovateľ v návrhu označí za dôverné, nebudú zverejnené a budú použité výhradne pre účely posudzovania a hodnotenia súťaže.

d) Predložený návrh nebude zaradený do súťaže, ak obsah návrhu nezodpovedá stanoveným súťažným podmienkam alebo ak k návrhu nie je priložená požadovaná dokumentácia.

e) Na návrh, ktorého obsah nezodpovedá súťažným podmienkam alebo neobsahuje požadovanú dokumentáciu, sa neprihliada.

f) Návrhy doručené na adresu vyhlasovateľa sa navrhovateľom po ukončení súťaže nevracajú. Vyhlasovateľ si ich ponechá ako súčasť dokumentácie k súťaži.

g) Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

Priebeh súťaže

VI. Spôsob podávania návrhov:

a) Písomný návrh na uzavretie zmluvy spoločne s požadovanou dokumentáciou je navrhovateľ povinný doručiť v riadne uzatvorenej obálke do sídla vyhlasovateľa najneskôr v posledný deň súťažnej lehoty stanovenej v bode VII.

b) Návrh sa považuje za riadne doručený, ak ho navrhovateľ doručí do sídla vyhlasovateľa osobne alebo doporučenou poštou. Súčasne je navrhovateľ povinný zaslať v súťažnej lehote kópiu návrhu elektronicky v PDF formáte na e-mailovú adresu: michal.kalny@futbalsfz.sk.

c) Obálku, v ktorej sa návrh zasiela je navrhovateľ povinný zreteľne označiť heslom: "SÚŤAŽ". V prípade elektronickej správy je navrhovateľ povinný v predmete správy uviesť heslo: "SÚŤAŽ".

VII. Lehota na podávanie návrhov (súťažná lehota):

a) Súťažná lehota sa začína dňom vyhlásenia súťaže 13.05.2016 a končí 10. 06. 2016.

b) Na návrh, ktorý je vyhlasovateľovi doručený mimo súťažnej lehoty, sa neprihliada.

c) Navrhovateľ nie je oprávnený svoj návrh odvolať po predložení svojho návrhu vyhlasovateľovi súťaže.

VIII. Kritériá pre hodnotenie návrhov:

a) Výberová komisia stanovená vyhlasovateľom vyberie spomedzi súťažných návrhov návrh, ktorý vyhlasovateľovi najviac vyhovuje.

b) Pri hodnotení súťažných návrhov výberová komisia prihliada najmä na cenovú ponuku predloženú navrhovateľom.

c) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požiadať navrhovateľa o vysvetlenie predloženého návrhu.

d) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky súťažné návrhy.

IX. Výberová komisia:

a) Výberová komisia má 5 členov menovaných štatutárnym orgánom vyhlasovateľa. Výberová komisia dohliada na splnenie súťažných podmienok zo strany navrhovateľov a rozhoduje o zaradení, resp. nezaradení návrhu medzi súťažné návrhy.

b) Výberová komisia rozhodne najneskôr dňa 15. 06. 2016 o vybranom návrhu, resp. o odmietnutí všetkých súťažných návrhov.

c) O najvhodnejšom návrhu sú členovia výberovej komisie povinní hlasovať. Každý člen výberovej komisie má jeden hlas. Návrh je schválený, ak zaň zahlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň 3 členovia výberovej komisie.

X. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:

a) Vyhlasovateľ sa zaväzuje najneskôr do 21. 06. 2016 oznámiť prostredníctvom internetovej stránky vybraný návrh, resp. skutočnosť, že vyhlasovateľ využíva svoje právo podľa bodu VIII. písm. d) a odmieta všetky súťažné návrhy.

b) Vyhlasovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže oznámiť navrhovateľom, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli.

XI. Vybraný návrh:

a) Vyhlasovateľ sa zaväzuje prijať návrh, ktorý v súťaži kvalifikovaným spôsobom vybrala výberová komisia.

b) Vyhlasovateľ sa zaväzuje uzatvoriť s víťazom súťaže kúpnu zmluvu bez zbytočného odkladu po uverejnení oznámenia o vybraní víťazného vybraného návrhu.

XII. Zmena súťažných podmienok a zrušenie súťaže:

a) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže po ich uverejnení. Vyhlasovateľ je zároveň povinný určiť primeranú lehotu na prepracovanie predložených súťažných návrhov.

b) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, a to kedykoľvek počas súťažnej lehoty.

c) Oznámenie o zmene súťažných podmienok alebo o zrušení súťaže je vyhlasovateľ povinný uverejniť rovnakým spôsobom, akým vyhlásil súťažné podmienky.

d) V prípade zmeny súťažných podmienok alebo zrušenia súťaže nemajú navrhovatelia právo na náhradu nákladov spojených s vypracovaním resp. prepracovaním návrhu.

XIII. Termíny súťaže:

a) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: 13.05.2016

b) Súťažná lehota: od 13.05.2016 do 10.06.2016

c) Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnotenie súťaže: do 15.06.2016

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.