Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 17, 2014

Úradná správa č. 16 zo dňa 18.10.2014

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

 

Úradná správa SFZ č.16 zo dňa 18.10.2014 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojom októbrovom zasadnutí schválil termín 24.11.2014 za konečný termín na zaslanie prihlášky dejiska finále SLOVNAFT CUP-u (SC) 2014/2015. Súčasne schválil nasledovné minimálne požiadavky na infraštruktúru štadióna - dejiska finále SC 2014/2015:

Kapacita štadióna: Min. 3 000 samostatných sedadiel, z toho kapacita hlavnej tribúny min. 500 sedadiel a min. 2 ďalšie sektory s kapacitou 300 sedadiel
Hracia plocha: Trávnatá, rozmery 105 x 68m
Lavičky náhradníkov: Kryté, min. 13 miest na sedenie
Umelé osvetlenie: Intenzita osvetlenia min. 1 000 luxov
Umiestnenie vlajok: Min. 5 stožiarov alebo iný spôsob vyvesenia 5 vlajok
Šatne mužstiev: 2x pre min. 20 osôb, so 4 sprchami, 3 WC a masérskym stolom
Komunikačný systém: Min. funkčný rozhlas a svetelná tabuľa s údajmi o čase a skóre
Rozhodcovia: Samostatná šatňa pre 4-5 osôb, sprcha, WC
Delegát: Samostatná šatňa pre DS a DPR, stôl, kreslá, DVD / video
Ošetrovňa aktérov stretnutia: Základné zdravotnícke vybavenie
Ošetrovňa pre divákov: Základné zdravotnícke vybavenie
Antidopingová vyšetrovňa: Základné vybavenie pre antidopingové vyšetrenie
Sektory pre divákov:
- možnosť rozdelenia štadióna na sektory so samostatnými vstupmi, bez možnosti prechodu medzi nimi počas stretnutia, oddelenie kritických miest plotom s výškou 2,20 m
- miesta pre imobilných divákov a sprievod v počte 1 miesto na 1 000 miest kapacity štadióna
Bezpečnosť divákov:

- únikové bránky do ihriska strážené usporiadateľom;
- označenia umožňujúce jednoznačnú orientáciu na štadióne;
- funkčný informačný systém – piktografické označenia, rozhlas;
- funkčný kamerový systém, v zmysle Zákona č. 1/2014 Z.z.
Sociálne zariadenia:
- v každom sektore WC s min. studenou tečúcou vodou v počte: 8 pisoárov pre mužov na 1 000 divákov;
- 4 WC so sedadlom na 1 000 divákov pre obe pohlavia (WC je v prípade nedostatočného počtu potrebné doplniť mobilnými WC);
- pre každý sektor min. 1 bufet s nápojmi a občerstvením
VIP priestory: Priestor pre min. 100 VIP hostí, s možnosťou podania občerstvenia. Parkovanie:
- chránený parkovací priestor v areáli štadióna pre 2 autobusy a 6 - 10 osobných vozidiel;
- min. 50 chránených parkovacích miest pre VIP osoby (nemusia byť v areáli štadióna);
- min. 350 ďalších parkovacích miest v blízkom okolí štadióna
Priestory pre média:
- min. 30 miest pre novinárov na hlavnej tribúne, z toho aspoň 5 boxov pre rozhlasových a TV komentátorov;
- pracovná miestnosť pre novinárov s plochou min. 100 m²;
- miestnosť pre tlačovú konferenciu s kapacitou min. 40 miest;
- mix zóna pre pozápasové rozhovory;
- ozvučenie, telefóny, pripojenie na internet, prípadne wi-fi.
Kamery a TV:
- plošina pre umiestnenie hlavnej kamery s plochou 6-10 m²;
- miesta pre umiestnenie ďalších min. 2 kamier;
- plocha min. 200m² pre parkovanie TV techniky
Iné požiadavky: Velín s dobrým výhľadom na vnútro štadióna, ovládanie rozhlasu a osvetlenia, príp. monitory, miesto bezpečnostného manažéra.


ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Na základe dohody klubov schválila zmenu hracieho času stretnutia 16. kola FL FC DAC 1904 Dun. Streda – FK Senica. Stretnutie sa odohrá 1.11.2014 (sobota) v novom hracom čase o 16:30.

Na základe dohody klubov schválila zmenu hracieho času stretnutia 18. kola FL FC DAC 1904 Dun. Streda – FK Dukla B. Bystrica. Stretnutie sa odohrá 22.11.2014 (sobota) v novom hracom čase o 16:30.

Na základe dohody klubov schválila zmenu termínu stretnutia 19. kola FL FK Dukla B. Bystrica – ŠK Slovan Bratislava. Stretnutie sa odohrá 30.11.2014 (sobota) o 14:30.


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:

24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ: "Nemecký mládežnícky futbal" - pre trénerov UEFA A a UEFA Pro licencie, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže (prednáša Erich Rutemöller);

1.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu: "Trendy vo vrcholovom futbale po MS 2014" (pre trénerov UEFA A licencie, ktorí v aktuálnej sezóne pôsobia v I. alebo II. lige seniorov a pre všetkých trénerov UEFA Pro licencie).

Podrobné informácie ohľadom programu, prihlášky a poplatku budú zverejnené na internetovej stránke SFZ.

Konferencia trénerov SFZ so zameraním na hodnotenie všetkých reprezentačných výberov SFZ sa uskutoční 2.12.2014 v Senci. Konferencia je otvorená pre všetkých trénerov s trénerskou licenciou – podmienkou je podanie prihlášky. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

 


ÚSEK MLÁDEŽE A ROZVOJA

Upozorňuje futbalové kluby Spartak Myjava a FK Púchov na porušovanie podmienok licenčného systému mládeže SFZ a nedodržiavanie pravidiel a metodických usmernení k súťažiam mladších žiakov U12 a U13, konkrétne v Pravidle 1 "Počet hráčov". Futbalové kluby s licenciou ÚTM a Grassroots majú povinnosť odohrať svoje súťažné stretnutia s minimálnym počtom hráčov 16, súčasne na dvoch hracích plochách. Nakoľko sa jedná sa o opakované porušovanie tohto pravidla, ÚMaR žiada uvedené kluby o odstránenie tohto nedostatku. V opačnom prípade sa bude jednať o disciplinárne previnenie voči podmienkam a požiadavkám licenčného systému mládeže SFZ, čo môže mať za následok pozastavenie čerpania dotácie na činnosť z prostriedkov MŠVVaŠ SR a pozastavenie príspevku na mzdu profesionálneho trénera U15, ako zodpovednej osoby za žiacke kategórie vo FK, až do odstránenia uvedeného nedostatku.

Upozorňuje všetky FK s licenciou ÚTM a Grassroots, profesionálnych trénerov a športových riaditeľov mládeže v zmluvnom vzťahu so SFZ na zistené porušovanie licenčných podmienok ÚTM a Grassroots v bode 3 "Personálno–administratívne kritériá". Profesionálni tréneri a športoví riaditelia mládeže v FK s licenciou ÚTM, ktorí sú v zmluvnom vzťahu so SFZ, nesmú vykonávať inú funkciu vo svojom FK a nesmú vykonávať žiadnu inú činnosť (na základe akejkoľvek zmluvy) pre iného zamestnávateľa, či už ako tréneri, aktívni hráči alebo iní zamestnanci. Výnimky tvoria úväzok na škole, s ktorou má FK s licenciou mládeže SFZ uzatvorenú zmluvu o činnosti športových tried (jedná sa o výučbu športovej prípravy) a zmluva s mestom alebo VÚC o trénerskej činnosti v Centre voľného času.

Upozorňuje FK s licenciou ÚTM a Grassroots na kontrolu platnosti trénerských licencií a kontrolu skutočnej prítomnosti trénerov v družstvách, pri ktorých sú uvádzaní na oficiálnych štruktúrach klubu a na oficiálnych súpiskách družstiev, prípadne aj ich pôsobnosti v iných FK. V prípade, že pri následných neohlásených kontrolách budú uvedené skutočnosti preukázané, bude to posudzované ako disciplinárne previnenie voči podmienkam a požiadavkám licenčného systému mládeže SFZ a športovému riaditeľovi mládeže alebo profesionálnemu trénerovi v zmluvnom vzťahu so SFZ bude s okamžitou platnosťou pozastavený príspevok na odmenu zo SFZ, až do odstránenia nedostatku. V krajnom prípade s ním môže byť rozviazaná zmluva. Zároveň bude pozastavené čerpanie dotácie na činnosť zo SFZ aj FK ktorého sa táto skutočnosť týka.

Upozorňuje všetky FK s licenciou mládeže SFZ, že na zistené porušovanie podmienok a požiadaviek licenčného systému mládeže SFZ bude prihliadané aj pri posudzovaní žiadostí o licenciu mládeže na nasledujúci súťažný ročník.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Súhlasí so zmenami:
DOXXbet liga

14. kolo: Nitra – Žilina B 24.10. o 15:30, Senec – Skalica 28.11. o 17:30
15. kolo: Žilina B – Sereď 1.11. o 14:00 (Strážov)
U19
11. kolo: Bardejov – Dukla B. Bystrica (zmena HP na UT Bardejov)
U17/16
10. kolo: Slovan BA – Senica 12.11. o 12:00/14:00
12. kolo: Slovan BA – Trnava 8.11. o 11:00/13:00
13. kolo: Podbrezová – Slovan BA 30.10. o 13:00/15:00
U15/14
11. kolo: Prešov – Sp. N. Ves 21.10 o 15:00/17:00
11. kolo: Trebišov – Vranov (U15) 19.10. o 10:00
12. kolo: L. Mikuláš – Martin 24.10. o 10:00/12:00, Podbrezová – D. Ždaňa 25.10. o 14:30/16:30 (UT Podbrezová - Skalica), Senec – Trenčín 26.10. o 13:00/15:00 (UT NTC Senec), Nitra – Inter 2.11. o 10:00/12:00
13. kolo: Púchov – Senica 30.10. o 13:00/15:00
U13/12
11. kolo: Košice – Lipany (ihr. Šaca - zmena HP)
12. kolo: Prešov – Sp. N. Ves 26.10 o 9:00/10:30
13. kolo: Nitra – Myjava 30.10. o 13:00/14:30, Senica – Púchov 30.10. o 13:00/14:30

Berie na vedomie vyjadrenie ŠK Senec (U12) a R stretnutia p. Marcela Olšu k štartu hráčov za obe družstvá (Senec – Inter). Odstupuje družstvo ŠK Senec (U12) na riešenie ÚM SFZ. Z rovnakého dôvodu odstupuje na ÚM SFZ aj družstvo FK Snina (nedostatočný počet hráčov v družstve U13).

Odstupuje FK Bodva Moldava nad Bodvou na doriešenie KŠI SFZ (intenzita umelého osvetlenia hlavnej HP).

Upozorňuje ŠK Senec a FK Poprad na dodržiavanie RS SFZ pri organizácii stretnutí DOXXbet ligy (vyvesenie predpísanej vlajky).

Informácia pre družstvá DOXXbet ligy: Družstvá DOXXbet ligy umiestnené v skupinách Západ a Východ po základnej časti na 7. - 12. mieste, si do nadstavbovej časti o záchranu prenášajú zo základnej časti všetky získané body a dosiahnuté skóre zo svojich stretnutí v rámci základnej časti.

Žiada FK, ktoré postúpili do 5. kola Slovnaft Cupu o nahlásenie dohodnutých hracích dní a HČ (termín podľa Rozpisu RS SFZ je stanovený na 11. - 12.11.2014 - primárne určený podľa TL v prílohe RS SFZ je 11.11.2014 o 13:30), a to v termíne do 23.10.2014 podaním na ŠTK SFZ v rámci ISSF.

Oznamuje zmenu e-mailovej adresy klubu FK Inter Bratislava na: fkinterfutbal@gmail.com.

Požaduje, aby sa pri komunikácii s komisiou prioritne používala elektronická podateľňa v ISSF, s určením podania pre ŠTK SFZ (prípadne e-mail na adresu: stk@futbalsfz.sk).

Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční 6.11.2014 od 13:00 v Bratislave.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje žiadosť ŠK Selce o predohraní stretnutia 9. kola I. ligy žien a junioriek ŠK Selce - VIX Žilina dňa 8.11. o 11:00 a 13:00 na štadióne v Radvani.

Schvaľuje termín dohrávky stretnutia 5. kola I. ligy žien a junioriek FC Baník Horná Nitra – FC Union Nové Zámky na 29.10. o 12:00 a 14:15 na štadióne v Prievidzi.

Schvaľuje žiadosť MFK Zemplín Michalovce o odohraní stretnutia 8. kola II. ligy žien Východ MFK Zemplín Michalovce - Tatran L. Mikuláš na štadióne v Michalovciach.

Za nerešpektovanie ÚS SFZ č.13 a 14 o povinnej konfrontácii pred stretnutím a na základe zápisov zo stretnutí, odstupuje kluby TJ Kovo Beluša a VIX Žilina na disciplinárne doriešenie DK SFZ.

Obsadenie rozhodcov:
II. liga žien Západ A:

25.10. o 11:30 Nitra - Karlova Ves, o 14:30 Senica-Kopčany – Dun. Lužná (obe ZsFZ)
26.10. o 11:00 Čaka - Svätý Jur, o 12:00 Trnava – Bodíky (obe ZsFZ)
II. liga žien Západ B:
26.10. o 11:45 Dubnica - Topoľčany, o 13:00 P. Bystrica – Trenčín, o 14:00 Myjava – Bánovce (všetky ZsFZ)
II. liga žien Východ:
25.10. o 10:00 L. Mikuláš – Kys. Lieskovec, o 10:30 Lučenec - Michalovce, o 15:00 Bziny – Sp. Nová Ves (všetky SsFZ)


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. DO - nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U386: Roland Csölle (FC ŠTK 1914 Šamorín, DOXXbet liga), vylúčený za HNS – držanie súpera v gólovej akcii v PÚ. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 13.10.

U387: Matúš Bendík (FK Poprad, DOXXbet liga), vylúčený za HNS – kopnutie súpera neprimeranou silou v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 12.10.

U388: Dušan Kolek (FC Lokomotíva Košice, DOXXbet liga), vylúčený za HNS – podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 13.10.

U389: Roman Konečný (MŠK Žilina, U19), vylúčený za HNS – kopnutie súpera neprimeranou silou, mimo súboja o loptu. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa čl. 49/1b, 2b DP, od 12.10.

U390: Kristián Lukáčik (ŽP Šport Podbrezová, U17), vylúčený za HNS – zabránenie gólu vo vyloženej gólovej príležitosti hraním rukou. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/1a, c DP, od 12.10.

U391: Samuel Závodný (Spartak Myjava, Dôvera U14), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 13.10.

U392: Stanislav Klinovský (FK Púchov, Dôvera U13), vylúčený za HNS – podrazenie súpera zozadu neprimeranou silou, bez úmyslu hrať s loptou. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1a, 2a DP, od 12.10.

U393: Adam Blanár (FK Inter Bratislava, Dôvera U13), vylúčený za HNS – udretie súpera v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa čl. 49/1b, 2b DP, od 12.10.

U394: Lenka Hučková (FK Slovan Duslo Šaľa, I. liga junioriek), vylúčená za HNS – podrazenie súperky vo vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 13.10.

U395: Martin Regáli (MFK Zemplín Michalovce, SC), vylúčený za HNS – kopnutie súpera v neprerušenej hre, bez možnosti hrať s loptou. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1a, 2a DP, od 15.10. DO si vykoná v najbližších stretnutiach DOXXbet ligy.

U396: Erik Vasko (FKS Nemšová, SC), vylúčený za HNS – vulgárne urážky a pokriky na R. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa čl. 48/1c, 2b DP, od 9.10. DO si vykoná v najbližších stretnutiach III. ligy Západ.

Vylúčený po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

U397: Zoltán Ágh (ŠK Senec, DOXXbet liga), od 11.10.
U398: Vladimír Pončák (FC ŠTK 1914 Šamorín, DOXXbet liga), od 13.10.
U399: René Paraj (FK Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa, DOXXbet liga), od 13.10.
U400: Samuel Ján Matejčík (ŠK Senec, U16), od 12.10.
U401: Adam Matalík (FK Poprad, U15), od 12.10.
U402: Tímea Bobocká (MFK Topvar Topoľčany, II. liga žien Západ B), od 12.10.
U403: Cyntia Očovská (FK Slovan Duslo Šaľa, I. liga junioriek), od 13.10.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U404: Jaroslav Hílek (ŠK Senec, DOXXbet liga), od 16.10.
U405: Tomáš Lénárth (ŠK Senec, DOXXbet liga), od 16.10.
U406: Mário Sidó (ŠK Senec, Dôvera U17), od 16.10.

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 3 napomenutia ŽK, podľa DP, čl. 37/8, 9:

U407: Ján Kormanec (FK Čadca, SC), od 16.10.

U408: FKS Nemšová (SC). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS (sotenie do hráča hostí) po stretnutí 4. kola SC FKS Nemšová – MFK Košice, do 22.10. Zároveň žiada o predloženie videozáznamu z predmetného stretnutia.

U409: Michal Salenka (tréner FC ŠTK 1914 Šamorín, DOXXbet liga). Žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (vulgárne pokriky) v stretnutí 12. kola DL FK Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa – FC ŠTK 1914 Šamorín, do 22.10. Zároveň menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie, zákaze vstupu do šatní a zákaze vstupu do technickej zóny, vrátane priestoru lavičky náhradníkov, podľa čl. 43/1, 2a, 4, od 13.10.

U410: FC ŠTK 1914 Šamorín (DOXXbet liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS (vulgárne pokriky) trénera Michala Salenku v stretnutí 12. kola DL FK Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa – FC ŠTK 1914 Šamorín, do 22.10.

U411: SP MFK Rožňava (SC). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, vniknutie na HP) v a po stretnutí 4. kola SC SP MFK Rožňava – MŠK Fomat Martin, do 22.10.

U412: Juraj Bútora (tréner MFK Dubnica, DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U363 a rozhodla uložiť DO – pozastavenie výkonu funkcie na 1 týždeň, podľa čl. 48/1c, 2b a čl. 39/2, od 10.10.

U413: MFK Dubnica (DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U364 a rozhodla tak, ako je uvedené v U412.

U414: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U365 a rozhodla, že na najbližšie stretnutie FL (16. kolo AS Trenčín – MFK Ružomberok) uzatvára všetky sektory na futbalovom štadióne Na Sihoti pre priaznivcov, s výnimkou krytej tribúny (sektor A, B, E, F, G1, G2, G3, G4 a VIP – 3 000 miest) a sektoru pre priaznivcov hostí (1 000 miest), podľa čl. 43/ 1, 2d DP. Zároveň uvádza, že opatrenie sa netýka priaznivcov s preukazom ZŤP s doprovodom a zástupcov médií. Klubu tiež ukladá povinnosť prijať organizačno-personálne opatrenia na zabezpečenie priebehu stretnutí FL a povinnosť prijať opatrenia voči svojim priaznivcom na domácich stretnutiach a stretnutiach u súperov na zamedzenie obdobných previnení a HNS. Prijaté opatrenia žiada zaslať do 22.10.

U415: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko  klubu k U366 a rozhodla uložiť DO – finančnú pokutu 500.- €, podľa čl. 12 a čl. 58/2a, b, 3 DP.

U416: FC DAC 1904 Dun. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U367 a rozhodla uložiť DO – finančnú pokutu 400.- €, podľa čl. 12 a čl. 58/1a, 3 DP.

U417: Patrik Lipnický (tréner FC Spartak Trnava, U16). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U377 a rozhodla uložiť DO – pozastavenie výkonu funkcie na 1 týždeň, podľa čl. 48/1c, 2b a čl. 39/2, od 10.10.

U418: FC Spartak Trnava (U16). Berie na vedomie stanovisko klubu k U378 a rozhodla tak, ako je uvedené v U417.

U419: Berie na vedomie rozhodnutie Okresného súdu Žilina v trestnej veci 22T/1/2014.

U420: Ján Hrbek (MŠK Žilina B, DOXXbet liga).Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a zamieta ju.

U421: Michal Šufliarský (FK Dukla B. Bystrica, U19). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a zamieta ju.

U422: Berie na vedomie rozhodnutie Odvolacieho orgánu UEFA vo veci MFK Košice.

U423: ŠKF VIX Žilina (I. liga žien). Na základe nesplnenia nariadenia z ÚS SFZ č. 13 a 14, ukladá DO – pokarhanie, podľa čl. 11 DP.

U424: TJ Kovo Beluša (II. liga žien Západ B). Na základe nesplnenia nariadenia z ÚS SFZ č. 13 a 14, ukladá DO – pokarhanie, podľa čl. 11 DP.

U425: MFK Zemplín Michalovce (U19). Za opakované nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia ukladá DO – finančnú pokutu 50.- €, podľa čl. 64/1a DP.

U426: Obdržala oznámenie o nesplnení povinnosti futbalového klubu MFK Dubnica, a.s. voči Jánovi Zápotokovi, uloženej rozsudkom RS SFZ, č.k. 06/13 RS, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 17.9.2014 a žiada advokátsku kanceláriu o predloženie predmetného právoplatného a vykonateľného rozhodnutia RS SFZ.

U427: Nevyhovuje odvolaniu FC Nitra, a.s., v zastúpení AK JUDr. Tomáša Gábriša, PhD., LLM a predkladá ho na rozhodnutie Odvolacej komisii SFZ.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 23.10. od 15:00 v sídle SFZ.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto ÚS (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP), sa možno odvolať v termíne do 7 dní podľa čl. 84/1 DP.


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného medzištátneho stretnutia:
6.11. o 11:00 Slovensko 16 – Bielorusko 16 (Somoláni A., Ďurčo, Chromý, ihr. Veľký Biel).

Ospravedlnenia: Michlian 23. – 27.10., Matúš 10. – 24.10., Vician 26.10., Špivák 15.11., Michlian 14.10., Bóllo od 13.10. PN do prihlásenia, Ličko 15.10., Mastiš 3.11., Slyško 1.11., 21.11., 23.11.

Úsek pozorovateľov rozhodocov - ospravedlnenie: Hlebaško 25.10.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Oznamuje, že Licenčný seminár delegátov – Licencia A pre funkciu Športový delegát vo futbale licencie "A" pre amatérsky futbal sa uskutoční v dňoch 24. – 25.10.2014 v hoteli TATRA v Poprade. Záväzne prihláseným účastníkom bude program seminára zaslaný e-mailovou poštou. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať sekretárovi KD p. Polatsekovej najneskôr do 17.10.2014 na e-mailovú adresu: tatiana.polatsekova@futbalsfz.sk.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Oznamuje, že udelené disciplinárne opatrenia za previnenia v 1. SLF sú uvádzané v ÚS SFZ (v časti "Disciplinárna komisia"), ktorá je zverejnená na oficiálnej webstránke SFZ www.futbalsfz.sk, spravidla v piatok po 13-tej hodine, resp. v sobotu v denníku Šport.

Oznamuje, že informácie dotknutým osobám o rozhodnutiach DK SFZ, môže na základe ich žiadosti telefonicky (0905 544 149) poskytnúť člen DK SFZ M. Jablonický už vo štvrtok medzi 20:00 – 21:00, po zasadnutí komisie.

Upozorňuje domáce družstvá na povinnosť zasielania videozáznamov zo stretnutí na adresu: Jozef Hanzel, Slatinská 8, 821 07 Bratislava (článok B.5, písm. j) Rozpisu súťaže)

Schvaľuje dohrávku stretnutia 2. kola 1. SLF Slov-matic FOFO Bratislava - ŠK Makroteam Žilina na 21.10. o 19:45 v ŠH Mladosť Bratislava

Schvaľuje predohrávku stretnutia 9. kola 1. SLF FK Prešov - MFsK Nitra na 31.10. o 19:30 v ŠH Prešov.

Upozorňuje rozhodcov na dôslednú kontrolu, či čísla dresov hráčov na HP zodpovedajú údajom uvedeným v Zápise o stretnutí.

Delegovanie R a D na 5. kolo 1. SLF:
24.10. o 19:30 Futsal Team Levice – MFK Tupperware Nové Zámky (Peško, Fischer, Hrmo), FK Prešov – Čekan Mekenroff 1897 Bratislava (Chudý, Havrila, Krchňavý), o 20:00 MFsK Nitra - Across Pinerola Bratislava (Wojčík, Ploštica, Budáč ), Gurmáni Bratislava - Slov-matic FOFO Bratislava (Rogoň, Grom, Kubinec ), o 20:30 FTVŠ UK Bratislava - ŠK Makroteam Žilina (Ježík, Ágg, Nagy)

Delegovanie R a D na dohrávku 2. kola 1. SLF dňa 21.10. o 19:45 Slov-matic FOFO Bratislava - ŠK Makroteam Žilina (Peško, Budáč ml., Jablonický)

Akceptuje ospravedlnenie L. Peška z náhradného seminára R a D.


MATRIKA

Vyžiadania do zahraničia:

NEMECKO: Peter Dzian (FK 956 52 Podlužany), Jakub Ďurovič (OŠK Ivachnová), Vladimír Figura (OŠK Bošáca)

Zaregistrované zmluvy agentov hráčov:

EMIL KOVAROVIČ - Adam Zreľák (MFK Ružomberok)


EKONOMICKÝ ÚSEK

S ohľadom na stále zvyšujúce sa množstvo duplicitných úhrad faktúr za objednané a kuriérom doručené registračné preukazy (ďalej RP), v zmysle kapitoly 7. EKONOMICKÉ A FINANČNÉ NÁLEŽITOSTI, bod m) Rozpisu RS SFZ 2014/2015, žiada všetky FK, aby RP NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ale výlučne V HOTOVOSTI U KURIÉRA, PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedená forma úhrady "Dobierka". Podľa uvedenej kapitoly Rozpisu RS SFZ: "Faktúry za vystavenie RP obdržia kluby pri fyzickom prevzatí vyžiadaného počtu RP od doručovateľskej spoločnosti. Za dobierku RP zaplatia futbalové kluby kuriérovi sumu uvedenú na faktúre v hotovosti, pri prevzatí RP. Faktúry za RP futbalové kluby neplatia bankovým prevodom." V prípade duplicitnej úhrady faktúry za RP (pri prevzatí u kuriéra, aj bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo vkladom na účet), je potrebné čo najskôr na EÚ SFZ zaslať žiadosť (e-mailom na: anna.zakova@futbalsfz.sk.) o vrátenie takejto duplicitnej platby, s uvedením čísla preplatenej faktúry, sumy preplatku a čísla účtu klubu, na ktorý je treba platbu vrátiť. Nakoľko EÚ SFZ nemá v evidencii bankové účty všetkých klubov, niektoré úhrady nemôže vrátiť späť. Súčasne teda žiada FK o doplnenie, prípadne aktualizáciu bankových účtov v ISSF.

 


SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko, spol. s.r.o., ako platinový partner SFZ, pripravila pre členov SFZ zaujímavé zľavy na nové vozidlá značky KIA. Pre každého, kto sa preukáže preukazom člena SFZ alebo relevantným dokladom, preukazujúcim členstvo v SFZ, do 31.12.2014 platia nasledovné zľavy z cien nových vozidiel KIA:
Picanto 10%
Rio 9%
Rio Base 7%
Venga 14,5%
cee'd 14%
Sportage model 2014 Facelift 10%
Sportage model 2013 12%
Sorento 13%
Carens 10,5%
Optima 11%

a Soul – pri uvedení na trh. Ceny platia u  všetkých autorizovaných predajcov KIA na Slovensku, nie sú kombinovateľné s inými akciami alebo s dotovaným financovaním.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v  ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.