Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 24, 2014

Úradná správa č. 17 zo dňa 25.10.2014 (copy 1)

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa č. 17 zo dňa 25.10.2014 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR SFZ

Na svojom októbrovom zasadnutí rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 28. novembra 2014 od 11:00 v Senci (Hotel Senec). Prezentácia účastníkov začne od 9:30 v mieste konania konferencie.

Predbežný program konferencie SFZ:

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správa mandátovej komisie)
2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií
3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
4. Udeľovanie ocenení SFZ
5. Schvaľovanie hospodárskeho výsledku SFZ, prerokovanie správy audítora  za rok 2013, schvaľovanie rozdelenia zisku SFZ
6. Schvaľovanie hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, spol. s.r.o., prerokovanie správy audítora za rok 2013, schvaľovanie rozdelenia zisku SFZ Marketing, spol. s.r.o.
7. Prerokovanie plnenia rozpočtu SFZ za obdobie 1-8/2014,  prerokovanie plnenia rozpočtu SFZ Marketing, spol. s.r.o. za obdobie 1-8/2014
8. Schvaľovanie návrhu na prijatie úveru pre SFZ v Projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov
9. Schvaľovanie Strategického plánu SFZ na roky 2015 – 2018
10. Ustanovovanie nezávislého audítora SFZ pre kalendárny rok 2015, v zmysle čl. 43, písm. r) stanov SFZ
11. Schvaľovanie návrhu na predĺženie zmluvy medzi SFZ a ÚLK do 30.6.2018
12. Diskusia
13. Informácia o prijatých uzneseniach konferencie SFZ

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili  prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 5 Rokovacieho poriadku SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v  súlade so Stanovami SFZ, čl. 42, ods. 10 a Rokovacím poriadkom SFZ, čl. 2, na SFZ písomne doručili zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

Na tom istom  zasadnutí  schválil termín 24.11.2014 za konečný termín na zaslanie prihlášky dejiska finále SLOVNAFT CUP-u (SC) 2014/2015. Súčasne schválil nasledovné minimálne požiadavky na infraštruktúru štadióna - dejiska finále SC 2014/2015:

Kapacita štadióna: Min. 3 000 samostatných sedadiel, z toho kapacita hlavnej tribúny min. 500 sedadiel a min. 2 ďalšie sektory s kapacitou 300 sedadiel
Hracia plocha: Trávnatá, rozmery 105 x 68m
Lavičky náhradníkov: Kryté, min. 13 miest na sedenie
Umelé osvetlenie: Intenzita osvetlenia min. 1 000 luxov
Umiestnenie vlajok: Min. 5 stožiarov alebo iný spôsob vyvesenia 5 vlajok
Šatne mužstiev: 2x pre min. 20 osôb, so 4 sprchami, 3 WC a masérskym stolom
Komunikačný systém: Min. funkčný rozhlas a svetelná tabuľa s údajmi o čase a skóre
Rozhodcovia: Samostatná šatňa pre 4-5 osôb, sprcha, WC
Delegát: Samostatná šatňa pre DS a DPR, stôl, kreslá, DVD / video
Ošetrovňa aktérov stretnutia: Základné zdravotnícke vybavenie
Ošetrovňa pre divákov: Základné zdravotnícke vybavenie
Antidopingová vyšetrovňa: Základné vybavenie pre antidopingové vyšetrenie
Sektory pre divákov:
- možnosť rozdelenia štadióna na sektory so samostatnými vstupmi, bez možnosti prechodu medzi nimi počas stretnutia, oddelenie kritických miest plotom s výškou 2,20 m
- miesta pre imobilných divákov a sprievod v počte 1 miesto na 1 000 miest kapacity štadióna
Bezpečnosť divákov:

- únikové bránky do ihriska strážené usporiadateľom;
- označenia umožňujúce jednoznačnú orientáciu na štadióne;
- funkčný informačný systém – piktografické označenia, rozhlas;
- funkčný kamerový systém, v zmysle Zákona č. 1/2014 Z.z.
Sociálne zariadenia:
- v každom sektore WC s min. studenou tečúcou vodou v počte: 8 pisoárov pre mužov na 1 000 divákov;
- 4 WC so sedadlom na 1 000 divákov pre obe pohlavia (WC je v prípade nedostatočného počtu potrebné doplniť mobilnými WC);
- pre každý sektor min. 1 bufet s nápojmi a občerstvením
VIP priestory: Priestor pre min. 100 VIP hostí, s možnosťou podania občerstvenia. Parkovanie:
- chránený parkovací priestor v areáli štadióna pre 2 autobusy a 6 - 10 osobných vozidiel;
- min. 50 chránených parkovacích miest pre VIP osoby (nemusia byť v areáli štadióna);
- min. 350 ďalších parkovacích miest v blízkom okolí štadióna
Priestory pre média:
- min. 30 miest pre novinárov na hlavnej tribúne, z toho aspoň 5 boxov pre rozhlasových a TV komentátorov;
- pracovná miestnosť pre novinárov s plochou min. 100 m²;
- miestnosť pre tlačovú konferenciu s kapacitou min. 40 miest;
- mix zóna pre pozápasové rozhovory;
- ozvučenie, telefóny, pripojenie na internet, prípadne wi-fi.
Kamery a TV:
- plošina pre umiestnenie hlavnej kamery s plochou 6-10 m²;
- miesta pre umiestnenie ďalších min. 2 kamier;
- plocha min. 200m² pre parkovanie TV techniky
Iné požiadavky: Velín s dobrým výhľadom na vnútro štadióna, ovládanie rozhlasu a osvetlenia, príp. monitory, miesto bezpečnostného manažéra.


ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Na základe dohody klubov schválila zmenu hracieho dňa stretnutia 17. kola FL MŠK Žilina - ŽP Šport Podbrezová. Stretnutie sa odohrá 5.11.2014 (streda) o 17:30


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v druhom polroku 2014 organizuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:

24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ: "Nemecký mládežnícky futbal" - pre trénerov UEFA A a UEFA Pro licencie, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže (prednáša Erich Rutemöller). Miesto konania - Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 16.11.2014 na adresu: education@futbalsfz.sk

1.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu: "Trendy vo vrcholovom futbale po MS 2014" - pre trénerov UEFA A licencie, ktorí v aktuálnej sezóne pôsobia v I. alebo II. lige seniorov a pre všetkých trénerov UEFA Pro licencie. Miesto konania - Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 23.11.2014 na adresu: education@futbalsfz.sk

Konferencia trénerov SFZ, so zameraním na hodnotenie všetkých reprezentačných výberov SFZ sa uskutoční 2.12.2014 v Hoteli Senec. Konferencia je otvorená pre všetkých trénerov s trénerskou licenciou – podmienkou je podanie prihlášky. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 16.11.2014 na adresu: education@futbalsfz.sk. Podrobné informácie ohľadom programu, záväznej prihlášky a poplatku budú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko/Tréneri/Vzdelávanie).

Oznamuje, že v spolupráci s BFZ a v rámci podpory rozvoja ženského futbalu v oblasti vzdelávania trénerov, v decembri plánuje organizovať špeciálne školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa UEFA B licencie pre reprezentantky SR vo futbale. Podmienkou je min. 20 reprezentačných štartov za "A" reprezentáciu žien, podanie prihlášky a zaplatenie zvýhodneného poplatku (orientačne cca 70.- €). Jedná sa o skrátený kurz (2x3 dni + skúšky), ktorý bude organizovaný v Bratislave. V prípade záujmu kontaktujte education@futbalsfz.sk, odkiaľ obratom obdržíte podrobné informácie o kurze.


ÚSEK MLÁDEŽE A ROZVOJA

ÚMaR oznamuje všetkým futbalovým klubom, že v termíne od 25. 10. 2014 do 24. 11. 2014 si môžu podať prihlášku o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ (licencia mládeže SFZ ÚTM a Grassroots) na súťažný ročník 2015 / 2016 v zmysle prijatej smernice o Licenčnom systéme mládeže.  Kompletné znenie aktualizovanej “Smernice” aj s prílohami č. 1 “Licenčné podmienky pre udelenie licencií mládeže SFZ a povinnosti držiteľa licencie mládeže SFZ” a č. 2 “Časový harmonogram licenčného konaia” z októbra 2014 nájdete na webovej stránke SFZ (www.futbalsfz.sk) v sekcii “Legislatíva-predpisy SFZ-smernice” (link: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html) a v sekcii “Slovensko-mládež-licenčný systém mládeže” (link:  www.futbalsfz.sk/mladez.html). ÚMaR upozorňuje všetky futbalové kluby, že každý FK, ktorý bude pôsobiť v najvyššej súťaži staršieho dorastu, alebo v najvyššej súťaži starších žiakov, musí podstúpiť licenčné konanie mládeže SFZ a získať licenciu mládeže SFZ.

Prihlášky do licenčného konania si môžu podať futbalové kluby pôsobiace v I. LSD a v I. LSŽ, prípadne FK pôsobiace v II. LSD, alebo II. LSŽ (podmienkou pridelenia licencie pre druholigové FK je ale splnenie licenčných podmienok – športové kritérium: 1. miesto v druhých najvyšších súťažiach a víťazstvo v prípadnej baráži). Termín uzavretia prijímania prihlášok do licenčného konania mládže SFZ je 24.11.2014. Prihlášky poslané po termíne ukončenia prijímania žiadostí o zaradenie do licenčného konania mládeže (rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty) nebudú akceptované a futbalové kluby nebudú zaradené do licenčného konania!

Prihláška do licenčného konania musí byť poslaná poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Úsek mládeže a rozvoja, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe (zoskenovaný originál) e-mailom na: martin.hasprun@futbalsfz.sk. Prihláška do licenčného konania mládže SFZ musí byť na originálnom hlavičkovom papieri futbalového klubu a podpísaná dvomi štatutárnymi zástupcami futbalového klubu pričom na nej musí byť jasne uvedené, či futbalový klub žiada o licenciu ÚTM alebo Grassroots.

ÚMaR upozorňuje futbalové kluby, ktoré si podajú žiadosť o zaradenie do licenčného konania mládeže, aby si podrobne prečítali Smernicu aj s prílohamia začali si pripravovať všetky potrebné potvrdenia z jednotlivých úradov a poisťovní, pretože čakacia doba na vydanie jednotlivých potvrdení je do 30 dní, pričom text na potvrdení musí obsahovať, že FK nemá evidované nedoplatky ku konkrétnemu úradu, alebo poisťovni k termínu 31. 12. 2014! V prípade, že FK má podlžnosti k úradom, alebo poisťovniam, musí predložiť splátkový kalendár akceptovaný úradom, alebo poisťovňou. Po ukončení termínu prijímania prihlášok o zaradenie do licenčného konania budú futbalovým klubom poslané podklady na vyplnenie v zmysle podmienok na udelenie licencie mládeže SFZ.

Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2015. Podmienkou účasti v najvyšších mládežníckych súťažiach je splnenie licenčných podmienok a splnenie športového kritéria (účastník najvyššej súťaže, alebo víťaz 2. ligy). V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk, prípadne na t. č. 0902 937 015.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Súhlasí so zmenami:

DOXXbet liga
14. kolo: Liptovský Mikuláš – Košice B 26.10. o 14:00
15. kolo: D. Ždaňa - Trnava B 1.11. o 13:30
U19
12. kolo: Podbrezová – Ružomberok na UT Podbrezová-Skalica (zmena HP), Dukla B. Bystrica – Michalovce 5.11. o 14:00 na UT Štiavničky, Prešov – Trenčín na UT Prešov (zmena HP)
13. kolo: Žilina – Trnava 30.10. o 14:00 na UT Strážov
U17/16
12. kolo: Bardejov – Senica na UT Bardejov (zmena HP), Ružomberok – Podbrezová 25.10. o 10:00/12:00 na UT Ružomberok, Košice – Senec 25.10. o 13:00/15:00 na UT Užhorodská (zmena HP)
13. kolo: Senica – Michalovce 29.10. o 12:30/14:30 na UT Senica (zmena HP)
U15/14
11. kolo: Prešov – Sp. N. Ves na UT Prešov (zmena HP); Poprad – Michalovce 8.11. o 10:00/12:00
12. kolo: Ružomberok – Dukla B. Bystrica 25.10. o 15:00/17:00 na UT Ružomberok, Košice - Poprad 26.10. o 10:00/12:15 na UT Užhorodská, Dun. Streda – Púchov na hl. št. Dun. Streda (zmena HP), Podbrezová – D. Ždaňa 24.10. o 10:00/12:00
13. kolo: Námestovo – Dukla B. Bystrica 31.10. o 12:00/14:00, Levice – Šamorín 30.10. o 12:00/14:00, Trenčín – Dun. Streda 29.10. o 14:00/16:00
U13/12
12. kolo: Dukla B. Bystrica – Žilina 25.10. o 10:00/11:30 na UT Štiavničky (zmena HP)
13. kolo: Košice – Snina 29.10. o 13:00/14:30 na UT Užhorodská, Dukla B. Bystrica – Jupie Podlavice 30.10. o 12:00/13:30, Levice – Šamorín 30.10. o 13:00/14:30, Zvolen – L. Mikuláš 1.11. o 9:00/10:30

Oznamuje zmenu adresy sídla MFK Košice na: Rozvojová 2, 040 11 Košice.

Upozorňuje FK Poprad, že o odloženie stretnutia pre nespôsobilú hraciu plochu je potrebné požiadať riadiaci orgán súťaže alebo o spôsobilosti HP rozhodne rozhodca stretnutia. Nie je v kompetencii FK rozhodnúť o odložení stretnutia a ŠTK to len oznámiť. V prípade opakovania podobných porušení RS ŠTK, vyvodí voči FK Poprad herné dôsledky a odstúpi ho na disciplinárne konanie DK SFZ (U15/14).

Upozorňuje FK DOXXbet ligy MŠK Rimavská Sobota (vybavenie dopingovej miestnosti) a MFK Košice B (defibrilátor) na dodržiavanie RS SFZ. V prípade opakovania porušení RS, odstúpi uvedené FK na DK SFZ.

Upozorňuje MFK Ružomberok (U19)  na dodržiavanie RS SFZ (videozáznam). V prípade opakovania porušenia RS odstúpi FK na DK SFZ.

Informácia pre družstvá DOXXbet ligy: Družstvá DOXXbet ligy umiestnené po základnej časti na 7. až 12. mieste, si do nadstavbovej časti o záchranu  (skupiny západ a východ) prenášajú zo základnej časti získané body zo všetkých stretnutí základnej časti.

Žiada pri komunikácii s komisiou prioritne používať elektronickú podateľňu v ISSF, s určením podania pre ŠTK SFZ (prípadne e-mail na adresu: stk@futbalsfz.sk).

Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční 6.11.2014 od 13:00 v Bratislave.

ŠTK – ženský futbal:

Kontumuje stretnutie 6. kola I. ligy junioriek VIX Žilina – FK Dúbravka, s ponechaním výsledku na ihrisku 8:0 v platnosti, za pokles počtu hráčok hostí pod 7. FK Dúbravka odstupuje na doriešenie DK SFZ.

Kontumuje stretnutie 8. kola II. ligy žien Západ A FKM Karlova Ves – Spartak Trnava 0:3, za nenastúpenie družstva domácich na stretnutie. FKM Karlova Ves odstupuje na doriešenie DK SFZ.

Na základe skutočnosti, že TJ Sokol Bodíky bol v čase konania stretnutia 8. kola II. ligy žien Západ A s FK Senica-Kopčany neplatičom, odstupuje tento na doriešenie DK SFZ.

Odkladá stretnutie 9. kola II. ligy žien Západ A FC Nitra – FKM Karlova Ves, z dôvodu virózy v družstve hostí.

Schvaľuje dohodu klubov ŠK Slovan Bratislava a FC Union N. Zámky o zmene začiatkov stretnutí I. ligy žien a junioriek na 10:00 a 12:00.

Schvaľuje dohodu klubov ŠK Slovan Bratislava a Slovan Tr. Teplice o dohrávke stretnutí 3. kola I. ligy žien a junioriek dňa 15.11. o 11:00 a 13:00.

Schvaľuje dohodu klubov ŠTICH Humenné a  FC Union N. Zámky o dohrávke stretnutí 7. kola I. ligy žien a junioriek dňa 25.10. o 13:00 a 15:00.

Schvaľuje dohodu klubov OŠK Bziny a  FK Sp. Nová Ves o zmene termínu stretnutia 9. kola II. ligy žien Východ na 31.10. o 11:00 na UT v D. Kubíne.

Schvaľuje dohodu klubov FK Sp. Nová Ves - MFK Tatran L. Mikuláš o zmene termínu stretnutia 10. kola II. ligy žien Východ na 2.11. o 11:00 (nedeľa).

Obsadenie rozhodcov:
I. liga žien

25.10. o 13:00 Humenné – N. Zámky (VsFZ)
29.10. o 12:00 Horná Nitra – N. Zámky (ZsFZ)
30.10. o 14:00 Bardejov - Šaľa (VsFZ)
1.11. o 13:00  N. Zámky - Selce (ZsFZ), Žilina – Tr. Teplice (SsFZ) a Humenné – Slovan BA (VsFZ)
2.11. o 11:00  Horná Nitra – Dúbravka (ZsFZ)
I. liga junioriek
25.10. o 15:00 Humenné – N. Zámky (VsFZ)
29.10. o 14:00 Horná Nitra – N. Zámky (ZsFZ)
30.10. o 16:00 Bardejov - Šaľa (VsFZ)
1.11. o 15:00  N. Zámky - Selce (ZsFZ), Žilina – Tr. Teplice (SsFZ) a Humenné – Slovan BA (VsFZ)
2.11. o 13:00  Horná Nitra – Dúbravka (ZsFZ)
II. liga žien Západ A
1.11. o 10:30  Svätý Jur – Senica-Kopčany (BFZ), o 13:00  Bodíky - Nitra (ZsFZ), D. Lužná – Trnava a Karlova Ves - Čaka (obe BFZ)
II. liga žien Západ B
1.11. o 14:30 Dubnica – Bánovce (ZSFZ), o 15:00 Beluša – Trenčín (ZsFZ)
II. liga žien Východ
1.11. o 14:30  Kys. Lieskovec - Lučenec (SsFZ) a Michalovce – Bziny (VsFZ)
2.11. o 11:00 Sp. Nová Ves – L. Mikuláš (VsFZ).


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. DO - nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U428: Ramon Rodrigues Da Silva (AS Trenčín, Fortuna liga), vylúčený za HNS – opľutie súpera v neprerušenej hre, mimo súboja o loptu. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa čl. 47/1b, 2b DP, od 19.10.

U429: Peter Bašista (MFK Košice, Fortuna liga), vylúčený za HNS – držanie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 19.10.

U430: Jozef Medgyes (FC ŠTK 1914 Šamorín, DOXXbet liga), vylúčený za HNS – stiahnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 19.10.

U431: Guy Richi Pellet (MFK Lokomotíva Zvolen, DOXXbet liga), vylúčený za HNS – kopnutie súpera neprimeranou silou. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 19.10.

U432:  Matúš Švantner (ŽP Šport Podbrezová, Dôvera U14), vylúčený za HNS – úmyselné kopnutie hráča, bez úmyslu hrať s loptou. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne, podľa čl. 49/1b, 2b DP, od 19.10.

Vylúčený po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

U433: Martin Boszorád (FC Nitra, DOXXbet liga), od 20.10.
U434: Dávid Weiss (ŽP Šport Podbrezová, Dôvera U17), od 19.10.
U435: Matej Suja (MFK Lokomotíva Zvolen, Dôvera U15), od 19.10.
U436: Vincent Pristáš (SLAVOJ Trebišov, Dôvera U15), od 20.10.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U437: Filip Moravčík (FC Nitra, DOXXbet liga), od 23.10.
U438: Roman Čavojský (MFK Skalica, DOXXbet liga), od 23.10.
U439: Filip Kutaj (AFC N. Mesto nad Váhom, DOXXbet liga), od 23.10.
U440: Lukáš Hutta (FC ŠTK 1914 Šamorín, DOXXbet liga), od 23.10.
U441: Ján Sojka (FK POHRONIE ŽH/Dolná Ždaňa, DOXXbet liga), od 23.10.
U442: Richard Konopásek (FK Slovan Duslo Šaľa, DOXXbet liga), od 23.10.
U443: František Vancák (MFK Košice B, DOXXbet liga), od 23.10.
U444: Martin Válovčan (MFK Tatran L. Mikuláš, DOXXbet liga), od 23.10.
U445: Lukáš Hrnčiar (ŽP Šport Podbrezová, Dôvera U19), od 23.10

U446: FC DAC 1904 Dun. Streda (Fortuna liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) po stretnutí 14. kola FL FK DAC 1904 Dun. Streda – MFK Ružomberok, do 29.10.

U447: FKS Nemšová (Slovnaft Cup).Konštatuje, že klub sa v stanovenej lehote k U408 nevyjadril. Začína disciplinárne konanie, podľa čl. 71/1, 2a, b, d a ukladá DO – finančnú pokutu 500.- €, podľa čl. 12/6 a čl. 57/1a, c, 2, 3a DP. Zároveň ukladá DO – zákaz uskutočnenia 1 súťažného stretnutia III. ligy na domácom ihrisku nepodmienečne, ktoré podmienečne odkladá do konca súťažného ročníka 2014/2015, podľa čl. 40/1, 2, 3, 4, 5 DP. Ďalej ukladá ochranné opatrenie, podľa čl. 43/1, 2g, h, 3, 4, 5 DP - zákaz vstupu do priestorov umožňujúci styk s realizačným tímom hostí a delegovaných osôb p. P. Chmelinovi, podľa čl. 18/1, 2, 3 DP, do konca súťažného ročníka 2014/2015 a odstupuje predmetnú vec DK ZsFZ na dosledovanie predmetného rozhodnutia.

U448: Michal Salenka (tréner FC ŠTK 1914 Šamorín, DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U409 a ukladá DO – pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/1a, 2a DP od 13.10.

U 449: FC ŠTK 1914 Šamorín (DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U410 a rozhodla tak, ako je uvedené v U448.

U450: SP MFK Rožňava (Slovnaft Cup). Berie na vedomie stanovisko k U411 a rozhodla uložiť DO – finančnú pokutu 100.- €, podľa čl. 12/6 a čl. 58/2a, d, 3 DP.

U451: AS Trenčín (Fortuna liga).Berie na vedomie stanovisko k U414 o prijatí organizačno-personálnych opatrení, týkajúcich sa zabezpečenia priebehu stretnutí FL.

U452: Tomáš Varhaník (ŠKF Sereď, DOXXbet liga). Na základe vlastných zistení zo stretnutia 11. kola DL FK Slovan Duslo Šaľa – ŠKF Sereď, upúšťa od uloženia DO, podľa čl. 78/1, 4b DP.

U453: Berie na vedomie stanovisko KR SFZ a DS a rozhodla tak, ako je uvedené v U452.

U454: Na základe podnetu k U300 a stanoviska správnej rady ŠKF Sereď, konštatuje, že nebolo preukázané porušenie predchádzajúcich uznesení DK v predmetnej veci.

U455: Berie na vedomie list FK Dukla B. Bystrica vo veci vysporiadania vzájomných pohľadávok s p. Hrnčárom a p. Högerom.

U456: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie podnet a rozhodla tak, ako je uvedené v U428.

U457: Lazar Dordevič (MFK Košice B, DOXXbet liga). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla výkon DO podmienečne odložiť (1 týždeň), podľa čl. 41/1, 2, 3, 4 DP, do 31.3.2015.

U458: Kristián Lukáčik (ŽP Šport Podbrezová, Dôvera U 17). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla výkon DO podmienečne odložiť (1 súťažné stretnutie). podľa čl. 41/1, 2, 3, 4 DP, do 31.3.2015.

U459: Matúš Bendík (FK Poprad, DOXXbet liga). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla výkon DO podmienečne odložiť (1 súťažné stretnutie), podľa čl. 41/1, 2, 3, 4 DP, do 31.3.2015.

U460: FK Poprad (DOXXbet liga). Berie na vedomie podanie a konštatuje, že hráč Matúš Bendík si vykoná DO v DOXXbet lige, v zmysle čl. 17/7, 9 DP.

U461: Martin Regáli (MFK Zemplín Michalovce, Slovnaft Cup). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla  výkon DO podmienečne odložiť (1 súťažné stretnutie), podľa čl. 41/1, 2, 3, 4 DP, do 31.3.2015.

U462: Ján Hrbek (MŠK Žilina B, DOXXbet liga). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla výkon DO podmienečne odložiť (1 týždeň), podľa čl. 41/1, 2, 3, 4 DP do 30.6.2015.

U463: MFK Dubnica (DOXXbet liga). Berie  na vedomie oznámenie v súvislosti so stanoviskom k U426 a pokračuje v šetrení veci.

U464: Obdržala rozhodnutie RS SFZ č.k. 06/13 RS a pokračuje v šetrení veci.

U465: Spartak Myjava (Fortuna liga). Na základe vlastných zistení a stanovísk, za HNS divákov počas stretnutia 12. kola FL ukladá DO – upozornenie, podľa čl. 10 a čl. 58/2a DP.

U466: Vladimír Vansa (DS). Na základe vlastných zistení a stanovísk ukladá DO – pokarhanie, podľa čl. 11 a čl. 64/1a DP.

FUTSAL:

U467: Marcel Gašparík (MFK Tupperware N. Zámky, 1. SLF – Extraliga), vylúčený za HNS – vulgárne pokriky na R. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne vo futsale, podľa čl. 17/1, 5 a čl. 48/1c, 2b DP, od 19.10.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 30.10. od 15:00 v sídle SFZ.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto ÚS (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP), sa možno odvolať v termíne do 7 dní podľa čl. 84/1 DP.


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného medzištátneho stretnutia:6.11. o 11:00 Slovensko 16 – Bielorusko 16  (Somoláni A., Ďurčo, Chromý, ihr. Veľký Biel)

Ospravedlnenia: Jaška 8. 11., Šuniar 18.11., Bóllo 20.11. ukončenie PN, Brendza 10. – 16.10., Chládek 11. – 18.11.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Zmena obsadenia:Fortuna liga, 15. kolo: Senica – Zlaté Moravce - Korman za TomášovúDOXXbet liga, 14. kolo: Nitra – Žilina B - Lipták za Mertinyáka

Ospravedlnenie: Urban  29.10. – 4.11., Forgon  14. – 15.11.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Upozorňuje domáce družstvá na pretrvávajúcu povinnosť zasielania videozáznamov zo stretnutí na adresu: Jozef Hanzel, Slatinská 8, 821 07 Bratislava.

Schvaľuje predohrávku 6. kola 1. SLF MFK Tupperware Nové Zámky - FK Prešov na 5.11. o 20:00 v ŠH Nové Zámky

Delegovanie R a D na medzištátne stretnutia SR – Ukrajina 27.10. o 19:00 v Humennom  (Bohun, Peško, Ježík) a 28.10. o 19:00 v Humennom (Peško, Ježík, Bohun).

Delegovanie R a D na predohrávku 9. kola 1. SLF dňa 31.10. o 19:30 FK Prešov - MFsK Nitra (Botka, Kopec, Slimák)

Zmena delegovania na stretnutie 5. kola 1. SLF dňa 24.10. o 20:30 hod. FTVŠ UK Bratislava – ŠK Makroteam Žilina (2.R: Polomský za Ágga, D: Jablonický za Nagya)


MATRIKA

Vyžiadania do zahraničia

ČESKO: Marián Sliacky (Družstevník Dúbravy)
NEMECKO: Miroslav Ďurica (Sokol Ostrovany), Michal Ďurica (OŠFK Šarišské Michaľany), Michal Škorvánek (TJ Považský Chlmec), Peter Varga (TJ Družstevník Horné Dubové)

Zaregistrované profesionálne zmluvy:

Jose David Garcia Casado (FC Spartak Trnava)
Samuel Ďurek, Filip Balaj (FC Nitra)
Armando Mance (MFK Ružomberok)

Zaregistrované zmluvy agentov hráčov:

EMIL KOVAROVIČ - Adam Zreľák (MFK Ružomberok, upresnenie: výlučne pre Veľkú Britániu), Kamil Jašúrek (FK Čadca)
TOMÁŠ TAKÁČ - Filip Molnár (ŠK Slovan Bratislava)
JURAJ KOPRDA - Saša Blagojević (FK Slovan Duslo Šaľa)
VLADIMÍR VARGA - Martin Durilla (1. FC Tatran Prešov)
OGÜN ERDEM – Branislav Stanić (FC ViOn Zlaté Moravce)
JURAJ VENGLOŠ - Marek Vlk (FC Petržalka 1898)
JOZEF KOŽLEJ - Miroslav Lang (FK Slovan Duslo Šaľa), Lukáš Jagerčík (TJ Tatran Polomka), Nikolas Merji (ŽP Šport Podbrezová)


EKONOMICKÝ ÚSEK

S ohľadom na stále zvyšujúce sa množstvo duplicitných úhrad faktúr za objednané a kuriérom doručené registračné preukazy (ďalej RP), v zmysle kapitoly 7. EKONOMICKÉ A FINANČNÉ NÁLEŽITOSTI, bod m) Rozpisu RS SFZ 2014/2015, žiada všetky FK, aby RP NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ale výlučne V HOTOVOSTI U KURIÉRA, PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedená forma úhrady "Dobierka". Podľa uvedenej kapitoly Rozpisu RS SFZ: "Faktúry za vystavenie RP obdržia kluby pri fyzickom prevzatí vyžiadaného počtu RP od doručovateľskej spoločnosti. Za dobierku RP zaplatia futbalové kluby kuriérovi sumu uvedenú na faktúre v hotovosti, pri prevzatí RP. Faktúry za RP futbalové kluby neplatia bankovým prevodom." V prípade duplicitnej úhrady faktúry za RP (pri prevzatí u kuriéra, aj bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo vkladom na účet), je potrebné čo najskôr na EÚ SFZ zaslať žiadosť (e-mailom na: anna.zakova@futbalsfz.sk.) o vrátenie takejto duplicitnej platby, s uvedením čísla preplatenej faktúry, sumy preplatku a čísla účtu klubu, na ktorý je treba platbu vrátiť. Nakoľko EÚ SFZ nemá v evidencii bankové účty všetkých klubov, niektoré úhrady nemôže vrátiť späť. Súčasne teda žiada FK o doplnenie, prípadne aktualizáciu bankových účtov v ISSF.


SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách: 
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html 

Spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko, spol. s.r.o., ako platinový partner SFZ, pripravila pre členov SFZ zaujímavé zľavy na nové vozidlá značky KIA. Pre každého, kto sa preukáže preukazom člena SFZ alebo relevantným dokladom, preukazujúcim členstvo v SFZ, do 31.12.2014 platia nasledovné zľavy z cien nových vozidiel KIA:
Picanto 10% 
Rio 9% 
Rio Base 7% 
Venga 14,5% 
cee'd 14% 
Sportage model 2014 Facelift 10% 
Sportage model 2013 12% 
Sorento 13% 
Carens 10,5% 
Optima 11% 

a Soul – pri uvedení na trh. Ceny platia u  všetkých autorizovaných predajcov KIA na Slovensku, nie sú kombinovateľné s inými akciami alebo s dotovaným financovaním.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v  ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.