Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

November 7, 2014

Úradná správa č. 19 zo dňa 8.11.2014

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa č. 18 zo dňa 31.10.2014 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR SFZ

Na svojom októbrovom zasadnutí rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 28. novembra 2014 od 11:00 v Senci (Hotel Senec). Prezentácia účastníkov začne od 9:30 v mieste konania konferencie.

Predbežný program konferencie SFZ:

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správa mandátovej komisie)
2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií
3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
4. Udeľovanie ocenení SFZ
5. Schvaľovanie hospodárskeho výsledku SFZ, prerokovanie správy audítora  za rok 2013, schvaľovanie rozdelenia zisku SFZ
6. Schvaľovanie hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, spol. s.r.o., prerokovanie správy audítora za rok 2013, schvaľovanie rozdelenia zisku SFZ Marketing, spol. s.r.o.
7. Prerokovanie plnenia rozpočtu SFZ za obdobie 1-8/2014,  prerokovanie plnenia rozpočtu SFZ Marketing, spol. s.r.o. za obdobie 1-8/2014
8. Schvaľovanie návrhu na prijatie úveru pre SFZ v Projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov
9. Schvaľovanie Strategického plánu SFZ na roky 2015 – 2018
10. Ustanovovanie nezávislého audítora SFZ pre kalendárny rok 2015, v zmysle čl. 43, písm. r) stanov SFZ
11. Schvaľovanie návrhu na predĺženie zmluvy medzi SFZ a ÚLK do 30.6.2018
12. Diskusia
13. Informácia o prijatých uzneseniach konferencie SFZ

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili  prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 5 Rokovacieho poriadku SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v  súlade so Stanovami SFZ, čl. 42, ods. 10 a Rokovacím poriadkom SFZ, čl. 2, na SFZ písomne doručili zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

Na tom istom  zasadnutí  schválil termín 24.11.2014 za konečný termín na zaslanie prihlášky dejiska finále SLOVNAFT CUP-u (SC) 2014/2015. Súčasne schválil nasledovné minimálne požiadavky na infraštruktúru štadióna - dejiska finále SC 2014/2015:

Kapacita štadióna: Min. 3 000 samostatných sedadiel, z toho kapacita hlavnej tribúny min. 500 sedadiel a min. 2 ďalšie sektory s kapacitou 300 sedadiel
Hracia plocha: Trávnatá, rozmery 105 x 68m
Lavičky náhradníkov: Kryté, min. 13 miest na sedenie
Umelé osvetlenie: Intenzita osvetlenia min. 1 000 luxov
Umiestnenie vlajok: Min. 5 stožiarov alebo iný spôsob vyvesenia 5 vlajok
Šatne mužstiev: 2x pre min. 20 osôb, so 4 sprchami, 3 WC a masérskym stolom
Komunikačný systém: Min. funkčný rozhlas a svetelná tabuľa s údajmi o čase a skóre
Rozhodcovia: Samostatná šatňa pre 4-5 osôb, sprcha, WC
Delegát: Samostatná šatňa pre DS a DPR, stôl, kreslá, DVD / video
Ošetrovňa aktérov stretnutia: Základné zdravotnícke vybavenie
Ošetrovňa pre divákov: Základné zdravotnícke vybavenie
Antidopingová vyšetrovňa: Základné vybavenie pre antidopingové vyšetrenie
Sektory pre divákov:
- možnosť rozdelenia štadióna na sektory so samostatnými vstupmi, bez možnosti prechodu medzi nimi počas stretnutia, oddelenie kritických miest plotom s výškou 2,20 m
- miesta pre imobilných divákov a sprievod v počte 1 miesto na 1 000 miest kapacity štadióna
Bezpečnosť divákov:

- únikové bránky do ihriska strážené usporiadateľom;
- označenia umožňujúce jednoznačnú orientáciu na štadióne;
- funkčný informačný systém – piktografické označenia, rozhlas;
- funkčný kamerový systém, v zmysle Zákona č. 1/2014 Z.z.
Sociálne zariadenia:
- v každom sektore WC s min. studenou tečúcou vodou v počte: 8 pisoárov pre mužov na 1 000 divákov;
- 4 WC so sedadlom na 1 000 divákov pre obe pohlavia (WC je v prípade nedostatočného počtu potrebné doplniť mobilnými WC);
- pre každý sektor min. 1 bufet s nápojmi a občerstvením
VIP priestory: Priestor pre min. 100 VIP hostí, s možnosťou podania občerstvenia. Parkovanie:
- chránený parkovací priestor v areáli štadióna pre 2 autobusy a 6 - 10 osobných vozidiel;
- min. 50 chránených parkovacích miest pre VIP osoby (nemusia byť v areáli štadióna);
- min. 350 ďalších parkovacích miest v blízkom okolí štadióna
Priestory pre média:
- min. 30 miest pre novinárov na hlavnej tribúne, z toho aspoň 5 boxov pre rozhlasových a TV komentátorov;
- pracovná miestnosť pre novinárov s plochou min. 100 m²;
- miestnosť pre tlačovú konferenciu s kapacitou min. 40 miest;
- mix zóna pre pozápasové rozhovory;
- ozvučenie, telefóny, pripojenie na internet, prípadne wi-fi.
Kamery a TV:
- plošina pre umiestnenie hlavnej kamery s plochou 6-10 m²;
- miesta pre umiestnenie ďalších min. 2 kamier;
- plocha min. 200m² pre parkovanie TV techniky
Iné požiadavky: Velín s dobrým výhľadom na vnútro štadióna, ovládanie rozhlasu a osvetlenia, príp. monitory, miesto bezpečnostného manažéra.


ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

V zmysle informácie na Prezídiu ÚLK, konanom dňa 5.11. t.r. a  oznamov v ÚS SFZ, žiada kluby FL do 12.11.2014 na sekretariát ÚLK písomne nahlásiť meno a e-mailovú adresu delegáta (príp. aj náhradníka) na konferenciu SFZ, konanú dňa 28.11.2014 v Senci.


TECHNICKÝ ÚSEK

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave a Slovenský futbalový zväz pozývajú futbalových trénerov a futbalových odborníkov na besedu s trénerom A reprezentácie Slovenska Jánom Kozákom a členmi realizačného tímu. Beseda, spojená s autogramiádou trénera, sa uskutoční v Aule FTVŠ UK v pondelok 10.11.2014 od 18:00.

Oznamuje trénerom, že v druhom polroku 2014 organizuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:

24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ: "Nemecký mládežnícky futbal" - pre trénerov UEFA A a UEFA Pro licencie, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže (prednáša Erich Rutemöller). Miesto konania - Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 16.11.2014 na adresu: education@futbalsfz.sk

1.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu: "Trendy vo vrcholovom futbale po MS 2014" - pre trénerov UEFA A licencie, ktorí v aktuálnej sezóne pôsobia v I. alebo II. lige seniorov a pre všetkých trénerov UEFA Pro licencie. Miesto konania - Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 23.11.2014 na adresu: education@futbalsfz.sk

Konferencia trénerov SFZ, so zameraním na hodnotenie všetkých reprezentačných výberov SFZ sa uskutoční 2.12.2014 v Hoteli Senec. Konferencia je otvorená pre všetkých trénerov s trénerskou licenciou – podmienkou je podanie prihlášky. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 16.11.2014 na adresu: education@futbalsfz.sk. Podrobné informácie ohľadom programu, záväznej prihlášky a poplatku budú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko/Tréneri/Vzdelávanie).

Oznamuje, že v spolupráci s BFZ a v rámci podpory rozvoja ženského futbalu v oblasti vzdelávania trénerov, v decembri plánuje organizovať špeciálne školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa UEFA B licencie pre reprezentantky SR vo futbale. Podmienkou je min. 20 reprezentačných štartov za "A" reprezentáciu žien, podanie prihlášky a zaplatenie zvýhodneného poplatku (orientačne cca 70.- €). Jedná sa o skrátený kurz (2x3 dni + skúšky), ktorý bude organizovaný v Bratislave. V prípade záujmu kontaktujte education@futbalsfz.sk, odkiaľ obratom obdržíte podrobné informácie o kurze.


ÚSEK MLÁDEŽE A ROZVOJA

ÚMaR oznamuje všetkým futbalovým klubom, že v termíne od 25. 10. 2014 do 24. 11. 2014 si môžu podať prihlášku o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ (licencia mládeže SFZ ÚTM a Grassroots) na súťažný ročník 2015 / 2016 v zmysle prijatej smernice o Licenčnom systéme mládeže.  Kompletné znenie aktualizovanej “Smernice” aj s prílohami č. 1 “Licenčné podmienky pre udelenie licencií mládeže SFZ a povinnosti držiteľa licencie mládeže SFZ” a č. 2 “Časový harmonogram licenčného konaia” z októbra 2014 nájdete na webovej stránke SFZ (www.futbalsfz.sk) v sekcii “Legislatíva-predpisy SFZ-smernice” (link: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html) a v sekcii “Slovensko-mládež-licenčný systém mládeže” (link:  www.futbalsfz.sk/mladez.html). ÚMaR upozorňuje všetky futbalové kluby, že každý FK, ktorý bude pôsobiť v najvyššej súťaži staršieho dorastu, alebo v najvyššej súťaži starších žiakov, musí podstúpiť licenčné konanie mládeže SFZ a získať licenciu mládeže SFZ.

Prihlášky do licenčného konania si môžu podať futbalové kluby pôsobiace v I. LSD a v I. LSŽ, prípadne FK pôsobiace v II. LSD, alebo II. LSŽ (podmienkou pridelenia licencie pre druholigové FK je ale splnenie licenčných podmienok – športové kritérium: 1. miesto v druhých najvyšších súťažiach a víťazstvo v prípadnej baráži). Termín uzavretia prijímania prihlášok do licenčného konania mládže SFZ je 24.11.2014. Prihlášky poslané po termíne ukončenia prijímania žiadostí o zaradenie do licenčného konania mládeže (rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty) nebudú akceptované a futbalové kluby nebudú zaradené do licenčného konania!

Prihláška do licenčného konania musí byť poslaná poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Úsek mládeže a rozvoja, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe (zoskenovaný originál) e-mailom na: martin.hasprun@futbalsfz.sk. Prihláška do licenčného konania mládže SFZ musí byť na originálnom hlavičkovom papieri futbalového klubu a podpísaná dvomi štatutárnymi zástupcami futbalového klubu pričom na nej musí byť jasne uvedené, či futbalový klub žiada o licenciu ÚTM alebo Grassroots.

ÚMaR upozorňuje futbalové kluby, ktoré si podajú žiadosť o zaradenie do licenčného konania mládeže, aby si podrobne prečítali Smernicu aj s prílohamia začali si pripravovať všetky potrebné potvrdenia z jednotlivých úradov a poisťovní, pretože čakacia doba na vydanie jednotlivých potvrdení je do 30 dní, pričom text na potvrdení musí obsahovať, že FK nemá evidované nedoplatky ku konkrétnemu úradu, alebo poisťovni k termínu 31. 12. 2014! V prípade, že FK má podlžnosti k úradom, alebo poisťovniam, musí predložiť splátkový kalendár akceptovaný úradom, alebo poisťovňou. Po ukončení termínu prijímania prihlášok o zaradenie do licenčného konania budú futbalovým klubom poslané podklady na vyplnenie v zmysle podmienok na udelenie licencie mládeže SFZ.

Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2015. Podmienkou účasti v najvyšších mládežníckych súťažiach je splnenie licenčných podmienok a splnenie športového kritéria (účastník najvyššej súťaže, alebo víťaz 2. ligy). V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk, prípadne na t. č. 0902 937 015.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Súhlasí so zmenami:
DOXXbet liga

18. kolo: Žilina B – Nové Mesto n. Váhom 22.11. o 13:00 (ihr. Strážov)

Odstupuje ŠK Senec (U13/12) na doriešenie DK, za nerešpektovanie nariadení RS a SP (organizácia stretnutia – neskorý začiatok stretnutí).

Vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 6. kola DOXXbet ligy Východ MFK Košice B – MŠK R. Sobota a priznáva tri body a skóre 3:0 družstvu MFK Košice B (neoprávnený štart hráča MŠK R. Sobota).

Informuje družstvá DOXXbet ligy, že do začiatku jarnej časti súťaže (19. kolo) musia všetky štadióny účastníkov DOXXbet ligy spĺňať pre organizovanie domácich stretnutí ustanovenia RS, čl. 6, bod j) schválených požiadaviek na infraštruktúru štadiónov (namontované samostatné sedačky v minimálnom počte 600 ks).

Informuje družstvá DOXXbet ligy, že družstvá umiestnené po základnej časti súťaže na 7. až 12. mieste, si do nadstavbovej časti o záchranu (skupiny západ a východ) prenášajú zo základnej časti získané body zo všetkých stretnutí základnej časti.

Žiada pri komunikácii s komisiou prioritne používať elektronickú podateľňu v ISSF, s určením podania pre ŠTK SFZ (prípadne e-mail na adresu: stk@futbalsfz.sk).

Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční 5.12.2014 od 13:00 v Bratislave.

ŠTK – ženský futbal:

Posúva začiatok stretnutia 11. kola II. ligy žien Západ B ŽFK Bánovce – MFK Topoľčany na 13:30.

Berie na vedomie správu R o predčasnom ukončení stretnutia 8. kola I. ligy junioriek FC UNION N. Zámky – ŠK Selce. V platnosti ponecháva výsledok dosiahnutý na ihrisku.

Oznamuje, že stretnutia I. ligy žien a junioriek Partizán Bardejov – ŠK Selce a ŠTICH Humenné – ŠK Selce sa odohrajú v jarnej časti súťažného ročníka.

Oznamuje, že Aktív klubov ženského futbalu (I. a II. liga) sa uskutoční v sobotu 29.11.2014 od 10:00 v sídle SFZ, Trnavská cesta 100, Bratislava.

Obsadenie rozhodcov:
I. liga žien:

15.11. o 11:00 Slovan BA - Tren. Teplice (BFZ) a Horná Nitra – Dúbravka (ZsFZ)
23.11. o 11:00 Šaľa - Žilina (ZsFZ)
I. liga junioriek:
15.11. o 13:00 Slovan BA - Tren. Teplice (BFZ) a Horná Nitra – Dúbravka (ZsFZ)
23.11. o 13:00 Šaľa - Žilina (ZsFZ)
II. liga žien Západ B:
15.11. o 11:00 Dubnica – AS Trenčín a Beluša – P. Bystrica (obe ZsFZ)
22.11. o 14:00 Myjava – Dubnica (ZsFZ).


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. DO - nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U497: Peter Kostolanský (ŠK Senec, DOXXbet liga), vylúčený za HNS – podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 2.11.

U498: Marek Staško (1. FC Tatran Prešov, Dôvera U19), vylúčený za HNS – udretie súpera v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne s prerušením, podľa čl. 49/1b, 2b DP, v spojení s čl. 34/7 DP, od 31.10.

U499: Marek Vahalík (FC Spartak Trnava, Dôvera U19), vylúčený za HNS – podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 31.10.

U500: Patrik Klačan (FK Dukla B. Bystrica, Dôvera U19), vylúčený za HNS – kopnutie súpera v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne s prerušením, podľa čl. 49/1b, 2b DP, v spojení s čl. 34/7 DP, od 31.10.

U501: Oliver Križo (FK Dukla B. Bystrica, Dôvera U19), vylúčený za HNS – podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 6.11.

U502: Kevin Mikuláš Dráfi (FC Spartak Trnava, Dôvera U16), vylúčený za HNS – vyhrážanie sa protihráčovi. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov s prerušením, podľa čl. 36/2a a čl. 47/1b, 2b DP, v spojení s čl. 34/7 DP, od 31.10.

U503: Samuel Krajčovič (FKM Karlova Ves BA, Dôvera U13), vylúčený za HNS – kopnutie súpera v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne s prerušením, podľa čl. 49/1b, 2b DP, v spojení s čl. 34/7 DP, od 31.10.

Vylúčený po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

U504: Šimon Herceg (FC Nitra, Dôvera U19), od 1.11.
U505: Nicolas Mejri (ŽP Šport Podbrezová, Dôvera U15), od 31.10.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U506: Marko Milinkovič (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga), od 31.10.
U507: Mário Almaský (MFK Ružomberok, Fortuna liga)
U508: Boris Turčák (MFK Ružomberok, Fortuna liga)
U509: Henrich Benčík (FC Nitra, DOXXbet liga)
U510: Samir Nurkovič (FK Slovan Duslo Šaľa, DOXXbet liga)
U511: Boris Gáll (MFK Košice B, DOXXbet liga)
U512: Miroslav Pastva (MFK Tatran L. Mikuláš, DOXXbet liga)
U513: Tomáš Galko (FC Nitra, Dôvera U19)
U514: Miloš Mojto (MFK Ružomberok, Dôvera U19) - všetci od 6.11.

U515: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vhodenie predmetov na HP, vulgárne pokriky) v stretnutí 3. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, do 12.11.

U516: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky s prerušením hry, vulgárne pokriky na hráča hostí, transparent šíriaci extrémistické, radikálne a provokačné prejavy) v stretnutí 16. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FK Senica, do 12.11. V rovnakom termíne žiada predložiť presnú špecifikáciu rozdelenia miest na štadióne pre divákov podľa sektorov: pre hostí, pre majiteľov permanentiek – počet zakúpených permanentiek a pre domácich priaznivcov – presný počet miest, grafický náčrt tribún, orientačný plán Organizačného a Návštevného poriadku štadióna FK 1904 DAC D. Streda a na svoje zasadnutie dňa 13.11.2014 o 16:00 v sídle SFZ prizýva štatutárneho zástupcu klubu, BM a HU klubu.

U517: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 16. kola FL ŠK Slovan Bratislava – MFK Košice, do 12.11.

U518: Ladislav Šimčo (tréner, MFK Ružomberok, Fortuna liga). Na základe vlastných zistení a správ delegovaných osôb zo stretnutia 16. kola FL, rozhodla menovanému uložiť DO – upozornenie, podľa čl. 10 a čl. 47/1a, 2a DP.

U519: ŠK Slovan Bratislava (DOXXbet liga). Berie na vedomie podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 15. kola DL ŠK Slovan Bratislava B – MFK Dubnica a rozhodla uložiť DO – upozornenie, podľa čl. 10 DP.

U520: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U482 a pokračuje v šetrení veci.

U521: Mamadou Bagayoko (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga). Na základe vlastných zistení a stanoviska odbornej komisie SFZ, upúšťa od uloženia DO, podľa čl. 38/1 DP.

U522: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U483 a pokračuje v šetrení veci. l U523: MŠK R. Sobota (DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U484 a rozhodla uložiť DO – finančnú pokutu 200.- €, podľa čl. 12/6 a čl. 58/1a DP.

U524: Oto Fridrich (VD, MŠK R. Sobota, DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U485 a podľa čl. 16 a 19 DP ukladá DO – pozastavenie výkonu funkcie a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov lavičky náhradníkov a zákazu styku s delegovanými osobami na 4 týždne, podľa čl. 48/1c, 2b, od 26.10.

U525: Obdržala list označený ako „Oznámenie o porušení Disciplinárneho poriadku“ Dukly BB od AK Aequitas, ako splnomocneného zástupcu Michala Pančíka a pokračuje v šetrení veci.

U526: Ladislav Turba (R). Berie na vedomie stanovisko k U488.

U527: Róbert Berec (AR1). Berie na vedomie stanovisko k U489.

U528: Michal Pančík (tréner, ŠK Slovan Bratislava, Dôvera U13). Berie na vedomie stanovisko k U490 a rozhodla uložiť DO – pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 16 a čl. 48/1a, 2a DP, od 19.10.

U529: MFK Dubnica (DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U495, ako aj priložené uznesenie Okresného súdu Bratislava II, č.k.: 13C/20/2014, IČS: 1214222204 a pokračuje v šetrení veci.

U530: Spartak Myjava (Fortuna liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k účasti a k okolnostiam vstupu fanúšikov hosťujúceho klubu v stretnutí 15. kola FL Spartak Myjava – MŠK Žilina, do 12.11.

U531: MŠK Žilina (Fortuna liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k účasti a k okolnostiam vstupu fanúšikov klubu v stretnutí 15. kola FL Spartak Myjava – MŠK Žilina, do 12.11.

U532: FK Poprad (Dôvera U13/U12). Na návrh ŠTK SFZ ukladá finančnú pokutu 50.- €, podľa čl. 12/6 a čl. 66 DP, za nerešpektovanie nariadení RS a SP (zmena termínu a času stretnutia 12. kola).

U533: Berie na vedomie list označený ako "Podnet na DK SFZ" od Ing. Norberta Hrnčára a Richarda Högera.

U534: Na základe vyhlásenia kontumačného výsledku ŠTK SFZ v stretnutí 6. kola DL MFK Košice B – MŠK R. Sobota, za neoprávnený štart hráča Stanislava Morháča, ukladá menovanému DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac, podľa čl. 53/1b, 2b DP, od 30.10.

U535: Gergely Geri (tréner, MŠK R. Sobota, DOXXbet liga). Na základe U 534 ukladá menovanému DO - pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 19 a čl. 53/3b DP, od 6.11.

U536: Oto Fridrich (VD, MŠK R. Sobota, DOXXbet liga). Na základe U 534 ukladá menovanému DO - pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 19 a čl. 53/3b DP. Menovaný si DO vykoná po vykonaní DO uloženého U524.

U537: Jozef Čertík (MŠK R. Sobota, DOXXbet liga). Na základe U534 ukladá menovanému DO - zákaz výkonu funkcie kapitána na 1 mesiac, podľa čl. 53/3b DP, od 6.11.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 13.11. od 15:00 v sídle SFZ.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto ÚS (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP), sa možno odvolať v termíne do 7 dní podľa čl. 84/1 DP.


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že seminár Talent – Mentor SFZ sa uskutoční v dňoch 6. – 8.12.

Oznamuje, že seminár rozhodkýň SR sa uskutoční v dňoch 12. – 14.12.

Ospravedlnenia: Lieskovský 15. – 16.11., Weiss E. 15.11. (zrušenie ospravedlnenia), Hancko 23.11., Samotný 14. – 16.11., Kováč 14. – 16.11., 21.11., Brendza 8.11., Pavlík 14. – 16.11.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva súťaží v oblasti športovo – technických konaní schvaľuje:

- predohrávku stretnutia 9. kola 1. SLF MFK Tupperware N. Zámky - Slov-Matic FOFO Bratislava na 26.11.14 o 20:00 v ŠH Milenium NZ;
- preloženie stretnutia 7. kola 1. SLF FK Prešov – Slov-matic FOFO Bratislava na 28.11.14 o 17:30 v ŠH Prešov.

Exekutíva súťaží v oblasti riadenia R a D:

Delegovanie na predohrávku 8. kola 1. SLF dňa 11.11.14 o 20:00 Slov-Matic FOFO Bratislava – Čekan Mekenroff 1897 Bratislava (Wojčík, Chudý, Nagy);

Delegovanie na 7. kolo 1. SLF:
14.11. o 19:30 Futsal Team Levice – Makroteam Žilina (Kopec, Havrila, Budáč), o 20:00 Gurmáni Bratislava – MFsK Nitra (Budáč P. ml, Behančin, Badura), o 20:30 FTVŠ UK Bratislava - ŠK Pinerola Bratislava (Ploštica, Ágg, Jablonický)
15.11. o 19:30 Čekan Mekenroff 1897 Bratislava – MFK Tupperware Nové Zámky (Budáč P. st, Polomský, Krchňavý);

Zmena delegovania na stretnutie 6. kola 1. SLF Slov-matic FOFO Bratislava – Futsal Team Levice (Krchňavý za Baduru).


MATRIKA

Vyžiadania do zahraničia:

ANGLICKO: Vladimír Benko (TJ Družstevník Liptovská Štiavnica)
ČESKO: Jozef Pálenčár (MFK Slovan Sabinov)
MAĎARSKO: Júlia Szabó (Lady Team Bratislava), Ladislav Molnár (MŠK – Thermál Veľký Meder)
NEMECKO: Alit Schramko (TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom), Michal Ryška (FC Suchohrad)
POĽSKO: Peter Badžgoň (OŠK Slovan Beckov)
RAKÚSKO: David Kleinhappel (FK Dynamo Trnovec nad Váhom)

Zaregistrované profesionálne zmluvy:

Michal Habánek (MFK Ružomberok)

Zaregistrované zmluvy agentov hráčov:

KAROL CSONTÓ: Dávid Hudák (ŠK Slovan Bratislava), Peter Kolesár (SLAVOJ Trebišov), Tomáš Rigo (1. FC Tatran Prešov)
JOZEF TOKOŠ: Adam Žilák (MŠK Žilina)
MARIÁN HANTÁK: Kristián Strelčík, Lukáš Luhový, Mário Strelčík (všetci FK Púchov), Lukáš Slávik, Matej Slávik (obaja MFK Dubnica nad Váhom)
TOMÁŠ GEIST: Martin Giertl (FK Dukla Banská Bystrica)
ERIK NEUSCHL: Patrik Vajda (FK Dukla Banská Bystrica)
EMIL KOVAROVIČ: Bruno Čerňanský (ŠK Slovan Bratislava-futbal)


EKONOMICKÝ ÚSEK

S ohľadom na stále zvyšujúce sa množstvo duplicitných úhrad faktúr za objednané a kuriérom doručené registračné preukazy (ďalej RP), v zmysle kapitoly 7. EKONOMICKÉ A FINANČNÉ NÁLEŽITOSTI, bod m) Rozpisu RS SFZ 2014/2015, žiada všetky FK, aby RP NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ale výlučne V HOTOVOSTI U KURIÉRA, PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedená forma úhrady "Dobierka". Podľa uvedenej kapitoly Rozpisu RS SFZ: "Faktúry za vystavenie RP obdržia kluby pri fyzickom prevzatí vyžiadaného počtu RP od doručovateľskej spoločnosti. Za dobierku RP zaplatia futbalové kluby kuriérovi sumu uvedenú na faktúre v hotovosti, pri prevzatí RP. Faktúry za RP futbalové kluby neplatia bankovým prevodom." V prípade duplicitnej úhrady faktúry za RP (pri prevzatí u kuriéra, aj bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo vkladom na účet), je potrebné čo najskôr na EÚ SFZ zaslať žiadosť (e-mailom na: anna.zakova@futbalsfz.sk.) o vrátenie takejto duplicitnej platby, s uvedením čísla preplatenej faktúry, sumy preplatku a čísla účtu klubu, na ktorý je treba platbu vrátiť. Nakoľko EÚ SFZ nemá v evidencii bankové účty všetkých klubov, niektoré úhrady nemôže vrátiť späť. Súčasne teda žiada FK o doplnenie, prípadne aktualizáciu bankových účtov v ISSF.


SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách: 
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html 

Spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko, spol. s.r.o., ako platinový partner SFZ, pripravila pre členov SFZ zaujímavé zľavy na nové vozidlá značky KIA. Pre každého, kto sa preukáže preukazom člena SFZ alebo relevantným dokladom, preukazujúcim členstvo v SFZ, do 31.12.2014 platia nasledovné zľavy z cien nových vozidiel KIA:
Picanto 10% 
Rio 9% 
Rio Base 7% 
Venga 14,5% 
cee'd 14% 
Sportage model 2014 Facelift 10% 
Sportage model 2013 12% 
Sorento 13% 
Carens 10,5% 
Optima 11% 

a Soul – pri uvedení na trh. Ceny platia u  všetkých autorizovaných predajcov KIA na Slovensku, nie sú kombinovateľné s inými akciami alebo s dotovaným financovaním.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v  ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.